Kezdőlap IngatlangazdálkodásHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Fecskeházi lakáspályázat

A XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló fecskelakások (továbbiakban: lakóegységek) bérleti joga pályázati úton elnyerhető. Az Önkormányzat a megpályázható lakóegységekkel határozott idejű elhelyezést biztosít azon fiatal házasok, illetve élettársi kapcsolatban élők számára, akik készek és képesek lakáshoz jutásukat legfeljebb 8 éven belül önerőből, lakás-előtakarékosság vállalásával megoldani.
0771694954.png
A megpályázható lakóegységek adatait és a megtekintési időpontokat a melléklet tartalmazza.

A pályázat részletes feltételei

A bérleti jog pályázati eljárás útján nyerhető el, maximum 8 éves határozott időre szól, nem hosszabbítható meg, nem cserélhető el (sem állampolgári csere útján, sem másik lakáspályázaton) és nem ruházható át.

A fiatal párként pályázatot benyújtó pályázók a meghirdetett lakóegységek közül érvényesen egy lakóegységre pályázhatnak.

A pályázatot kizárólag pályázati kiírás melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. A kialakult járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Béke utcai ügyfélszolgálata ideiglenes jelleggel bezárt ezért ügyfeleink a pályázati nyomtatványt elsősorban elektronikus úton, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. és a XIII. kerületi Önkormányzat internetes felületéről (a cikkünkhöz csatolt fájlok közül és www.budapest13.hu) tudják letölteni. Az internetről letöltött nyomtatvány fénymásolható! Személyes ügyfélfogadást a Lehel Csarnokban található Központi Ügyfélszolgálati Irodánkban tudunk jelenleg biztosítani (Lehel Csarnok - Galériaszint, 1134 Budapest, Váci út 9-15.).

A pályázatot azok a 35. életévüket be nem töltött házaspárok, illetve bejegyzett élettársak nyújthatják be, akik

a.) a pályázat benyújtásakor a 18. életévüket betöltötték és cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt nem állnak, magyar vagy uniós állampolgárok,
b.) a házasságkötés tényét házassági anyakönyvi kivonat másolatával, az élettársi viszonyt anyakönyvi vagy közjegyzői nyilvántartásba vételről szóló okirattal igazolják (a pályázat benyújtásakor elég a pályázati hirdetmény nyomtatványai között mellékletként szereplő élettársi nyilatkozatot kitölteni, nyertes pályázat esetén lesz szükség az anyakönyvi vagy közjegyzői okiratra),
c.) vállalják, hogy a pályázott lakás elnyerése esetén valamely pénzintézetnél a bérleti jogviszony időtartamára lakás-előtakarékossági szerződést kötnek, amelynek együttes összege havi minimum 50.000 Ft
d.) közül legalább az egyik fél 5 éve létesített állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él (a pályázók életvitelszerű lakhatási körülményeit a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. jogosult a pályázatban bejelentett állandó lakóhelyen ellenőrizni),
e.) közül egyik félnek vagy együtt költöző hozzátartozójának sincs a tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakás és nem rendelkezik másik önkormányzati vagy állami tulajdonú bérlakás bérleti, vagy bérlőtársi jogával (a jövedelemszerző célra hasznosított lakást beköltözhetőnek kell tekinteni).

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy 2018. október 17-én hatályba lépett a lakástakarék-pénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény, amely alapján a 2018. október 16-ig megkötött lakás-takarékpénztári szerződések után illeti meg a lakás-előtakarékoskodót állami támogatás.

Elfogadható az a lakás-előtakarékossági szerződés is, amelynek a pályázó(k) a kedvezményezettje(i).

A bérleti jogviszony időtartama alatt az előtakarékossági jogviszonynak folyamatosan, megszakítás nélkül fenn kell állnia, amelyet a bérlő köteles a Bérbeadó részére havonta igazolni.

A Pályázóknak vállalniuk kell, hogy nyertes pályázat esetén az élettársi kapcsolatot anyakönyvi vagy közjegyzői nyilvántartásba vételről szóló okirattal igazolják a bérleti szerződés megkötése előtt.

