Kezdőlap IngatlangazdálkodásÜgymenetekBérleti jog átadás
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Bérleti jog átadás

Bérleti jog átadás

A XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségekre a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvényt, valamint a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 20/2020. (V. 28.) számú önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.

Amennyiben a helyiség bérlője, úgy dönt, hogy nem kívánja a helyiséget tovább használni és a helyiségben elvégzett beruházások ellentételezéseként át akarja adni a helyiség bérleti jogát, megállapodhat annak bérleti jogának átruházásában. Az átruházásra vonatkozóan átadónak és az átvevőnek polgári jogi megállapodást kell kötni, melyet annak létrejöttétől számított 15 napon belül a Bérbeadóhoz be kell nyújtani jóváhagyásra. A megkötött megállapodás a Tulajdonos hozzájárulása esetén válik érvényessé, ezért a helyiség felek közötti birtokba adására ezt követően kerülhet sor.

Helyiséget bérbe adni határozatlan, vagy határozott időre, továbbá feltétel bekövetkezéséig lehet, melyről az iratok benyújtásakor a kérelemben az átvevőnek írásban nyilatkoznia kell. Határozatlan időre akkor lehet a helyiséget bérbe adni, ha az átvevő) vállalja az éves bruttó bérleti díj, de minimum 500.000,- Ft (amennyiben az éves bruttó bérleti díj nem éri el az 500.000 Ft-ot) szerződéskötési díj egyösszegben történő befizetését, mely összeg a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén sem jár vissza.

A határozatlan idejű feltételek vállalása esetén a Bérbeadó a bérleti szerződésbe foglalja, hogy a Lakástörvényben biztosított „rendes felmondás”(kártalanítás nélküli felmondás) lehetőségével 15 évig nem kíván élni. Határozatlan idejű bérleti jogviszony köthető abban az esetben

Amennyiben az átvevő a határozott idejű bérleti szerződés megkötését választja, úgy az átadó meglévő határozott idejű bérleti jogviszonyát veheti át. Meglévő határozatlan idejű bérleti jogviszony esetében, amennyiben az átvevő nem vállalja a határozatlan idejű bérleti jogviszony megváltásának feltételét, úgy a határozott idejű bérleti jogviszony 5 évig tart (további 5 éves előbérleti jog biztosítása mellett).

Amennyiben a bérleti jog átadással érintett helyiség távlatban bontandó, későbbiekben szanálandó épületben van, úgy az ingatlan végleges hasznosításáról szóló tulajdonosi döntésig (értékesítés miatti ingatlan kiürítés, vagy szanálás, bontás stb.) feltétellel legfeljebb 1-5 évre köthető bérleti szerződés. A bérleti szerződés a bontási feltétel bekövetkeztével megszűnik és a bérlőnek vállalni kell, hogy a helyiséget a felszólítástól számított 90 napon belül mindennemű kártalanítási igény nélkül kiüríti és a tulajdonos részére visszaadja.

Benyújtandó iratok a következők:

- kérelem a bérleti jog átadás jóváhagyására (amennyiben a megkötött megállapodásban nem szereppel itt kérjük közölni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet, postai címet, telefonszámot e-mail elérhetőséget átadó és átvevő részéről, valamint milyen jellegű szerződés megkötését vállalja az átvevő) – kérelem nyomtatvány Letöltések menüpontból elérhető – ,
- bérlő és átvevő között létrejött megállapodás 1 eredeti példánya
- helyiségben lévő közművek fizetésére vonatkozó nullás közműigazolások (Főtáv, Elmű, Díjbeszedő, FKF Zrt). Amennyiben a helyiség távfűtéses a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Zrt-től is kell nullás igazolást kérni.
- az átvevő részéről rendelkezésre álló cégkivonat, aláírási címpéldány (vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány, személyes adatokra vonatkozó nyilatkozat, lakcímkártya másolata)
- amennyiben a Tulajdonos, illetve megbízottja kéri, úgy a tevékenységre vonatkozóan a társasház hozzájárulása.
- amennyiben az átvevő vállalja a határozatlan idejű szerződés megkötésének feltételeit, úgy nyilatkozatot is mellékelni kell. – a nyilatkozat a Letöltések menüpontból elérhető –

