Kezdőlap IngatlangazdálkodásHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Lakáspályázat a Jász utca 72. címen megépült vadonatúj önkormányzati bérház lakásaira

A XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából Társaságunk lakáspályázatot hirdet a Budapest, XIII. kerület Jász utca 72. szám alatti önkormányzati új lakóépületben található lakások 5 éves, határozott időtartamra szóló bérleti jogának elnyerésére.
5246000997.png
A pályázati kiírás és a pályázati nyomtatvány letölthető e cikkünkhöz csatolt fájlok közül és a www.budapest13.hu internetes honlapról is, vagy beszerezhető személyesen a Zrt. nyitva tartó Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (1134 Budapest, Váci út 9-15. Lehel Csarnok, Galériaszint, Bulcsú utca felőli oldal).

A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú, 35 lakásos lakóépület pince, földszint és további 5 emelet kialakítású. A lakásszámnak megfelelően az épületez tartozóan 35 db gépkocsi tároló található, a pincei mélygarázsban (31 db) és a földszinten (4 db). Minden lakáshoz tartozik tárolóhelyiség az épület földszintjén és a pinceszinten. A lakóépületben helyet kapott két akadálymentesített lakás, amelyekhez akadálymentesített parkoló tartozik. Az épületben 7 db garzonlakás, 12 db kétszobás és 16 db 3 szobás lakás létesült.

A lakások 20 %-a 1 szobás, átlagosan 39 m2 alapterületű lakás. A lakások mintegy fele 2 szobás (49-58 m2) közülük kettő akadálymentesített. További 45%-a a lakásoknak 3 szobás (66-88 m2).

Az épület az Önkormányzat korszerű és környezetbarát energetikai megoldások melletti elkötelezettsége jegyében megfelel a passzív minősítés kritériumainak. A gépészeti helyiség az épület földszintjén található, az épület fűtése levegő-víz hőszivattyús rendszerrel, a használati melegvíz ellátása központi kondenzációs gázkazánnal történik, amely a maximális üzemeltetési biztonság érdekében, indokolt esetben a fűtésre is rásegít. A lakások komfortszellőzéssel ellátottak, a lakóterekbe történő friss levegő befúvással. A homlokzati hőszigetelés vastagsága 20 cm. Minden lakás közműfogyasztása egyedi méréssel tervezett. Az épületben épületfelügyeleti (távriasztással) és épületautomatikai rendszer működik.

A lakás lakbére piaci alapú, amely 2021. évben 1296 Ft/m2/hó + ÁFA, 2022. évben 1440 Ft/m2/hó + ÁFA. A lakbéren felül 400 Ft/m2/hó + ÁFA üzemeltetési költséget kell megfizetni a 34/2006. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (6a) bekezdése alapján. A lakásokra a 20/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdése alapján óvadékot kell fizetni, az óvadék mértéke a lakás bruttó lakbérének 3 havi összege, amely a szerződéskötés időpontjában érvényes bérleti díj alapján kerül meghatározásra.

A gépkocsi beállóra vonatkozó bérleti szerződés időtartama határozott időre, maximum 5 évre szólhat.

A megpályázható lakásokat a pályázat 1. számú melléklete tartalmazza

A pályázat részletes együttes feltételei:

1. A pályázatban meghirdetett lakásra érvényesen olyan személy pályázhat, aki
- a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakás bérleti jogával rendelkezik és a pályázat elnyerése esetén azt leadja a Bérbeadónak, vagy
- aki a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakás bérleti jogával nem rendelkezik, de legalább három éve létesített állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él, és vállalja, hogy a megpályázott lakásra az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott tizenkét havi bruttó bérleti és üzemeltetési díjnak megfelelő szerződéskötési díjat megfizeti. (A szerződéskötési díj nem jár vissza . Olyan bérlő, aki bérlakás bérleti jogával rendelkezik, szerződéskötési díj megfizetésének vállalásával nem jogosult kiváltani a lakásleadási feltételt, figyelemmel arra, hogy egy bérlőnek egyidejűleg egyetlen önkormányzati bérlakásra állhat fenn bérleti joga), és
- aki legalább 3 éve létesített állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él. E jogszabályi feltétel alól mentesül az a pályázó, aki az Önkormányzat XIII. kerületen kívül található lakásának leadásával pályázik, amennyiben legalább 3 éve létesített állandó lakóhelyet az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásban vagy e lakcímlétesítés és a XIII. kerületi lakhatás együttesen eléri a 3 évet, és az életvitelszerű lakhatás feltételei minden esetben igazoltak (A pályázó életvitelszerű lakhatási körülményeit a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. jogosult a pályázatban bejelentett állandó lakóhelyen ellenőrizni.), és
- a Bérbeadó tulajdonában lévő lakás bérleti jogának leadását vállalja és nyilatkozik, hogy a pályázat elnyerése esetén a bérleti szerződés megkötésekor az Önkormányzat javára feltétlenül és visszavonhatatlanul, térítési igény nélkül lemond a bérleti jogáról, és
- vállalja a mindenkori házirendben, valamint a lakás- és helyiséghasználati útmutatóban előírt egyedi kötelezettségek teljesítését, és
- vállalja a bérleti szerződés megkötésekor a lakásra megállapított három havi bruttó lakbérnek megfelelő óvadék megfizetését és az Önkormányzat által megállapított bérleti díj megfizetését, és
- a XIII. Kerületi Önkormányzat vagy a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé tartozása nincs, és
- akinek vagy házastársának, élettársának, avagy a vele együtt költöző hozzátartozójának nincs a tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakás, és nem rendelkezik másik önkormányzati vagy állami tulajdonú bérlakás bérleti vagy bérlőtársi jogával, kivéve a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti joga, melyet a pályázó lead nyertes pályázat esetén. A jövedelemszerző célra hasznosított lakást beköltözhetőnek kell tekinteni, és
- aki nyertes pályázat esetén vállalja a Lechner Nonprofit Kft. által kiállított, ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány beszerzését, amellyel igazolja, hogy sem ő, sem a vele együtt költöző személyek nem rendelkeznek beköltözhető ingatlantulajdonnal.
- A pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén a bérlő köteles a felajánlott lakást tiszta, üres, kifestett, tehermentes és beköltözhető állapotban a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. birtokába visszaadni az elnyert lakás birtokbavételét követő 30 napon belül, a közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó tartozásmentesség hitelt érdemlő igazolásával együtt. (A 2021-2022-ben szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban, a mérőórák leszerelését követően kell leadni.) A bérlő köteles továbbá a leadott lakásba bejelentett személyek kijelentése iránt, legkésőbb a birtok átadásáig gondoskodni. Amennyiben a pályázó e pontban előírt kötelezettségének nem tesz eleget, a felajánlott önkormányzati bérlakásra szóló bérleti szerződés megszűnik.

2. A pályázóval csak olyan személyek költözhetnek, akiket a Lakástörvény alapján a bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat (házastárs, gyermek, befogadott gyermek gyermeke, szülő), továbbá azon személyek, akik a pályázóval a leadandó lakásban állandó bejelentéssel, életvitelszerűen laknak. (A leadandó lakásban nem maradhat vissza bejelentett személy. Amennyiben valaki nem költözik a pályázóval, úgy arról írásban kell nyilatkozni.)

3. A pályázat további érvényességi feltétele, hogy a pályázó és a vele együtt költöző hozzátartozó(i)nak a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban, az egy főre jutó nettó jövedelme – iratokkal igazoltan – eléri a megpályázott lakás bruttó bérleti díjának egyedül költöző esetében a kétszeresét, két vagy több együtt költöző esetében a másfélszeresét.

