Kezdőlap KözterületHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Pályázati felhívás a Borbély park hasznosítására

Ez a cikk archív, így az ebben szereplő információk és adatok már nem biztos, hogy naprakészek.
A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága pályázati felhívást tesz közzé a Borbély park hasznosítására a cikkben részletezett feltételek szerint.
0882547456.png
A pályázat tárgya

XIII. kerület Borbély park (Borbély utca - Katona József utca – Visegrádi utca által határolt, kb. 320 m2-es körbekerített közparki terület) fenntartása, gondozása, a park területének maximum 60 m2-es részén vendéglátó terasz létesítése.

A közterületi vendéglátó terasz működtetését is magában foglaló parkhasználatra vonatkozó engedély maximum 1 évre adható. A használat időtartama 2021. évben: 01.01 – 12.31. A park üzemeltetését a Pályázó egész évre vállalja, a nyitás-zárásról és a rendezettségről az év egészében gondoskodik.

Részvételi feltételek

A Pályázó vállalja a Borbély park reggel 08.00 óra és este 22.00 óra közötti nyitását és zárását (beleértve a munkaszüneti és ünnepnapokat is, függetlenül attól, hogy a vendéglátási funkció üzemel vagy sem), a park rendeltetésszerű használatának biztosítását függetlenül attól, hogy a parkba érkezők igénybe veszik-e a vendéglátó terasz szolgáltatását.

A Pályázó vállalja a park folyamatos tisztántartását és a zöldfelület fenntartását. A fenntartási feladatok között elvégzi a cserjék évi négy alkalommal történő szakszerű metszését, az évelőfelületek tavaszi és őszi tisztítását, a vegetációs időszakban havonta egyszeri gyomtalanítását, a lombgyűjtést, a fák karbantartását és a gyöngykavics burkolat gyommentesítését szükség szerinti gyakorisággal, továbbá a medence komplett fenntartását. Tisztántartási feladatként elvégzi a területen található és kapcsolódó járdaszakaszok takarítását, síkosságmentesítését, a területen keletkező hulladék szelektív gyűjtését, elszállíttatását. Általánosan és alapvetően köteles gondoskodni a park köztisztaságáról, szemétmentes állapotáról.

A Pályázó biztosítja, hogy az engedély időtartama alatt a park üzemeltetése a vonatkozó tűz- és balesetvédelmi előírásoknak megfelel. Vállalja továbbá, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó tartalmával munkatársait megismerteti, az abban foglaltakat betartja. Fentieket dokumentálja, és betekintésre a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nek bemutatja. A Pályázó a pályázat elnyerése esetén elvégzi saját hatáskörben és költségén a tűzoltó készülékek karbantartásait és ellenőrzéseit az OTSZ vonatkozó szabályai szerint, valamint elkészíti és aktualizálja ezen irányú szabályzatait.

A Pályázó vállalja a kerületi kártyával rendelkezők részére legalább 10 %-os kedvezmény biztosítását a parkban üzemeltetett vendéglátó teraszon.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy felelős bármilyen, a vendéglátó terasz nyitvatartási idejét korlátozó jogszabályi rendelkezés betartásáért, így az ennek megszegéséből eredő minden jogkövetkezmény őt terheli.

A lakóépület előtti vagy lakóépülettől 15 méter távolságon belül lévő vendéglátó terasz este 22.00 óráig – vagy amennyiben jogszabály (pl. a koronavírus járványhelyzetre tekintettel) ennél korábbi zárási időpontot határoz meg, akkor az ott meghatározott időpontig – tarthat nyitva.

Zárást követően – azaz a jogszabályi korlátozással nem érintett időszakban este 22.00 óra után, egyébként a jogszabályi korlátozás szerinti kötelező zárási időpont után – sem a parkban, sem pedig a teraszon pakolni, hangos tevékenységet folytatni nem lehet.

A parkon belüli rendezvényeket Pályázó köteles előre bejelenteni az érintett Társasházaknak, és erről a szomszédos épület lakóit is tájékoztatni.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy zenés tevékenység nem végezhető, tévés kivetítés este 20.00 óráig végezhető.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen panaszbejelentés érkezik rendezvényekre vagy a tévés közvetítésekre, úgy a Használatba adó jogosult a működés további időszakában ezen tevékenységekre vonatkozó engedélyét visszavonni.

A közpark díszítése, lampionok kihelyezése, csak abban az esetben lehetséges, ha az a növényzetet (fákat, bokrokat) nem érinti, abban kárt nem tesz.

A vendéglátó terasz nem akadályozhatja a közpark fennmaradó részének rendeltetésszerű használatát.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a vendéglátó teraszhoz kapcsolódó felszereléseket (hűtő, pult, egyéb) a parkban nem tárolhatja.

Általános feltételek

A vendéglátó terasz működtetésének elengedhetetlen feltétele a pályázat elbírálását követően az alábbiak beszerzése:
• társasházi hozzájárulás a környező társasházaktól (Visegrádi u. 7/b, Borbély u. 5-7.),
• településképi vélemény.

A Pályázó kijelenti, hogy a bérlemény működtetéséhez szükséges engedélyeket a pályázat megnyerése esetén megszerzi, és folyamatosan gondoskodik a működéséhez szükséges, jogszabályok által előírt feltételek fennállásáról (hatósági engedélyek, előírások, stb.)

A Pályázó vállalja, hogy csak a pályázatban vállalt célra és feltételekkel folytat vállalkozói tevékenységet. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a parkban jelentős változtatást, alakítást, fejlesztést csak a Használatba adó tudtával és beleegyezésével valósíthat meg.

