Kezdőlap Jogszabályok
Ingatlangazdálkodás Lehel Csarnok Beruházás Kultúra Közterület/Parkolás Sport

Hírlevél

Bármikor lemondható: Leiratkozás

Jogszabályok

A jogszabályok megtekinthetők a Magyarország.hu jogszabálykeresőjében.

Ingatlangazdálkodó divízió


• Ptk. 1957. évi IV. tv.
• 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
• 19/2011. (IV.22.) Ök. rendelet a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről
• 34/2006. (XI. 20.) Ök. rendelet az önkormányzati tulajdonú lakások béréről
• 45/2001. (X. 20.) Ök. rendelet a fiatal házasok, illetve élettársak részére nyújtandó átmeneti lakhatási támogatásról
• 51/2011. (XII.16.) Ök. rendelet a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról

Beruházó divízió


1. Alapvető előírások
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) (2011. I.01)
• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) (2009.X.1.)

2. Területrendezés és településfejlesztés
• 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
• 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
• 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről
• 2/2005. (I. 11.) Korm. rend. az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
• 218/2009 (X. 6.) Korm. rendelet, a területfejlesztési koncepció a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
• 97/2005. (XII.25.) OGy. határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról.
• 76/2009 (IV.8.) Korm. rend. a területrendezési hatósági eljárásról
• 77/2010 (III.25.) Korm. rend. a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről (2011.I.01.)

3. Építészeti-műszaki tervezési, településtervezési, tervellenőri, építészeti-műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, beruházás lebonyolítói, energiatanúsítói tevékenység
• 104/2006.(IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezetési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság általános szabályairól (2011.I.1)
• 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól (2011.I.1.)
• 192/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről (2011.I.01.)
• 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről
• 103/2006.(IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól (2011.I.01.)
• 9/2006. (II. 27.) IM. rendelet az igazságügyi szakértői területekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről (6.§ (1) bek. a.) pont; 37.§; 11. sz. melléklet)

3.1 Tervtanácsok, főépítészek, tervpályázat
• 252/2006.(XII.7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról (2009.X.1. )
• 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
• 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A tervpályázati eljárások szabályairól (2012.01.01.) Közbeszerzés, kiemelt jelentőségű beruházások

3.2 A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (2012.01.01.)
• 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
• 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről (2010. I.01)
• 2006. évi LIII. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről (2009.X.1.)

4. Építésügyi hatósági eljárás
4.1. Általános eljárási szabályok
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) (2011.I.1.)
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
• 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (Közigazgatási perek: 324.§-340.§)
• 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
• 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
• 277/2008 (XI.24.) Korm. rendelet Az építésügy, a településfejlesztés és –rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról (2009.X.1. )

4.2. Építésügyi, építésfelügyeleti hatósági eljárások
• 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről (2010. V.28.).
• 194/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről ( 2010. I.01.).
• 161/2008 (IV.19.) Korm. rendelet Az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés- előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről (2010.V.28.).
• 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról
• 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól (2010. V.28.).
• 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről
• 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól (2009.X.1.).
• 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

5. Építőipari kivitelezés
• 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről (2010. I.01) (Hatályon kívül helyezte az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kiviteli tervdokumentáció tartalmáról szóló a 290/2007.(X.31.) Korm. rendeletet)
• 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról (2010. V.28)
• 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
• 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkahelyi követelményekről
(biztonsági és egészségvédelmi koordinátor)

6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika
• 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
• 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM együttes rendelet egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről
• 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
• 181/2003. (XI 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
• 9/2007 (IV.03.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról
• 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet A játszótéri eszközök biztonságáról
• 108/2001 (XII.23.) FVM-GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményéről és megfelelőségének tanúsításáról

7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem
• 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
• 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról
• 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (X. fejezet, 67.§-71.§)
• 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

Sport divízió


• 37/1996. (X.18) NM Rendelet; Közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről
• 121/1996. (VII.24) Kormány Rendelet; Közfürdők létesítéséről és működéséről
• 173/2003. (X.28) Kormány Rendelet; 14/A paragrafus; nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely-szolgáltatási tevékenység

Közterületi divízió


Környezetgazdálkodási ágazat


1. Játszóterek

• 78/2003. (XI. 27.) GKM. rendelet A játszótéri eszközök biztonságáról
• 6/2009. (II. 20.) ÖK. rendelet Közterületi játszótereken és közterületi sportcélú létesítményeken történő dohányzás tilalmáról

2. Állattartás

• 30/2004. (IX. 19.) ÖK. rendelet Az állattartás rendjéről

3. Vízhasználat

• 1995. évi LVII. Tv. A vízgazdálkodásról
• 38/1995. (IV. 5.) ÖK. rendelet A közműves ivóvíz ellátásról és közműves szennyvízelvezetésről