4. Pályázatban a pályázónak 1 db lakás megjelölésére van lehetősége.

5. A pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén a bérlő köteles a felajánlott lakást tiszta, üres, kifestett, tehermentes és beköltözhető állapotban a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. birtokába visszaadni az elnyert lakás birtokbavételét követő 30 napon belül, a közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó tartozásmentesség hitelt érdemlő igazolásával együtt. (A 2021-2022-ben szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban, a mérőórák leszerelését követően kell leadni.) A bérlő köteles továbbá a leadott lakásba bejelentett személyek kijelentése iránt, legkésőbb a birtok átadásáig gondoskodni. Amennyiben a pályázó e pontban előírt kötelezettségének nem tesz eleget, a felajánlott önkormányzati bérlakásra szóló bérleti szerződés megszűnik.

6. Az elnyert lakás bérleti joga határozott, 5 éves időtartamú, abban az esetben is, ha a pályázat nyertese olyan lakást ajánl fel, amelyre határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezik. (A lakásbérleti szerződésének megszűnése előtt a bérlő kérelmére, a bérbeadó újabb határozott időre szóló bérleti jogot biztosíthat, amennyiben a bérlő a jogviszony fennállása alatt maradéktalanul eleget tesz szerződésben vállalt kötelezettségeinek.)

Az akadálymentesített lakás speciális pályázati feltételei:

A pályázat részletes feltételein túl akadálymentesített lakásra olyan természetes személy pályázhat, aki, vagy a vele együtt költöző személy olyan mozgásszervi fogyatékosságban szenved, amely következtében a helyváltoztatás az alább felsorolt segédeszközök állandó és szükségszerű használatát igényli:
- alsó végtag protézisek (legalább egy végtagra),
- kerekesszék.

A pályázat további feltételei:

- A lakásokat az Önkormányzat nem idegeníti el.
- A lakásokra a birtokbaadás napjától kell a bérleti díjat megfizetni. A leadandó lakásra a nyertes pályázó az új lakás birtokba vételét követően egy havi díjmentességet kap a lakbérfizetésre vonatkozóan, mely a külön szolgáltatási díjakra nem vonatkozik.
- A pályázattal érintett lakások bérleti díja a Képviselő-testület döntésében foglaltak szerint változhat. A lakbérfizetésen túl köteles megfizetni az üzemeltetési díjat és a közüzemi díjakat is
- A lakásokhoz tartozó erkély alapterületének az 50%-a után kell a bérleti díjat fizetni (az alapterület ennek figyelembevételével van meghatározva).
- Bérlőtársi jogviszonyban álló személyek esetén a pályázat csak az összes bérlőtárs aláírása esetén érvényes.
- Amennyiben a pályázó, vagy a vele együttköltöző családtag 3 hónapnál idősebb terhességet igazol, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni.
- A pályázatok a kiírt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően, az arra rendszeresített formanyomtatványon nyújthatók be a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél.
- Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldemény legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvételre kerül. (Postai feladás esetén a pályázót terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett.)

A lakásigény mértéke:


A 20/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a lakásokat a szobaszám és a költöző személyek figyelembevételével az alábbiak szerint lehet bérbe adni:

1 szobás lakás 1-2 személy
2 szobás lakás 2-4 személy
3 szobás lakás 3-5 személy

Érvénytelenségi okok:

A pályázat érvénytelen, ha
a.) nem az arra rendszeresített nyomtatványon adják be,
b.) a pályázatot nem határidőben nyújtotta be a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél. Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldeményt a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvette. (Postai feladás esetén a pályázót terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett.),
c.) hiányos (vagy nem egyértelmű) és ezért elbírálásra alkalmatlan,
d.) a pályázati kiírás alaki és tartalmi követelményeinek nem felel meg,
e.) a pályázó egynél több lakást jelöl meg,
f.) a pályázóval, vagy a vele együttköltöző személyekkel szemben nem szerződésszerű magatartás, vagy lakbértartozás miatt az elmúlt 5 évben lakásbérleti jogviszonyt érintő eljárás, bírósági per, vagy az Önkormányzatnál szabályszegési eljárás volt, vagy a pályázat elbírálásának idején van folyamatban,
g.) a pályázó, vagy a vele együttköltöző személyek valamelyikével szemben életviteli probléma volt, amely bérleményellenőrzés keretében bizonyítást nyert,
h.) a pályázó bérleti jogviszonya az elmúlt egy évben felmondás alatt állt,
i.) a pályázónak a bérelt lakásra a pályázat kezdő napjától, illetve azt megelőző időszakban és a kiírás teljes időtartama alatt 30 napon túli lakbér vagy közüzemi díjtartozása áll fenn,
j.) a pályázónak, vagy a vele együttköltöző személyek valamelyikének a XIII. Kerületi Önkormányzat, vagy a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé tartozása áll fenn,
k.) lakásigénye meghaladja a méltányolható lakásnagyság mértékét,
l.) jelenlegi bérleményén más szerv részére bérlőkijelölési jog áll fenn és arról a bérlőkijelölő szerv nem mond le írásban,
m.) a pályázó korábbi pályázati eljárás során hozott határozat alapján 2 évig nem nyújthat be érvényes pályázatot és a határidő jelen lakáspályázat idején még nem telt le,
n.) a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat közöl,
o.) vagy a vele együtt költöző személy jogcím nélkül, önkényesen vagy birtokháborítással költözött önkormányzati lakásba,
p.) a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem nyújtja be hiánytalanul.

Tájékoztató a kötelezően benyújtandó mellékletekről

A pályázatban szereplő adatokat a pályázat benyújtásakor az alább felsorolt hiteles okiratokkal igazolni kell. A nyomtatványon minden kérdésre értelemszerűen válaszolni kell, azoknál a kérdéseknél, ahol a nyomtatvány több válaszadási lehetőséget jelöl meg, ott a megfelelő szöveget alá kell húzni.


