Kezdőlap KözterületKözútkezelésGyakori kérdések
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Gyakori kérdések

Közlekedési jelzés (jelzőtábla, jelzőlámpa), forgalmi rend illetve út, gyalogút hibát tapasztaltam. Forgalmi rend módosítását tartom szükségesnek. Hol jelenthetem be?
A forgalmi rend fenntartásáért a közútkezelő a felelős, azonban a forgalomtechnikai jelzések és berendezések üzemeltetése, kezelése és fenntartása fővárosi önkormányzati hatáskör. A hibát a helyszín tekintetében az illetékes kezelőnek kell bejelenteni. A XIII. kerület közigazgatási területén belüli közutak közül a főutak, úgy mint a Váci út, a Dózsa György út, a Dráva utca a Szent István körút, az Újpesti alsó rakpart, és a Jászai Mari tér fővárosi tulajdonban és kezelésben vannak, ezért itt a közútkezelő a Budapesti Közút Zrt. (Budapest, XI. kerület, Bánk bán utca 8-12.). A tömegközlekedéssel terhelt közutak szintén fővárosi üzemeltetésűek ezekben az esetekben kátyúkár esetén az FKF Zrt., forgalomtechnikai panasz bejelentés esetén a Budapesti Közút Zrt. (Budapest, XI. kerület, Bánk bán utca 8-12. (bejárat a Fraknó utcai oldalról) az illetékes. Ügyeljen arra, hogy a helyszínt, a haladás irányát, az észlelés időpontját pontosan adja meg. Ezzel elősegíti a hiba minél gyorsabb elhárítását. A kezelőnek az elhárításra előírt határidő a bejelentéstől időpontjától kezdődik.

Az útügyekkel, forgalmi renddel kapcsolatos észrevételemet a közlekedési hatóságnak vagy a kezelőnek jelentsem be?
Bejelentését elsősorban a helyszín szerint illetékes közútkezelő számára tegye meg. A forgalombiztonsággal kapcsolatos észrevételeit a közlekedési hatóság is fogadja (1066 Budapest, Teréz krt. 62. II. emelet 233.), indokolt esetben a közlekedési hatóság a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti.

Az úthibák által okozott károk megtérítése ügyében kihez kell fordulni?
Az úthiba miatt bekövetkezett kár hitelt érdemlő igazolásával igényével a közútkezelőhöz (főutak és tömegközlekedési utak esetében a Budapest Közút Zrt. (https://www.budapestkozut.hu/karrendezes; Budapest, XI. kerület, Bánk bán utca 8-12., bejárat a Fraknó utcai oldalról) fordulhat. Vitás esetben igényét polgári peres eljárásban érvényesítheti.

Az Budapest Közút Zrt-hez lehetőleg öt napon belül, személyesen kell leadni a bejelentéseket, hogy a káresemény körülményei, illetve a sérülések még beazonosíthatóak legyenek. A közbeszerzési eljáráson kiválasztott biztosító társaság kárfelvételi jegyzőkönyvét, valamint - ha történt rendőrségi intézkedés -, a hatósági határozatot, az ügyfélszolgálati faxszámra kell eljuttatni a kárbejelentést követő lehető legrövidebb időn belül. Kárszakértői vélemény (kárfelvételi jegyzőkönyv) hiányában a kárigényt elbírálni nem tudjuk. További információk innen érhetőek el. Az úthibákkal kapcsolatos bejelentéseket a Budapest Közút Zrt. ügyfélszolgálata fogadja a +36-1/776-6107-as telefonszámon. Fontos figyelembe venni, hogy Budapest Közút Zrt. a fővárosi tulajdonú, valamint a tömegközlekedés által járt útvonalak út-, híd-, műtárgy üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátását végzi el. A XIII. kerületi kezelésű utak és járdák vonatkozásában az illetékes a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Közterületi Divíziója. (1139 Budapest, Hajdú u. 29.)

Közterület-foglalási engedélyt szeretnék kérni, mi a teendőm?
A Közterület-használati megállapodás nyomtatványt kell kitölteni, amelyet a honlapunkról letölthet. A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi mellékleteket kell csatolnia:
1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okirat másolatát:
- egyéni vállalkozás esetén: nyilvántartásba vételi igazolást,
- gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba vételüket igazoló okiratot,
- őstermelők esetén: őstermelői igazolványt,
- magánszemély esetén: okirat becsatolása nem szükséges.
2. Az igényelt területre vonatkozó helyszíni ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel (szélességet és hosszúságot feltüntetve) úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen.
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit.
4. A meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén – városképvédelmi szempontok figyelembevétele miatt – fotót kell becsatolni.
5. Közút igénybevétele esetén – a 2. pontban foglalt helyszínrajzon túl – a vonatkozó helyszínt ábrázoló a forgalomtechnikai kezelő Budapest Közút Zrt. által jóváhagyott, érvényes forgalomtechnikai tervet is csatolni szükséges.
6. A jogosult közterületet érintő tevékenységben résztvevő bejelentett családtagjainak, illetve alkalmazottainak nevét és lakcímét.
7. A vendéglátó terasz kialakításához az épület tulajdonosa vagy társasház esetén a közös képviselő tulajdonosi hozzájárulását csatolni szükséges.
8. A kérelmet a területhasználat megkezdése előtt 15 nappal korábban kell benyújtani.

Konténert szeretnék közterületen elhelyezni, mi a teendőm?
A konténer kihelyezéséhez közterület-használati engedély szükséges, ennek eljárási módja az alábbi:
- Kitölti a közterület-használati kérelem és megállapodás nyomtatványát, amelyhez egy vázlatszerű helyszínrajzot kell mellékelni, (a helyszínrajzot az ügyfél is megrajzolhatja), hogy hová helyezi el a konténert. Cég esetén csatolni szükséges a cégkivonatot, az aláírási címpéldányt, szükség esetén meghatalmazást és az utalási bizonylatot is.

A nyomtatvány a honlapról letölthető, de beszerezhető a Központi Ügyfélszolgálati Irodákban és a XIII. kerületi Önkormányzat Ügyfélszolgálatán is (1131 Budapest, Béke u. 65. és Lehel Csarnok Galériaszint. vagy Béke tér 1., illetve Hajdú utca 29. telephelyen ügyfélszolgálati időben. A nyomtatvány e-mailben is igényelhető a kozut@kozszolgaltato.bp13.hu elektronikus levelezési címre küldött kérelemmel.)
- közterület-használat díja 4.400 Ft + áfa/db/nap.

Gyorsított eljárás a konténer kihelyezéséhez:
A kérelem benyújtásakor a kérelmező sárga csekket kap, az összeg megjelölésével, amelyet a Postán befizet. A közterület-használati díj befizetését igazoló bizonylattal azonnal kihelyezhetik a konténert.