Speciális feltételek

- a pályázat nyertese a használat feltételeként a döntésre jogosult által meghatározottan 1-3 havi óvadékot köteles megfizetni
- a Pályázó a pályázat elnyerése esetén köteles felelősségbiztosítást kötni (mely kiterjed a parkban keletkező károkra – pl. viharkárok – is)

A Pályázó nyilatkozni köteles a közparkban elhelyezni tervezett áramvételi lehetőség szabványosságáról; a szabálytalan áramvételből adódó károkért a Pályázó kártérítési felelősséggel tartozik.

Bírálati szempontok


A vendéglátó funkció színvonala, közparki arculatba illeszkedése.
A pályázó által biztosított köztisztaságot célzó intézkedések mértéke.
A pályázó által biztosítani tervezett közösségi rendezvények/programok/szolgáltatások.
A kitelepülés csak a szükséges minimális (maximum 60 m2) mértékben csökkentheti a használható közparki területet.
Bírálati szempontSúlyszám
A pályázó által megajánlott havi közterület-használati díj (nettó Ft) a vendéglátó terasz által elfoglalt területre vonatkozóan /minimum nettó 5.640Ft/m2/hó80
A vendéglátó terasz szolgáltatásaiból a XIII. kerületi kártyával rendelkező lakosoknak adott kedvezmény mértéke a kötelezően biztosítandó 10 % kedvezményen felül15
A vendéglátó funkció színvonala, közparki arculatba illeszkedése. A pályázó által biztosított köztisztaságot célzó intézkedések mértéke. A pályázó által biztosítani tervezett közösségi rendezvények/programok/szolgáltatások.5
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10. Az egyes pályázatokat az értékarányosítás módszere szerint hasonlítjuk össze, mely alapján, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adjuk, a többi pályázati elemre pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számoljuk ki a pontszámokat.

Értelmezés

A Pályázónak a vendéglátó terasz által elfoglalt terület havi közterület használati díjra kell ajánlatot tennie, amely nem lehet kevesebb havi 5.640,- Ft/m2/hó + ÁFA-nál.
A Pályázónak a megajánlott díjat arra tekintettel kell meghatároznia, hogy a közterület-használattal járó, a részvételi feltételek körében meghatározott feladatokat a használó saját költségére köteles ellátni.

Kiegészítő információk

A Pályázat érvényességi követelményei

Érvényes a pályázat, ha a Pályázó vállalja a felhívásban a foglalt feltételeket, és annak megfelelő pályázatot nyújt be, valamint megfelel a pályázatban foglalt követelményeknek.
A Pályázat kiírója biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
A Pályázat kiírója biztosítja a kiegészítő tájékoztatáskérés lehetőségét.
A pályázattal kapcsolatban a Pályázók tájékoztatást kizárólag írásos formában (levél, fax, e-mail) kérhetnek a pályázatot lebonyolító XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél (e-mail-cím: kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu).
A kérdések benyújtásának határideje legkésőbb: 2020. december 3. (csütörtök) 12:00 óra

A Pályázat lebonyolítója biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét.

A pályázat keretében benyújtandó dokumentumok

A területen létesítendő vendéglátási funkció bemutatása (berendezések, férőhely szám, kínált ételek/italok, napi nyitvatartási idő, nyitvatartási időszak), a közparki arculathoz, funkciókhoz való illeszkedés bemutatása.
A pályázó ideiglenes kitelepülések (vendéglátó teraszok) létesítésével kapcsolatos korábbi munkájának bemutatása.
A tevékenységgel igénybe venni kívánt terület nagysága (m2), terasz és egyéb
A vendéglátó funkció kitelepülésének tervezett helye a téren belül (a pályázó által javasolt helyszín).
A pályázó által vállalt többletszolgáltatások: ideglenes illemhely üzemeltetése (nem kötelező elem), parki kukák alkalmi ürítése, parki terület/területrész takarítása, közösségi programok stb.

Egyéb információk

A Pályázat kiíróját a pályázati felhívás alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

A Pályázó részéről minden nyilatkozaton, dokumentumon, hitelesítésen a cégszerű aláírás fogadható el. Cégszerű aláírásnak minősül, ha a rendelkezésre álló iratokból (cégkivonat, aláírási címpéldány) megállapítható, hogy az aláíró személy a pályázó képviseleti joggal felruházott személye. Amennyiben a pályázó cégszerű aláírásához cégpecsét is tartozik, akkor az aláírás mellé az is kötelező.

Az eredményes eljárás alapján megkötött szerződés/döntés – az alábbiak figyelembevételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A Pályázó az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A Pályázó azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

Amennyiben az előrébb álló helyezett visszalép, a soron következő pályázóval jogosult, de nem köteles a Pályázatot kiíró szerződést kötni.

Benyújtási határidő: 2020.12.03. (csütörtök) 12:00 óra

A Pályázat benyújtásának helye:
A pályázatokat elektronikus úton a kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu e-mail-címre kérjük megküldeni.

Hiánypótlási határidő: 2020.12.07. 09:00 óra
Eredményhirdetés: 2020. december
Várható szerződéskötés: 2020.12.31-ig

Adatkezelési tájékoztató


Tájékoztatjuk, hogy a pályázatban megadott személyes adatokat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (cím: 1131 Budapest, Béke u. 65., tel.: +36-1-350-3728, +36-1-350-3729, fax: +36-1-340-9144; e-mail: kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu) kezeli. Az adatkezelés célja a pályázat lebonyolítása. Az adatkezelésről és az érintett jogok gyakorlásáról további részletes tájékoztatást honlapunkon és ügyfélszolgálatainkon kihelyezett tájékoztatónkban olvashat.