A tulajdonosi hozzájárulást a Helyiséggazdálkodási csoport munkatársai (Csepely Dóra ügyintéző telefonszám: 450-3122, Szabó Zoltánné csoportvezető telefonszám: 450-3124, Veres Alpár ügyintéző telefonszám 450-3103, Verpulácz Szabolcs ügyintéző telefonszám: 450-3128) előkészítik és döntésre a Tulajdonoshoz továbbítják.

Tulajdonosi hozzájárulás megadásának, illetve a szerződéskötés feltételei:

- a helyiségre a bérleti jog átadójának érvényes helyiségbérleti jogviszonnyal kell rendelkeznie, nem állhat fenn sem bérleti, sem közüzemi díjhátralék,
- az átruházásra irányuló kérelmet a megállapodás létrejöttétől számított 15 napon belül nyújtották be a megfelelő mellékletekkel,
- a helyiségben folytatni kívánt tevékenység gyakorlása nem ütközhet jogszabályba, a közrend és közbiztonságot nem sértheti, valamint a helyiség alkalmas, illetve alkalmassá tehető legyen a folytatni kívánt tevékenységre. A Tulajdonos bizonyos tevékenységek esetében kérheti a társasház hozzájárulását.
- az átvevő vállalja a tulajdonosi hozzájárulásban szereplő feltételeket,
- az átvevőnek 2-4 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot meg kell fizetni. (A befizetett óvadék a bérleti, közüzemi vagy használati díj fizetésének – a bérleti szerződés megszűnése esetén – biztosítékát szolgálja),
- vállalni kell a helyiség saját költségen történő tevékenységre alkalmassá tételét, illetőleg a bérleti jogviszony ideje alatt a bérlemény karbantartását, melyre vonatkozóan a szerződés megkötését megelőzően a Bérbeadó megbízott kezelőjével (XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt-vel) külön megállapodást kell kötni
- Az átvevőnek a tulajdonosi hozzájárulással egyidejűleg kiadásra kerül „Felhatalmazó levél”, melyet az átvevőnek a számlavezető bankjával (több pénzforgalmi számla esetén valamennyire szükséges felhatalmazói levél benyújtása) záradékoltatni és szerződéskötéskor a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (továbbiakban: Zrt.) szerződéskötő munkatársának átadni szükséges. A záradékoltatott „Felhatalmazó levél” alapján a Bérlő esetleges díjtartozásaira a Zrt. azonnali beszedési megbízást nyújt a bank felé.
- Amennyiben - a tulajdonosi hozzájárulásban szerepel – a bérleti díj a szerződéskötés időpontjában, meghaladja a 100.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjat, úgy a záradékolt „Felhatalmazó levél” Bérbeadó részére történő átadása mellett, a megjelölt időben közjegyző (1136 Bp. Tátra u. 15/a I. 2., tel.: 349-3404, 329-3034) előtt – a megkötött helyiségbérleti szerződéssel megegyező tartalmú – egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell aláírni és annak eredeti példányát 15 napon belül a Megbízottnak át kell adni. A közjegyzői okirat költsége a kijelölt Bérlőt (Átvevőt) terheli.
- szerződéskötésre az átvevőnek magával hozni az átadó nyilatkozatát, hogy hozzájárul a bérleti szerződés megkötéséhez, mivel a megkötött megállapodás feltételei teljesültek.

A gyorsabb ügyintézés érdekében tulajdonosi nyilatkozatot, valamint mellékletét elsősorban e-mailen küldjük el az érintett feleknek, az eredeti példányt a szerződéskötés időpontjában az ügyintézőtől személyesen vehető át. A bérleti szerződés megkötésére a kézhezvételtől számított 15 napon belül kerülhet sor.