Kezdőlap IngatlangazdálkodásÜgymenetekBérleti jog átadás
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Bérleti jog átadás

Bérleti jog átadás

A XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségekre a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvényt, valamint a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 19/2011. (IV. 22.) sz. önkormányzati rendeletét kell alkalmazni.
Amennyiben a helyiség bérlője, úgy dönt, hogy nem kívánja a helyiséget tovább használni és a helyiségben elvégzett beruházások ellentételezéseként át akarja adni a helyiség bérleti jogát, megállapodhat annak bérleti jogának átruházásában. Az átruházásra vonatkozóan átadónak és az átvevőnek polgári jogi megállapodást kell kötni, melyet annak létrejöttétől számított 15 napon belül a Bérbeadóhoz be kell nyújtani jóváhagyásra. A megkötött megállapodás a Tulajdonos hozzájárulása esetén válik érvényessé, ezért a helyiség felek közötti birtokba adására ezt követően kerülhet sor.
Az iratok benyújtásakor az átvevőnek írásban nyilatkozni kell, hogy a helyiségre határozott idejű 5 évre (+ további 5 éves előbérleti jog biztosítása mellett), vagy határozatlan idejű bérleti szerződést kíván kötni. Határozatlan időre akkor lehet a helyiséget bérbe adni, ha a bérlő (átvevő) vállalja az éves bruttó bérleti díj, de minimum 500.000,- Ft szerződéskötési díj egyösszegben történő befizetését, mely összeg a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén sem jár vissza.
A határozatlan idejű feltételek vállalása esetén a Bérbeadó a bérleti szerződésbe foglalja, hogy a Lakástörvényben biztosított „rendes felmondás”(kártalanítás nélküli felmondás) lehetőségével 15 évig nem kíván élni.
Amennyiben a bérleti jog átadással érintett helyiség bontandó épületben van, úgy az épület bontásáig tartó maximum 5 évre szóló bérleti szerződés köthető. A szerződés a bontási feltétel bekövetkeztével megszűnik és az átvevőnek vállalni kell, hogy a helyiséget a felszólítástól számított 90 napon belül mindennemű kártalanítási igény nélkül kiüríti és a tulajdonos részére visszaadja.
Benyújtandó iratok a következők:
• kérelem a bérleti jog átadás jóváhagyására (amennyiben a megkötött megállapodásban nem szereppel itt kérjük közölni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet, postai címet, telefonszámot e-mail elérhetőséget átadó és átvevő részéről, valamint milyen jellegű szerződés megkötését vállalja az átvevő) – kérelem nyomtatvány Letöltések menüpontból elérhető – ,
• bérlő és átvevő között létrejött megállapodás 1 eredeti példánya
• helyiségben lévő közművek fizetésére vonatkozó nullás közműigazolások (Főtáv, Elmü, Díjbeszedő, FKF Zrt). Amennyiben a helyiség távfűtéses a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Zrt-től is kell nullás igazolást kérni.
• az átvevő részéről rendelkezésre álló cégkivonat, aláírási címpéldány (vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány, személyi igazolvány, lakcímkártya másolata)
• amennyiben a Tulajdonos, illetve megbízottja kéri, úgy a tevékenységre vonatkozóan a társasház hozzájárulása.
• amennyiben az átvevő vállalja a határozatlan idejű szerződés megkötésének feltételeit, úgy nyilatkozatot is mellékelni kell. – a nyilatkozat a Letöltések menüpontból elérhető –
A tulajdonosi hozzájárulást a Helyiséggazdálkodási csoport munkatársai (Szabó Zoltánné csoportvezető tel.: 450-3124, Verpulácz Szabolcs ügyintéző tel.: 450-3128, Veres Alpár ügyintéző tel.: 450-3128) előkészítik és döntésre a Tulajdonoshoz továbbítják.

Tulajdonosi hozzájárulás megadásának, illetve a szerződéskötés feltételei:
• a helyiségre nem állhat fenn sem bérleti, sem közüzemi díjhátralék,
• az átruházásra irányuló kérelmet a megállapodás létrejöttétől számított 15 napon belül nyújtották be a megfelelő mellékletekkel,
• a helyiségben folytatni kívánt tevékenység gyakorlása nem ütközhet jogszabályba, a közrend és közbiztonságot nem sértheti, valamint a helyiség alkalmas, illetve alkalmassá tehető legyen a folytatni kívánt tevékenységre. A Tulajdonos bizonyos tevékenységek esetében kérheti a társasház hozzájárulását.
• az átvevő vállalja a tulajdonosi hozzájárulásban szereplő feltételeket
• az átvevőnek 2-4 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot meg kell fizetni. (A befizetett óvadék a bérleti, közüzemi vagy használati díj fizetésének – a bérleti szerződés megszűnése esetén – biztosítékát szolgálja)
• vállalni kell a helyiség saját költségen történő tevékenységre alkalmassá tételét, illetőleg a bérleti jogviszony ideje alatt a bérlemény karbantartását, melyre vonatkozóan a szerződés megkötését megelőzően a Bérbeadó megbízott kezelőjével (XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt-vel) külön megállapodást kell kötni
• Az átvevőnek a tulajdonosi hozzájárulással egyidejűleg kiadásra kerül „Felhatalmazó levél”, melyet az átvevőnek a számlavezető bankjával záradékoltatni és szerződéskötéskor a Közszolgáltató Zrt. szerződéskötő munkatársának átadni szükséges. A záradékoltatott „Felhatalmazó levél” alapján a Bérlő esetleges díjtartozásaira a Közszolgáltató ZRt. azonnali beszedési megbízást nyújt a bank felé.
• Amennyiben - a tulajdonosi hozzájárulásban szerepel – a bérleti díj a szerződéskötés időpontjában, meghaladja a 100.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjat, úgy a záradékolt „Felhatalmazó levél” Bérbeadó részére történő átadása mellett, a megjelölt időben közjegyző (1136 Bp. Tátra u. 15/a I. 2., tel.: 349-3404, 329-3034) előtt – a megkötött helyiségbérleti szerződéssel megegyező tartalmú – egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell aláírni és annak eredeti példányát 15 napon belül a Megbízottnak át kell adni. A közjegyzői okirat költsége a kijelölt Bérlőt (Átvevőt) terheli.
• szerződéskötésre az átvevőnek magával hozni az átadó nyilatkozatát, hogy hozzájárul a bérleti szerződés megkötéséhez, mivel a megkötött megállapodás feltételei teljesültek.
A gyorsabb ügyintézés érdekében tulajdonosi nyilatkozatot, valamint mellékletét elsősorban e-mailen küldjük el az érintett feleknek, az eredeti példányt a szerződéskötés időpontjában az ügyintézőtől személyesen vehető át. A bérleti szerződés megkötésére a kézhezvételtől számított 15 napon belül kerülhet sor.