Kezdőlap IngatlangazdálkodásHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Lakáspályázat

A XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából Társaságunk pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonát képező lakások bérleti jogának elnyerésére.
7617164158.png
A megpályázható lakások adatait és a megtekintési időpontokat az 1. számú melléklet tartalmazza. A pályázat nyelve magyar.

A „C” jelű lakásokra azok a természetes személyek is pályázhatnak, akik bérlakással nem rendelkeznek.
A „D” jelű lakásokra kizárólag a 35. életévüket be nem töltött fiatalok nyújthatnak be pályázatot, akik a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogával még nem rendelkeznek.

A sorszámozott pályázati dokumentáció térítés ellenében szerezhető be a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatán (1131 Budapest, Béke utca 65.) és a Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (Lehel Csarnok- Galériaszint, 1134 Budapest, Váci út 9-15.). A térítési díja bruttó 2.000 Ft.

A pályázaton való részvétel általános feltételei

A pályázaton részt vehet azon cselekvőképes természetes személy:
a) aki a pályázat kiírásának napján betöltötte a 18. életévét (vagy házasságkötés útján nagykorúvá vált),
b) aki a pályázat kiírásának napján legalább 5 éve, a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakás leadása esetén legalább 3 éve létesített állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él. E jogszabályi feltétel alól mentesül az a pályázó, aki az Önkormányzat XIII. kerületen kívül található lakásának felajánlásával pályázik, amennyiben legalább 3 éve létesített állandó lakóhelyet az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásban vagy e lakcímlétesítés és a XIII. kerületi lakhatás együttesen eléri a 3 évet, és az életvitelszerű lakhatás feltételei minden esetben igazoltak (a pályázó életvitelszerű lakhatási körülményeit a Megbízott jogosult a pályázatban bejelentett állandó lakóhelyen ellenőrizni),
c) aki vállalja, hogy a bérleti szerződésben meghatározott lakbér és lakáshasználathoz kapcsolódó díjakat a lakásbérlet teljes időtartama alatt megfizeti.

A lakásigény mértéke

A 20/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján a lakásokat – komfortfokozattól függetlenül – a szobaszám és a költöző személyek figyelembevételével az alábbiak szerint lehet bérbe adni:

1 szobás lakás 1-3 személy
1 + félszobás lakás 1-5 személy
2 szobás lakás 2-6 személy

A bérleti jogviszony időtartama

Azok a pályázók, akik önkormányzati bérlakás leadása mellett pályáznak, a pályázat elnyerése esetén olyan időtartamú (határozott vagy határozatlan idejű) bérleti jogot szereznek, amilyennel a leadott lakásra is rendelkeztek. A határozott időtartamú bérleti jogviszonnyal rendelkező és a lakás leadás nélkül pályázók esetén az elnyert lakás határozott, 5 éves időtartamú bérbevételére van lehetőség.

A pályázóval együtt költöző személyek köre

A pályázóval csak olyan személyek költözhetnek, akiket a Lakástörvény alapján a leendő bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat (házastárs, gyermek, befogadott gyermekének gyermeke, szülő), továbbá a bérbeadó hozzájárulásával nagyszülő, unoka, testvér, élettárs, házastárs/élettárs gyermeke és kiskorú unokája, gyermeke házastársa, vagy élettársa és annak kiskorú gyermeke, valamint gyámhatósági határozattal igazolható gondozottja, gondnoka, vagy tartási szerződés szerinti eltartója.

Szerződéses biztosíték
A lakásokra a 20/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdése alapján óvadékot kell fizetni.
Költség alapú bérbeadás esetén az óvadék mértéke a lakás bruttó lakbérének 2 havi összege.
Piaci alapú bérbeadás esetén az óvadék mértéke a lakás bruttó lakbérének 3 havi összege.

