Kezdőlap IngatlangazdálkodásÜgymenetekHelyiség további használata
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Helyiség további használata

Helyiségek szerződéskötési határidő lejáratát követő további használata

A XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségekre a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvényt, valamint a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 19/2011. (IV. 22.) sz. önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.
Helyiséget bérbe adni határozatlan, vagy határozott időre, továbbá feltétel bekövetkezéséig lehet.
A határozott idejű bérleti jogviszony lejárata előtt 90 nappal a Bérlőnek el kell döntenie, hogy a helyiséget a bérleti szerződés megszűnésének időpontját követően is kívánja-e tovább használni és erről írásban kell a XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt. Helyiséggazdálkodási csoportja (1131 Bp. Béke u. 65., tel. 450-3128, 450-3124) felé nyilatkoznia.
A határozott idejű bérleti jogviszony megszűnése esetén az alábbi időtartamra köthető bérleti szerződés:
a) Amennyiben a bérbeadói hozzájárulásban 5 éves előbérleti jog lehetősége kikötésre került, úgy választható annak biztosítása, ha a Bérlő a bérleti szerződésben vállalt, valamint a jogszabályban előírt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Ha a Bérlő előbérleti joggal nem rendelkezik, úgy kérheti a bérleti szerződés 5 évre történő meghosszabbítását.
Amennyiben helyiség használója az előbérleti jog biztosítására, vagy a szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelmét a szerződés lejáratát követően nyújtja be, úgy a további használatot kizárólag a helyiség újra bérbeadásával lehet engedélyezni!
b) Amennyiben a Bérlő előbérleti joggal nem rendelkezik és a határozatlan idejű bérbeadás feltételeit nem vállalja, kérheti a helyiség újra bérbeadását 5 évre határozott időre, további 5 éves előbérleti jog biztosítása mellett.
c) Választható továbbá a bérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése, amennyiben a Bérlő vállalja az éves bruttó bérleti díj, de minimum 500.000,- Ft szerződéskötési díj egy összegben történő befizetését, mely összeg a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén sem jár vissza. A határozatlan idejű feltételek vállalása esetén a Bérbeadó a bérleti szerződésbe foglalja, hogy a Lakástörvényben biztosított „rendes felmondás”(kártalanítás nélküli felmondás) lehetőségével 15 évig nem kíván élni.
d) Amennyiben a helyiség bontandó épületben van, úgy az épület bontásáig tartó feltétellel maximum 5 évre köthető bérleti szerződés. A bérleti szerződés a bontási feltétel bekövetkeztével megszűnik és a bérlőnek vállalni kell, hogy a helyiséget a felszólítástól számított 90 napon belül mindennemű kártalanítási igény nélkül kiüríti és a tulajdonos részére visszaadja.

A helyiség további használatára vonatkozóan benyújtandó iratok a következők:
• Kérelem a helyiség további használatára vonatkozóan, rögzítve, hogy milyen jellegű bérleti szerződést kíván a Bérlő kötni. (A kérelmen kérjük a postai címet, telefonszámot, e-mail elérhetőséget közölni szíveskedjenek!) – a (kerelem_hg_tovabbi_haszn) kérelem nyomtatvány a Letöltések menüpontból elérhető – .
• Helyiségben lévő közművek fizetésére vonatkozó nullás közműigazolások (Főtáv, Elmü, Díjbeszedő, FKF Zrt). Amennyiben a helyiség távfűtéses a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Zrt-től is kell nullás igazolást kérni.
• Amennyiben a Bérlő adataiban volt változás, melyet nem jelentettek be, úgy rendelkezésre álló cégkivonat, aláírási címpéldány (vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány, személyi igazolvány, lakcímkártya másolata).
• Ha a Bérlő vállalja a határozatlan idejű szerződés megkötésének feltételeit, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatot is mellékelni kell. – a nyilatkozat (nyilatkozat_hatlani) a Letöltések menüpontból elérhető –
A tulajdonosi hozzájárulást a Helyiséggazdálkodási csoport munkatársai (Szabó Zoltánné csoportvezető tel.: 450-3124, Pataki Józsefné ügyintéző tel.: 450-3122, Veres Alpár ügyintéző tel.: 450-3128) előkészítik és döntésre a Tulajdonoshoz továbbítják.

Tulajdonosi hozzájárulás megadásának, illetve a szerződéskötés feltételei:
• A helyiségre nem állhat fenn sem bérleti, sem közüzemi díjhátralék.
• Mind a határozott idejű újra bérbeadás, a bérleti szerződés meghosszabbítása, mind pedig a határozatlan idejű szerződéskötés esetében a szerződéskötést megelőzően 2-4 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot letétbe kell helyezni. Amennyiben korábban már történt óvadék befizetés, úgy az aktuális bérleti díjnak megfelelő összegre kell azt kiegészíteni. (A befizetett óvadék a bérleti, közüzemi vagy használati díj fizetésének – a bérleti szerződés megszűnése esetén – biztosítékát szolgálja)
• Vállalni kell a bérleti jogviszony ideje alatt a bérlemény saját költségen történő karbantartását, melyre vonatkozóan a szerződés megkötését megelőzően Bérbeadó megbízott kezelőjével (XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt-vel) állapotfelmérési jegyzőkönyvet kell felvenni.
• A tulajdonosi hozzájárulással egyidejűleg kiadásra kerül a „Felhatalmazó levél”, melyet a Bérlőnek a számlavezető bankjával záradékoltatni és szerződéskötéskor a Vagyonkezelőnek átadni szükséges. A záradékoltatott „Felhatalmazó levél” alapján a Bérlő esetleges díjtartozásaira a Közszolgáltató ZRt. azonnali beszedési megbízást nyújt a bank felé.
• Amennyiben - a tulajdonosi hozzájárulásban szerepel – a bérleti díj a szerződéskötés időpontjában, meghaladja a 100.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjat, úgy a záradékolt „Felhatalmazó levél” Bérbeadó részére történő átadása mellett, a megjelölt időben közjegyző (1136 Bp. Tátra u. 15/a I. 2., tel.: 349-3404, 329-3034) előtt – a megkötött helyiségbérleti szerződéssel megegyező tartalmú – egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell aláírni és annak eredeti példányát 15 napon belül a Megbízottnak át kell adni. A közjegyzői okirat költsége a Bérlőt terheli.
• a Bérlő/Használó vállalja a tulajdonosi hozzájárulásban szereplő feltételeket
A gyorsabb ügyintézés érdekében a tulajdonosi nyilatkozatot, valamint mellékletét e-mail-en is és postai úton is elküldjük a Bérlőnek/Használónak. A bérleti szerződés megkötésére a kézhezvételtől számított 15 napon belül kerülhet sor, mivel ezt követően a tulajdonosi hozzájárulás érvényét veszti.

TEREMGARÁZSBAN vagy LAKÓÉPÜLET UDVARI PARKOLÓJÁBAN lévő gépkocsi beálló maximum 5 évre adható bérbe ! A (gkbeálló_tovabbi_hasznalata_kerelem) kérelem a „Letöltések” menüpontból letölthető.