A pályázatokhoz kötelezően benyújtandó mellékletek

1. A pályázó és a vele együttköltöző hozzátartozók 2020. október hótól – 2021 szeptember hónapig (12 hónap) havi NETTÓ jövedelmére vonatkozó igazolások (családtámogatási ellátások-, szociális ellátások-, segélyek esetében hivatalos pecséttel, aláírással ellátott igazolás, vagy tárgyévre vonatkozó határozat fénymásolata szükséges). Munkából – továbbiakban ideértve az egyéb jövedelemszerésre irányuló jogviszonyt - származó jövedelem esetén NETTÓ jövedelemre vonatkozó igazolás, ennek hiányában az illetékes Munkaügyi Központ által kiadott igazolás szükséges.
Vállalkozók esetében a NETTÓ jövedelem igazolására a könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzékébe felvett könyvelő által kiállított igazolás (könyvelői igazolás) szükséges, kisadózó vállalkozók esetében a könyvelői igazoláson túl a tárgyi időszakra vonatkozó adófolyószámla benyújtása is szükséges. Postai átvételi szelvényt, büntetőjogi nyilatkozatot és bruttó jövedelemigazolást, bérszámfejtő lapot, fizetési jegyzéket, valamint cégszerű aláírás nélküli vagy törvényes képviselő aláírása nélküli igazolást NEM tudunk elfogadni.
Iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevő pályázó esetében a tanulói jogviszony igazolása szükséges.
2. A leadandó lakásra vonatkozó, a pályázat benyújtásától számítottan 30 napnál nem régebbi közüzemi igazolások arról, hogy a pályázónak nincs közüzemi díjtartozása. (Azon pályázónak, aki nem rendelkezik önkormányzati bérlakás bérleti jogával és a lakásleadási fetételt szerződéskötési díj megfizetésével vállalja kiváltani, nem kell a közüzemi igazolásokat benyújtania.)
3. A pályázók személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata az arckép kitakarásával. Amennyiben a pályázó személyi igazolványából vagy lakcímkártyájából nem állapítható meg a folyamatos, megszakítás nélküli XIII. kerületi lakóhely, vagy az Önkormányzat kerületen kívüli bérlakásásában létesített állandó lakcím illetve a XIII kerületi lakóhely, úgy a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatal Teve utca Kormányablak (1139 Budapest, Teve utca 1/a-c. - Bejárat a Róbert Károly krt-i porta felől), vagy a Központi Okmányiroda (1132 Budapest, Visegrádi utca 110.; Telefon: 1818; Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest) által kiállított eredeti igazolás becsatolása szükséges. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐEN ÉRDEMES A KORMÁNYHIVATALBAN ELINDÍTANI AZ ÜGYMENETET, TEKINTETTEL AZ ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐRE! Abban az esetben, ha a Kormányhivatal által kiadott igazolás nem tartalmazza az Ön által megjelölt állandó kerületi lakcím kezdetét, úgy szükséges kérelmet benyújtani a Belügyminisztérium Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányügyeleti Főosztály részére. Postacím: 1476 Budapest, Pf.: 281., e-mailen a szemelyes.ugyfelszolgalat@bm.gov.hu címen aláírásával hitelesített szkennelt dokumentumként. Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, kérelmét elektronikus azonosítással e-papír formájában is benyújthatja a következő linken: https://epapir.gov.hu/.
4. Három hónapot meghaladó terhesség esetén orvosi igazolás.
5. A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata – eredeti bemutatása mellett (válás esetén gyermek elhelyezését igazoló bírósági határozat másolata, korábbi élettársi kapcsolatból született gyermek esetén a gyermek elhelyezésére vonatkozó megállapodás, ennek hiányában bírósági határozat vagy gyámhivatali határozat másolata).
6. Rokonsági fokot igazoló okiratok másolata.
7. Az idegen nyelven kiállított okiratról magyar fordítást szükséges csatolni, amelyen a fordítást végző záradékkal igazolja, hogy a forrásszöveg és a fordítás tartalmilag és értelmileg azonos.
8. Akadálymentesített lakás megpályázása esetén mozgásszervi fogyatékosságot igazoló dokumentáció másolata.

A pályázat benyújtásának ideje és helye


A pályázat benyújtási határideje: 2021. október 1. napjától 2021. november 22-én 16.00 óráig.
A pályázat benyújtásának módja: elsősorban postai úton a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lakásgazdálkodási csoportjának címezve (1131 Budapest, Béke utca 65.), illetve elektronikusan megküldve, az alábbi e-mail címre: lakaspalyazat@kozszolgaltato.bp13.hu (a tárgyba kérjük, hogy írják be: lakáspályázat). Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldemény legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvételre kerül. Postai feladás esetén a pályázókat terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett.
Amennyiben a postai vagy az elektronikus benyújtás akadályozott, úgy személyesen a Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában lehet benyújtani a pályázatot (1134 Budapest, Váci út 9-15. Lehel Csarnok Galériaszint, Bulcsú utca).
A pályázati eljárás során a kiíró Önkormányzat vagy Megbízottja, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. hiánypótlási felhívást nem bocsát ki, azonban a pályázónak lehetősége van a pályázati határidő lejáratáig – a Kiíró vagy Megbízottja külön felhívása nélkül - a hiányt pótolni.

A pályázati kiírást, valamint a nyomtatványt a XIII. Kerületi Önkormányzat Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (1134 Budapest, Váci út 9-15. Lehel Csarnok Galériaszint, Bulcsú utca) szerezhető be, továbbá letölthető e cikkünkhöz csatolt fájlok közül és www.bp13.hu internetes honlapról is.

Az elbírálás szempontjai, határideje és a pályázók értesítésének módja

A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül bírálja el a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a tulajdonosi jogot gyakorló bizottság.
Amennyiben kellő számú érvényes pályázat érkezik – minden lakásra I-III. helyezett pályázó rangsorolására kerül sor.