A pályázat további feltételei


- A lakásokat az Önkormányzat nem idegeníti el.
- A pályázónak, vagy a vele együtt költöző családtagjának nincs köztartozása és/vagy a XIII. Kerületi Önkormányzat és a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé tartozása.
- A megpályázható lakások műszaki állapota felújítandó, amelyre a Bérbeadó nem vállal kötelezettséget. Előfordulhat, hogy a lakás felszerelési, berendezési tárgyai hiányosak, a közműellátottság – például korábbi kizárás miatt – nem teljes. A pályázónak vállalnia kell a lakás felújítását, festését és viselnie kell az azzal felmerülő valamennyi költséget. A rendeltetésszerű állapotba hozatal során a felmerülő költségek kiegyenlítésére a pályázó bérbeszámítási igénnyel nem élhet.
- A lakás közműrendszerein (víz-csatorna, gáz, távfűtés, villany) történő felújítási munkálatokat kizárólag a hatályos szabványok és a közüzemi szolgáltatók előírásai szerint lehet elvégezni.
Az elektromos hálózat cseréjét az érvényben lévő érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági előírásainak megfelelően, az arra feljogosított, közműszolgáltató által is elfogadott szakemberrel lehet elvégeztetni, amely megfelelőségét jegyzőkönyvben és kivitelezői nyilatkozattal kell dokumentálni.
A lakáson belüli fogyasztói gázvezeték és berendezések felújítása, cseréje az érvényben lévő GMBSZ (Gáz Műszaki Biztonsági Szabályzat) előírásainak megfelelően végeztethető el, amelyet gázüzemű berendezés esetén szakszerviz által végzett beüzemelési munkalappal, valamint a gáz csatlakozóvezetékek állapotát műszaki-biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazolni.
A lakás felújítására a bérbeadó a birtokbaadás időpontjától számítva legfeljebb 120 napot biztosít
és a határidő lejártát követően a felújítás elvégzését ellenőrzi. Amennyiben a pályázó a vállalt felújítási, festési kötelezettségét határidőn belül nem vagy nem előírás szerinti módon teljesíti, úgy a Bérbeadó jogosult a bérleti szerződés felmondására, és a Bérlő köteles a lakást kártalanítási és elhelyezési igény nélkül elhagyni és átadni a Bérbeadó részére, melynek elmaradása lakás kiürítési eljárást von maga után. A bérleti szerződés megkötése után az Önkormányzat a felújítás időtartamára, de legfeljebb 120 napra lakbérfizetési mentességet biztosít az elnyert lakásra a Bérlőnek. A díjfizetési mentesség a közüzemi díjakra (szemétszállítási költség, vízóra nélküli lakásban vízdíj átalány, fűtési díj) nem vonatkozik, azokat a birtokbaadási jegyzőkönyvön feltüntetett dátumtól kell fizetni.
- A határidő lejártát követően a felújítási munkák elvégzését a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. ellenőrzi.
- Lakásleadás melletti pályázat esetén, amennyiben a Bérlő az elnyert lakásba a biztosított határidőn belül 120 napon belül átköltözik, abban az esetben a leadandó lakás átadásának dátumától köteles lakbért fizetni az elnyert lakáson.
- A pályázattal érintett lakások bérleti díja a Képviselő-testület döntésében foglaltak szerint változhat. A lakbérfizetésen túl a bérlő köteles megfizetni a közüzemi díjakat (szemétszállítás, villany, fűtés, víz-csatorna, gáz stb.) is.
- Amennyiben a lakáshoz erkély/loggia is tartozik, úgy az erkély/loggia alapterületének az 50%-a után is kell bérleti díjat fizetni.
- Amennyiben a pályázó, vagy a vele együtt költöző családtag 3 hónapnál idősebb terhességet igazol (a pályázat benyújtásának napján), a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni.
- A pályázatok a kiírt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően személyesen (vagy két tanúval hitelesített meghatalmazás útján), vagy postai úton, az arra rendszeresített formanyomtatványon a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél nyújthatók be.
- Pályázatban a pályázónak 1 db lakás megjelölésére van lehetősége.
- A pályázónak korábbi igazolható, érvényes pályázatainak számát a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. az elbírálás során ellenőrzi. Amennyiben a pályázót valamely korábbi pályázata kapcsán a döntésre jogosult Bizottság 2 évre kizárta, a kizárás időszaka alatt beadott pályázatai nem tekinthetők érvényesnek. Amennyiben a pályázó korábban több címről nyújtott be pályázatot, vagy névváltozás miatt más néven pályázott, úgy arról a pályázatban nyilatkoznia kell (a névváltozás igazolásához hivatalos okirat szükséges).