4. Köztisztaság

• 98/2001. (VI. 15.) Korm. rend. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
• 120/2004. (IV. 29.) Korm. rend. Az európai közösségen belüli hulladékszállítási tevékenység felügyeletéről és ellenőrzéséről
• 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rend. A közfoglalkoztatási bér- és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról
• 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM rend. A köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
• 160/2001. (VII. 18.) KöM. rend. A hulladékok jegyzékéről
• 55/2009. (X. 16.) IKM. rendelet Járművek elszállításáról, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról
• 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rend. Budapest Főváros szmog riadó tervéről
• 39/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy. rend. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről
• 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. A főváros köztisztaságáról
• 60/1995. (XII. 11.) ÖK. rendelet Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről
• l/1993. (I. 7.) ÖK. rend. Az avarégetésről
• XXII/15/20/2011. Polgármesteri - Jegyzői Együttes Utasítás Hőségriadó esetén szükséges intézkedésekről

5. Zöldfelület-védelem

• 2000. évi LXXXV. Tv. A növényvédelemről
• 2008. évi XLVI. Tv. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
• 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rend. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
• 346/2008. (XII. 30.) Korm. rend. A fásszárú növények védelméről
• 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rend. A kiemelt, közcélú zöldfelületekről
• l/2008. (II. 20.) ÖK. rend. A zöldterületek megóvásáról, használatáról, fák védelméről

6. Kivitelezés

• 1997. évi LXXVIII. Tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről
• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. Országos településrendezési és építési követelményekről
• 290/2007. (X. 31.) Korm. rend. Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról
• 45/1997. (XII. 29.) KTM. rend. Az építészeti, műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről
• 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM. rend. Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes, szakmai szabályairól és az építési naplóról
• 37/2007. (XII. 13.) ÖTM. Rend. Az építéshatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti műszaki dokumentációk tartalmáról
• 7/1973. (1974. III. 31.) Főv. Tan. rend. Az út-, közmű- és vasút építések, valamint burkolatbontások szabályozásáról
• 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rend. Budapesti városrendezési, építési keretszabályzatról
• 56/2001. (XII. 20.) ÖK. rend. Városrendezési és építési szabályzatról
• 42/1999. (XII. 27.) ÖK. rend. Az építési beruházások, felújítások korszerűsítése, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzések előkészítésének jóváhagyásának megvalósításának rendjéről

7. Egyéb

• 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rend. A kerület és városrészek megállapításáról, valamint azok jelöléséről

Parkolási ágazat


• 49/2010. (IX. 14.) Budapest Főváros Közgyűlésének önkormányzati rendelete Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
• 30/2010. (VI. 4.) Budapest Főváros Közgyűlésének önkormányzati rendelete Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról
• 19/2010. (VI.28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról
• 218/2003. (XII. 11.) Kormány rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
• 63/2011. (X. 13.) Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Közútkezelő ágazat


• Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
• az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kulturális divízió


• a 1997. évi CXL. törvénye a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
• 1997. évi CXL. törvény indokolása a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
• 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
• 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről
• 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
• 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
• 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (módosításai: 2007. évi LXXXVII. törvény, 2003. évi LXI. törvény)
• 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról (végrehajtási rendeletei és módosítása:2005. évi CXXXII. törvény)
• 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
• 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól (módosítása 2011. évi LXXXVI. törvény)
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátai
• 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
• -2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
• 2009. évi LXXVI. tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
• 842/2005/EK bizottsági határozat (HL L 321/67 2005. 11. 29.) az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra alkalmazásáról
• 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről
• 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről
• 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről
• 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról
• 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
• 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról
• 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
• 22/2004. (II.16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól
• 8/2006. (III.23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről
• 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
• 12/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól
• 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
• 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről
• 18/1990. (I. 31.) MT rendelet a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról
• 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
• 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
• 23/2004. (VI. 28.) XIII. kerületi önkormányzati rendelet a XIII. Kerületi Önkormányzat közművelődési tevékenységéről
• XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület Közművelőséi Koncepciója
• 9/2003. (III. 17.) rendelet a XIII. Kerületi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól (Vagyonrendelet)
• XXII/25-23/2010. (XII.15.) számú Polgármesteri - Jegyzői együttes utasítás a beszerzésekről
• 60/1995. (XII.11.) XIII. kerületi önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről
• 194/2000 (XI.24) Korm. rendelet Múzeumi belépőre vonatkozó szabályozás.

Zajlik az Európai Év Fája szavazás!

Kérjük, hogy egy perc ráfordítással támogassa a hazai "Év Fája" győztest,

"A Jászai Mari tér legszebb platánját"!

Szavazni ide kattintva lehet!

Köszönjük!