A pályázat eredményéről a helyezést el nem ért pályázók a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. internetes honlapján és hirdetőtábláján megjelenő hirdetményen keresztül értesülnek. Kizárólag az I-III. helyezést elért pályázók (e-mailben, vagy postai úton) kapnak írásban értesítést.

A nyertesnek a bizottsági döntésről szóló írásos értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül kell a lakásbérleti szerződést megkötni, egyidejűleg köteles bemutatni a Lechner Nonprofit Kft. által kiállított, ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány – vagy annak igazolása, hogy a hatósági bizonyítvány iránti kérelmét – valamennyi együtt költöző személyre vonatkozóan a Lechner Nonprofit Kft-nél előterjesztette. A hatósági bizonyítvány díja 3.000 Ft/db. A költség a pályázót terheli, amelyet a Lechner Nonprofit Kft-nél kell megfizetni. A kérelmet a Lechner Nonprofit Kft-nek kell postázni a 1592 Budapest, Pf.: 585. címre, illetve személyesen leadni. A személyes ügyintézéshez az ügyfélszolgálat a 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. alatt található és a Nagy Lajos király útja felől közelíthető meg.
A szükséges nyomtatvány letölthető a www.foldhivatal.hu honlapról (https://www.foldhivatal.hu/ci/eurlap/ifszhbkiktszsz). Amennyiben a hatósági bizonyítvány tanúsága szerint az érintett személy belföldi ingatlantulajdonnal rendelkezik, úgy az érintett személy egyidejűleg tulajdoni lap becsatolása mellett köteles igazolni, hogy az(ok) nem minősül(nek) beköltözhető lakástulajdonnak. Amennyiben az érintett személy beköltözhető lakásingatlannal rendelkezik, vagy nem nyújt be arra igazolást, hogy az ingatlan nem minősül beköltözhető lakásnak, a pályázata érvénytelen.

Az a szerződéskötésre jogosult pályázó, aki szerződéskötési díj megfizetését vállalta, a szerződéskötést megelőzően köteles a szerződéskötési díjat egy összegben megfizetni.

A pályázó által megadott e-mail címre a Megbízott által továbbított e-mail az igazolt megküldést követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő.
A bérleti szerződés megkötésekor a szerződéskötésre jogosult pályázónak nem lehet a leadandó lakáson fennálló lakbér, illetve különszolgáltatási díj tartozása, a lakásbérleti szerződést mindaddig nem lehet megkötni, ameddig a szerződéskötésre jogosult a leadandó lakáson fennálló díjtartozását nem rendezi.
A lakások birtokbaadását követően legkésőbb 30 napon belül köteles a pályázó bérletében lévő lakást üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban - határidőben - a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A 2021-ban szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban kell leadni és a mérőórákat a bérlőnek le kell szereltetnie.

A lakásbérleti szerződést a pályázat I. helyezettjével köti meg a Bérbeadó. Ha a pályázat nyertese a jogvesztő határidőn belül a szerződést nem köti meg, úgy a II., ezt követően a III. helyezett számára nyílik lehetőség a szerződéskötésre.
Amennyiben az I-III. helyre rangsorolt pályázó a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, a pályázat érvénytelenségének megállapításáról és a pályázati eljárásból két évre történő kizárásáról az SZMSZ alapján átruházott hatáskörében a tulajdonosi jogot gyakorló bizottság jogosult dönteni.

A pályázó által felajánlott lakásban az Önkormányzat Megbízottja helyszíni szemlét tarthat.

A pályázaton elnyert lakások bérletére – a többi önkormányzati tulajdonban lévő lakásokhoz hasonlóan – az 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének szabályairól szóló 20/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet előírásai vonatkoznak.

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy érvényes pályázat mellett is visszavonja az adott lakásra kiírt pályázatot.