A pályázathoz a benyújtáskor nem kell az adatok igazolására szolgáló igazolásokat, illetve mellékleteket beadni.
Az igazolásokat, illetve mellékleteket a pályázat elbírálása után, az I-III. helyre rangsorolt pályázónak kell az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül benyújtania. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Jövedelmi és vagyoni feltételek

1. A meghirdetett lakásokra olyan személy pályázhat, akinek vagy házastársának, élettársának, avagy a vele együtt költöző hozzátartozójának nincs a tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakás, és nem rendelkezik másik önkormányzati vagy állami tulajdonú bérlakás bérleti vagy bérlőtársi jogával, kivéve a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti joga, melyet a pályázó lead nyertes pályázat esetén. A jövedelemszerző célra hasznosított lakást beköltözhetőnek kell tekinteni.

2. A fizetendő lakbér megállapítása az egy főre jutó jövedelem alapján
Lakbér típusaTöbb együtt költöző személy esetén egy főre jutó nettó jövedelemEgyedülálló pályázó esetén az egy főre jutó nettó jövedelem
SzociálisNem több mint 71.250 FtNem több mint 85.500 Ft
Költség71.251 Ft – 114.000 Ft között85.501 Ft – 142.500 Ft között
Piaci114.000 Ft felett142.500 Ft felett
A lakások bérleti díjának egységárait (nettó Ft m2/hó) az 1. számú melléklet tartalmazza. A lakbér megállapítását a 34/2006. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelet szabályozza.

A jövedelem számításának és igazolásának szabályai

- Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapításnál az érintettek (pályázó és vele együtt költöző hozzátartozó) valamennyi jövedelmét (munkából származó jövedelem, egyéb jövedelem: GYES/CSED/GYED, táppénz, öregségi, illetve rokkantsági nyugdíj, öregségi járadék, özvegyi járadék és özvegyi nyugdíj, baleseti táppénz, baleseti rokkantsági nyugdíj/járadék, munkanélküliek jövedelempótló támogatása, ápolási díj, árvaellátás, tartásdíj, családi pótlék, cafeteria, ösztöndíj, egyéb más rendszeres szociális ellátás stb.) figyelembe kell venni.
- A havi nettó jövedelem megállapításnál 3 havi nettó jövedelem (2022. 05., 06. és 07. havi nettó jövedelmek) átlagát kell igazolni (a nyertes pályázók esetében a pályázat kiírója a munkáltató közvetlen megkeresése útján ellenőrizheti az igazolt jövedelem valóságtartalmát).
- Az ellátásoknál, mint a családi pótlék, a GYES/CSED/GYED (Magyar Államkincstár által kiadott igazolás alapján), öregségi, illetve rokkantsági nyugdíj (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévre megállapított nyugdíjról megküldött értesítése alapján) a pályázati kiírás napjától visszamenőleg 1 hónapról szóló jövedelemigazolás szükséges. Ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása esetén az erről szóló határozat másolata szükséges.
- Vállalkozók esetében a könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzékébe felvett könyvelő által kiadott 3 havi (2022. 05., 06. és 07.) nettó jövedelemigazolást kell benyújtani.
- Álláskeresők ellátásában vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesülők esetében az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi kirendeltsége megállapító határozatának fénymásolata, és az utolsó számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása szükséges. Álláskeresők ellátásában vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesülő esetében az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi kirendeltségének igazolása, hogy az érintett nyilvántartásukban nem szerepel, valamint arról, hogy álláskeresők ellátásában, illetve foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesül.

A lakbéren kívül a Bérlő köteles viselni a szolgáltatási díjakat, melyeket a Bérbeadó, vagy a társasház, vagy a szolgáltató állapít meg.

A Bérbeadó által számlázott lakbért és szolgáltatási díjakat a Bérlő minden hónapban előre, a számlán feltüntetett fizetési határidőig, a közműszolgáltatók által számlázott szolgáltatási díjakat a szolgáltatási szerződésekben meghatározott módon és időben köteles megfizetni.
A bérleti és a külön szolgáltatások díját a Bérbeadó – a hivatkozott rendeletnek megfelelően – módosíthatja, a lakbér mértékét felülvizsgálhatja.