A Pályázóknak vállalniuk kell továbbá, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott díjon felül a lakás közüzemi költségeit megfizetik.

A bérleti díj mértékét a Képviselő-testület állapítja meg. Ez az összeg 2021. évben 504,- Ft/m2/hó+ ÁFA, amely az egyéb szolgáltatások díját nem tartalmazza.

A lakóegységbe a bérlő a házastársán, élettársán és születendő gyermekén – ideértve örökbefogadott vagy hatósági határozat szerinti gyámolt gyermeket is - kívül senkit nem fogadhatnak be.

A lakóegységek megtekintését 2021. február 16-án és 2021. március 4-én biztosítjuk. Amennyiben a megtekintés ideje alatt a lakásmegtekintés során az alábbi biztonsági szabályok betartása kötelező:
- orrot és szájat eltakaró maszk, valamint
- kesztyű használata.
Ha a megtekintésre érkező érdeklődő a biztonsági szabályokat nem tartja be, a megtekintést biztosító XIII. Kerületi Közszolgálató Zrt. képviselője korlátozhatja a lakás megtekintését.

Érvénytelenségi okok

A pályázat érvénytelen, ha
a.) nem az arra rendszeresített nyomtatványon adják be,
b.) hiányos (vagy nem egyértelmű) és ezért elbírálásra alkalmatlan,
c.) a pályázati kiírás alaki és tartalmi követelményeinek nem felel meg,
d.) a pályázók egynél több lakóegységet jelölnek meg.


A bérleti jog elnyerését kizárja, ha
a.) a pályázat elbírálásának idején a pályázók közül valamelyik fél, vagy a velük együtt költöző hozzátartozó önkormányzati tulajdonú lakást bérel, vagy beköltözhető lakóingatlannal rendelkezik (Beköltözhető lakás: a műszaki állapota alapján az érintett személy számára életvitelszerű lakhatásra ténylegesen alkalmas lakás, amely akkor is beköltözhetőnek minősül, ha jövedelemszerző célra hasznosított, vagy a tulajdonosa annak használatát harmadik személy részére bármilyen jogcímen átengedte),
b.) a pályázók közül valamelyik fél bérlakását a pályázat benyújtását megelőzően az XIII. Kerületi Önkormányzatnak térítésért visszaadta, megvásárolta, bármely formában elcserélte, illetve bérleti jogáról bérlőtársa javára lemondott,
c.) a pályázók valamelyike ellen a XIII. Kerületi Önkormányzat pernyertesen a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül lakás kiürítése iránt pert folytatott,
d.) a pályázók valamelyike a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül a korábbi bérleti szerződése felmondását követően jogcím nélkül használta a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonát, vagy az emberi együttélés szabályait bizonyíthatóan megsértette,
e.) a pályázat elbírálásának idején a pályázók közül valamelyik félnek a XIII. Kerületi Önkormányzat, vagy a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé tartozása áll fenn.

Tájékoztató a kötelezően benyújtandó mellékletekről

A pályázatban szereplő adatokat a pályázat benyújtásakor az alább felsorolt hiteles okiratokkal igazolni kell. A nyomtatványon minden kérdésre értelemszerűen válaszolni kell, azoknál a kérdéseknél, ahol a nyomtatvány több válaszadási lehetőséget jelöl meg, ott a megfelelő szöveget alá kell húzni.

A pályázatokhoz kötelezően benyújtandó mellékletek:

1. a.) Házassági anyakönyvi kivonat (másolat, az eredeti okmány bemutatásával).
b.) Élettársi kapcsolatot a nyomtatványban található nyilatkozattal lehet igazolni.
(Figyelem! Nyertes pályázat esetén az élettársi kapcsolatról anyakönyvi vagy közjegyzői nyilvántartásba vételről szóló igazolás szükséges a bérleti szerződés megkötése előtt!)
2. A pályázók 2020. augusztus – 2021. január (összesen 6) hónapra jutó NETTÓ jövedelmére vonatkozó igazolások (családtámogatási ellátások-, szociális ellátások-, segélyek esetében hivatalos pecséttel, aláírással ellátott igazolás, vagy tárgyévre vonatkozó határozat fénymásolata szükséges). Munkából – továbbiakban ideértve az egyéb jövedelemszerésre irányuló jogviszonyt - származó jövedelem esetén NETTÓ jövedelemre vonatkozó igazolás, ennek hiányában az illetékes Munkaügyi Központ által kiadott igazolás szükséges. Vállalkozók esetében a NETTÓ jövedelem igazolására a könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzékébe felvett könyvelő által kiállított igazolás (könyvelői igazolás) szükséges, kisadózó vállalkozók esetében a könyvelői igazoláson túl a tárgyi időszakra vonatkozó adófolyószámla benyújtása is szükséges. (Amennyiben a meglévő munkaviszony a fent megadott kezdőhónapot – 2020. augusztus – követően keletkezett, akkor a nettó jövedelmet a munkaviszony létrejöttének dátumától kérjük igazolni. Az előző munkaviszonyból származó jövedelem igazolására elfogadható – a kilépéskor a korábbi munkáltató által – elszámoláskor kiállított összesített igazolás.) Postai átvételi szelvényt, büntetőjogi nyilatkozatot, bérszámfejtő lapot, fizetési jegyzéket, valamint cégszerű aláírás nélküli vagy törvényes képviselő aláírása nélküli igazolást nem tudunk elfogadni.
Iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevő pályázó esetében a tanulói jogviszony igazolása szükséges.
3. A szerződés megszüntetése/megszűnése esetére egy másik lakásba való befogadó nyilatkozat (eredetben); magán- és egyéb tulajdonú lakás esetén a tulajdonjogot 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal (hiteles, e-hiteles, nem hiteles) igazolni kell.
4. Amennyiben már van meglévő lakás-előtakarékossági szerződés, abban az esetben az ezt igazoló bankszámlaszerződés, továbbá a pénzintézet igazolása a folyamatos teljesítésről (másolat, az eredeti bemutatásával).
5. A pályázók lakcímkártyájának másolata. Amennyiben a pályázó személyi igazolványából vagy lakcímkártyájából nem állapítható meg a folyamatos, megszakítás nélküli XIII. kerületi tartózkodás, úgy a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatal Teve utca Kormányablak (1139 Budapest, Teve utca 1/a-c. - Bejárat a Róbert Károly krt-i porta felől), vagy a Központi okmányiroda (1132 Budapest, Visegrádi utca 110.; Telefon: 1818; Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest) által kiállított eredeti igazolás becsatolása szükséges.
6. Három hónapot meghaladó terhesség esetén orvosi igazolás.
7. A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata – eredeti bemutatása mellett (válás esetén gyermek elhelyezését igazoló bírósági határozat másolata, korábbi élettársi kapcsolatból született gyermek esetén a gyermek elhelyezésére vonatkozó megállapodás, ennek hiányában bírósági határozat vagy gyámhivatali határozat másolata).
A pályázat benyújtásának ideje és helye

A pályázat benyújtási határideje: 2021. február 1. napjától 2021. március 16. napjáig (legkésőbb 2021. március 16-án 16.00 óráig)

A pályázat benyújtásának módja: elsősorban postai úton a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lakásgazdálkodási csoportjának címezve (1131 Budapest, Béke utca 65.), illetve elektronikusan megküldve, az alábbi e-mail-címre: lakaspalyazat@kozszolgaltato.bp13.hu (a tárgyba kérjük, hogy írják be: fecskepályázat). Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldemény legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvételre kerül. Postai feladás esetén a pályázókat terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett.
Amennyiben a postai vagy az elektronikus benyújtás akadályozott, úgy személyesen a Zrt. nyitvatartó Központi Ügyfélszolgálati Irodájában lehet benyújtani a pályázatot (Lehel Csarnok - Galériaszint, 1134 Budapest, Váci út 9-15.).
A pályázati eljárás során a kiíró Önkormányzat vagy megbízottja, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. hiánypótlási felhívást nem bocsát ki, azonban a pályázóknak lehetősége van a pályázati határidő lejáratáig – a kiíró vagy megbízottja külön felhívása nélkül - a hiányt pótolni.