A nyertes pályázó a felújítás teljes műszaki lebonyolítására – árajánlat elfogadását követően – megbízhatja a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-t, hogy a lakás felújítását elvégezze.

A felújítási, helyreállítási kötelezettség elmulasztása, vagy nem előírás szerinti módon vagy nem határidőben történő teljesítése a bérleti szerződés felmondását vonja maga után!

Érvénytelenségi okok

Amennyiben a pályázó
1. a pályázati feltételeknek nem felel meg,
2. a pályázatot nem határidőben nyújtotta be a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél. Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldeményt a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvette. (Postai feladás esetén a pályázót terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett.),
3. a pályázatát hiányosan, nem minden kérdésre kiterjedően, nem egyértelműen, vagy nem az arra rendszeresített nyomtatványon adja be,
4. több pályázati nyomtatványt nyújt be (ez esetben mindegyik pályázata érvénytelen),
5. vagy a vele együtt költöző személyek – lakóközösséget zavaró – magatartása miatt az elmúlt 10 évben, vagy díjtartozás miatt az elmúlt 2 évben a lakásbérleti jogviszonyt érintő felmondás, vagy bírósági per, vagy az Önkormányzatnál szabályszegési eljárás, illetve a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél a lakásbérleti jogviszonyt érintő eljárás volt folyamatban (érvénytelen a pályázat akkor is, ha nem a pályázó állt jogviszonyban az Önkormányzattal, vagy a Zrt-vel, de igazolhatóan az ő magatartása miatt indult a Bérlővel szemben eljárás),
6. vagy a vele együtt költöző személyekkel, vagy a jelenlegi lakhelyével kapcsolatban az elmúlt 5 évben bizonyítást nyert a lakás nem rendeltetésszerű használata vagy a lakóközösséget zavaró magatartása,
7. vagy a vele együtt költöző személyek a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakást magántulajdonú lakásra vagy magántulajdonú lakás bérletére cserélték, vagy térítés ellenében lemondtak róla,
8. vagy a vele együtt költöző személyek a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakást megvásárolták,
9. igénye meghaladja a méltányolható szobaszám mértékét,
10. jelenlegi bérleményén más szerv részére jogszabályi bérlőkijelölési jog áll fenn és arról a bérlőkijelölő szerv nem mond le írásban,
11. által a leadandó önkormányzati bérlakás esetén bérleti díj-, vagy közüzemi tartozás van (a pályázat benyújtásakor a tárgyhavi bérleti díj számlának rendezettnek kell lennie), vagy bár tartozását már megfizette, de bérleti jogviszonya tartozás miatt felmondással megszűnt, vagy bármilyen más jogcímen tartozása van a Bérbeadó felé,
12. által előzetesen bérelt, a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásból bármely okból kilakoltatásra került,
13. együtt költöző családtagja ugyanazon a lakáspályázaton külön pályázatot nyújt be (ebben az esetben az a pályázat érvénytelen, amelyen a külön pályázatot benyújtó személy együtt költöző családtagként van feltüntetve),
14. a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat közöl,
15. bizottsági döntés értelmében korábban 2 évre kizárásra került, melynek határideje a pályázat benyújtásakor még nem járt le,
16. vagy a vele együtt költöző személy jogcím nélkül, önkényesen vagy birtokháborítással költözött önkormányzati lakásba
17. nyomtatványon feltüntetett lakcíme bizonyíthatóan fiktív.

A pályázónak nyilatkoznia kell a következőkre vonatkozóan

1. A pályázó tudomásul veszi, hogy
a.) a pályázat elnyerésével a lakásra bérleti jogot szerez, amennyiben az általa közölt adatokat hitelt érdemlően igazolja,
b.) a lakást az Önkormányzat nem kívánja elidegeníteni,
c.) felmondási ok, ha a pályázó a pályázaton nyert és nem jelezte, hogy neki, vagy a vele költözőnek van a tulajdonában és/vagy haszonélvezetében beköltözhető lakása,
d.) a bizottsági döntés értelmében 2 éven belül érvényesen újabb pályázatot nem adhat be, ha:
- az általa közölt tényt, vagy adat valódiságát az utóbb benyújtott igazolásokkal nem bizonyítja,
- a kért igazolásokat a megadott határidőben nem csatolja be,
- a pályázattól az eredményhirdetés után visszalép,
- a bérleti szerződést határidőben nem köti meg,
- a bérleti szerződés megkötését követően bérlőként nem tesz eleget a pályázatban vállalt felújítási kötelezettségének,
- a szerződését felmondja.
2. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a lakbér- és közüzemi díj megfizetését vállalja. Tudomásul veszi, hogy a lakbér mindenkori mértékéről az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
3. A pályázó tudomásul veszi, hogy a lakás rendbehozatalát, felújítását saját költségen kell vállalnia, bérbeszámítási igény nélkül.
4. A pályázó a jelen pályázat benyújtásával tudomásul veszi azt, hogy az Önkormányzat, mint tulajdonos a jelen pályázat tárgyát képező lakás közműellátottságával kapcsolatban a korábbi lakáshasználó által esetlegesen felhalmozott közmű díj tartozásért és az ebből eredő hátrányos jogkövetkezményekért felelősséget nem vállal.
5. Amennyiben a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik, úgy a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy:
a.) az Önkormányzat birtokába visszaadott lakásban a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI törvény, valamint a végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet alapján lakcímbejelentés nincs nyilvántartva,
b.) a leadandó lakásokat a pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban kell – határidőben – a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A 2022-ben szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban, a mérőórák leszerelését követően kell leadni.
6. Amennyiben a pályázó egyszerre meghirdetett két pályázaton is benyújtja pályázatát, amelyekkel szerződéskötésre jogosulttá válik, úgy nyilatkoznia szükséges arról, hogy az egyik pályázattól visszalép. A visszalépés ebben az esetben nem eredményezi a pályázati rendszerből 2 évre történő kizárását.

A pályázat benyújtásának ideje és helye

A pályázat benyújtási határideje: 2022. augusztus 29. napjától 2022. október 3. napjáig (legkésőbb 2022. október 3-án 16.00 óráig)
A pályázat benyújtásának módja: postai úton a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lakásgazdálkodási Csoportjának címezve (1131 Budapest, Béke utca 65.), illetve elektronikusan megküldve, az alábbi e-mail címre: lakaspalyazat@kozszolgaltato.bp13.hu (a tárgyba kérjük, hogy írják be: lakáspályázat). Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldemény legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvételre kerül. Postai feladás esetén a pályázókat terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett.
Amennyiben a postai vagy az elektronikus benyújtás akadályozott, úgy személyesen a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. nyitva tartó ügyfélszolgálatain lehet benyújtani a pályázatot (1131 Budapest, Béke utca 65./ Lehel Csarnok Galériaszint , 1134 Budapest, Váci út 9-15.).
A pályázati eljárás során a kiíró Önkormányzat vagy megbízottja, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. hiánypótlási felhívást nem bocsát ki, azonban a pályázóknak lehetősége van a pályázati határidő lejáratáig – a kiíró vagy megbízottja külön felhívása nélkül - a hiányt pótolni.

Az elbírálás szempontjai, határideje és a pályázók értesítésének módja

1. A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül a XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága bírálja el a pályázati nyomtatványon a pályázó által megadott információk, adatok figyelembevételével, objektív szempontrendszer alapján. Amennyiben kellő számú pályázat érkezik, minden lakásra I-III. helyezett pályázó rangsorolására kerül sor. A pályázat eredményéről a helyezést el nem ért pályázók a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. internetes honlapján és hirdetőtábláján megjelenő hirdetményen keresztül értesülnek. Kizárólag az I-III. helyezést elért pályázók (e-mailben, vagy postai úton) kapnak írásban értesítést. Az irányadó adatvédelmi szabályoknak megfelelve a Zrt. a honlapján az eredményeket a pályázati nyomtatványok sorszáma szerint teszi közzé. Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a benyújtott pályázat nyomtatványának átvételi igazolással ellátott első oldalának másolatát őrizze meg. A nyertesnek a bizottsági döntésről szóló írásos értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül kell a lakásbérleti szerződést megkötni.
2. A lakások birtokbaadását követő 120 napos helyreállítási idő leteltétől számított legkésőbb 30 napon belül köteles a pályázó bérletében lévő lakást üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban - határidőben - a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. (A szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban kell leadni és a mérőórákat le kell szereltetni.)
3. A lakásbérleti szerződés a pályázat I. helyezettjével kerül megkötésre, amennyiben a pályázó a határidőben benyújtott igazolásokkal a pályázatban leírt tényeket és adatokat igazolni tudja.
4. Amennyiben az I-III. helyre rangsorolt pályázó által közölt tény vagy adat valódiságát az utóbb benyújtott igazolások nem bizonyítják, vagy a jogvesztő határidőn belül a kért igazolásokat nem nyújtja be, vagy a nyertes pályázó a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, ha a bérleti szerződés megkötését követően a bérlő nem tesz eleget a pályázatban vállalt felújítási kötelezettségének vagy a szerződését felmondja, a pályázat érvénytelenségének megállapításáról és a pályázati eljárásból két évre történő kizárásáról az SZMSZ alapján átruházott hatáskörében a tulajdonosi jogot gyakorló bizottság dönt.
5. A pályázó által leadandó lakásban az Önkormányzat képviselője helyszíni szemlét tarthat.
6. A pályázaton elnyert lakások bérletére – a többi önkormányzati tulajdonban lévő lakásokhoz hasonlóan – az 1993. évi LXXVIII. tv. (Lakástörvény) és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének szabályairól szóló 20/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet előírásai vonatkoznak.

Az I-III. helyezett által az írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül kötelezően benyújtandó mellékletek:

1. A havi nettó jövedelem megállapításnál 3 havi nettó jövedelem (2022. 05., 06. és 07. havi nettó jövedelmek) átlagát kell igazolni (a nyertes pályázók esetében a pályázat kiírója a munkáltató közvetlen megkeresése útján ellenőrizheti az igazolt jövedelem valóságtartalmát).
2. Az ellátásoknál, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a családi pótlék, a GYES/CSED/GYED (Magyar Államkincstár által kiadott igazolás alapján), öregségi, illetve rokkantsági nyugdíj (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévre megállapított nyugdíjról megküldött értesítése alapján) 2022. 01. havi jövedelemigazolás, vagy a 2022. évi nyugdíj összegét megállapító határozat szükséges. Ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása esetén az erről szóló határozat másolata szükséges.
3. Gyermektartásdíjról jogerős ítélet, határozat, okirat. Amennyiben a bíróság, hatóság a tartásdíjról nem döntött, akkor a szülők erre vonatkozó két tanúval hitelesített nyilatkozata.
4. Vállalkozók esetében a könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzékébe felvett könyvelő által kiadott 3 havi (2022. 05., 06. és 07.) nettó jövedelemigazolást kell benyújtani.
5. Egyéni vállalkozói igazolvány másolata, vagy az Okmányiroda által kiállított igazolás, vagy a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága (korábbi nevén: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala – KEKKH) által kiállított hatósági bizonyítvány.
6. Álláskeresők ellátásában vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesülők esetében az illetékes kormányhivatal munkaügyi kirendeltsége megállapító határozatának fénymásolata, és az utolsó számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása szükséges. Álláskeresők ellátásában
vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesülő esetében az illetékes kormányhivatal munkaügyi kirendeltségének igazolása, hogy az érintett nyilvántartásukban nem szerepel, valamint arról, hogy álláskeresők ellátásában, illetve foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesül.
7. Külön élő szülővel költöző 18. életévét be nem töltött gyermek esetében a pályázónál, vagy a pályázóval együttköltözőként feltüntetett hozzátartozónál történt elhelyezésről szóló jogerős ítélet, határozat, okirat minden oldalának másolata.
8. Együtt költöző kiskorú esetén családi pótlékról igazolás.
9. Iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevő pályázó esetében a tanulói jogviszony igazolása szükséges.
10. Önkormányzati bérlakás leadása mellett pályázók esetében igazolás arról, hogy a pályázónak nincs közüzemi díj tartozása.
11. Három hónapot meghaladó terhesség esetén orvosi igazolás.
12. Nyertes pályázat esetén élettársi kapcsolatról szóló közjegyző által nyilvántartásba vett élettársi nyilatkozat, mely beszerezhető térítés ellenében bármely közjegyzőnél. Házastársi kapcsolat esetén a házassági anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges.
13. A pályázó és a vele együtt költözők személyi igazolvány és lakcímkártyáinak másolata az arckép kitakarásával. A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata – eredeti bemutatása mellett (gyermek elhelyezés esetén gyámügyi határozat, vagy bírósági végzés másolata szükséges!).
14. Amennyiben a pályázó személyi igazolványából vagy lakcímkártyájából nem állapítható meg a folyamatos, megszakítás nélküli XIII. kerületi tartózkodás, úgy a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatal Teve utca Kormányablak (1139 Budapest, Teve utca 1/a-c. - Bejárat a Róbert Károly krt-i porta felől), vagy a Központi Okmányiroda (1132 Budapest, Visegrádi utca 110.; Telefon: 1818; Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest) által kiállított eredeti igazolás becsatolása szükséges. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását megelőzően érdemes a Kormányhivatalban elindítani az ügymenetet, tekintettel az ügyintézési határidőre! Abban az esetben, ha a Kormányhivatal által kiadott igazolás nem tartalmazza az Ön által megjelölt állandó kerületi lakcím kezdetét, úgy szükséges kérelmet benyújtani a Belügyminisztérium Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányügyeleti Főosztály részére. Postacím: 1476 Budapest, Pf.: 281., e-mailen a szemelyes.ugyfelszolgalat@bm.gov.hu címen aláírásával hitelesített szkennelt dokumentumként. Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, kérelmét elektronikus azonosítással e-papír formájában is benyújthatja a következő linken: https://epapir.gov.hu/.
15. Nyertes pályázat esetén a Lechner Nonprofit Kft. által kiállított, ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány – vagy annak igazolása, hogy a hatósági bizonyítvány iránti kérelmét – valamennyi együtt költöző személyre vonatkozóan a Lechner Nonprofit Kft-nél előterjesztette. A hatósági bizonyítvány díja 3.000 Ft/db. A költség a pályázót terheli, amelyet a Lechner Nonprofit Kft-nél kell megfizetni. A kérelmet a Lechner Nonprofit Kft-nek kell postázni a 1592 Budapest, Pf.: 585. címre, illetve személyesen leadni.
A személyes ügyintézéshez az ügyfélszolgálat a 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. alatt található és a Nagy Lajos király útja felől közelíthető meg. A szükséges nyomtatvány letölthető a www.foldhivatal.hu honlapról (https://www.foldhivatal.hu/ci/eurlap/ifszhbkiktszsz). Amennyiben a hatósági bizonyítvány tanúsága szerint az érintett személy belföldi ingatlantulajdonnal rendelkezik, úgy az érintett személy egyidejűleg tulajdoni lap becsatolása mellett köteles igazolni, hogy az(ok) nem minősül(nek) beköltözhető lakástulajdonnak. Amennyiben az érintett személy beköltözhető lakásingatlannal rendelkezik, vagy nem nyújt be arra igazolást, hogy az ingatlan nem minősül beköltözhető lakásnak, a pályázata érvénytelen.

Hiánypótlásra a helyezésről szóló értesítés átvételét követő 15 nap leteltével nincs lehetőség, a fentiekben felsorolt kötelezően csatolandó igazolások, iratok hiánya a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után!

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy érvényes pályázat mellett is visszavonja az adott lakásra kiírt pályázatot.

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a pályázatban megadott személyes adatokat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (cím: 1131 Budapest, Béke u. 65., tel.: +36-1-350-3728, +36-1-350-3729, fax: +36-1-340-9144; e-mail: kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu) kezeli. Az adatkezelés célja a lakáspályázat lebonyolítása. Az adatkezelésről és az érintett jogok gyakorlásáról további részletes tájékoztatást honlapunkon és ügyfélszolgálatainkon kihelyezett tájékoztatónkban olvashat.