Az elbírálás szempontjai, határideje és a pályázók értesítésének módja

A pályázat értékelése során előnyt jelent, ha a pályázók
a.) a megjelölt kötelező összeget meghaladó lakás-előtakarékosságot vállal(nak),
b.) vagy a pályázat benyújtásakor minimum egy éve rendelkezik(nek) kedvező hitelfelvételre jogosító pénzintézeti lakás-előtakarékossági szerződéssel,
c.) 8 évnél kevesebb idejű igénybevételre pályáznak.

A pályázat elbírálásánál a már gyermekkel rendelkező pályázók előnyt nem élveznek, mivel nem szociális jellegű lakásigény kielégítése a cél, hanem a végleges lakáshoz jutáshoz kíván az Önkormányzat segítséget nyújtani azáltal, hogy a fiataloknak ne kelljen piaci alapon lakást bérelniük.

A pályázat elbírálásakor a meghirdetett lakóegységre a pályázatot elnyerő mellett megjelölésre kerül az a sorrendben következő két pályázó (II. illetve III. helyezettként), akivel a pályázat nyerteseinek visszalépése esetén a szerződést meg lehet kötni. Nyertes pályázat esetén mindkét nyertes pályázónak (házastársak/élettársak) bérlőtársként kell megkötnie a szerződést. Amennyiben a pályázat nyertesei a szerződést, a szerződési ajánlat kézhezvételétől számított 15 napon belül bérlőtársakként nem kötik meg, azt visszalépésnek kell tekinteni. Nyertes pályázat esetén a nyertes pályázók (házastárs/élettárs) valamelyikének visszalépése kihat a másik nyertes pályázóra is.

A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül a XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága bírálja el. A Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság – amennyiben kellő számú pályázat érkezik – minden lakásra I-III. helyezett pályázót rangsorol. A pályázat eredményéről a helyezést el nem ért pályázók a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. internetes honlapján és hirdetőtábláján megjelenő hirdetményen keresztül értesülnek. Kizárólag az I-III. helyezést elért pályázók (postai úton) kapnak írásban értesítést. Az irányadó adatvédelmi szabályoknak megfelelve a Zrt. a honlapján az eredményeket az átvételi elismervény sorszáma szerint teszi közzé. (Az átvételi elismervényt a pályázó elektronikus vagy postai benyújtás esetén az általa megadott e-mail címre vagy levelezési címre kapja meg.)

Amennyiben az I-III. helyre rangsorolt pályázók a bérleti szerződést határidőben nem kötik meg, a pályázat érvénytelenségének megállapításáról a XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága dönt.

Nyertes pályázat esetén a bérleti szerződés megkötésének feltétele a Földhivatal által kiállított, ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány valamennyi együtt költöző személyre vonatkozóan. A hatósági bizonyítvány díja 3.000 Ft/db. A költség a pályázót terheli, amelyet a Lechner Tudásközpont Területi Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft-nél kell megfizetni és a kérelmet az 1592 Budapest, Pf.: 585. címre, illetve személyesen leadni. A személyes ügyintézéshez az ügyfélszolgálat a 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. alatt található és a Nagy Lajos király útja felől közelíthető meg. A szükséges nyomtatvány letölthető a www.foldhivatal.hu honlapról (https://www.foldhivatal.hu/ci/eurlap/ifszhbkiktszsz). Amennyiben a hatósági bizonyítvány tanúsága szerint az érintett személy belföldi ingatlantulajdonnal rendelkezik, úgy az érintett személy egyidejűleg tulajdoni lap becsatolása mellett köteles igazolni, hogy az(ok) nem minősül(nek) beköltözhető lakástulajdonnak. Amennyiben az érintett személy beköltözhető lakásingatlannal rendelkezik, vagy nem nyújt be arra igazolást, hogy az ingatlan nem minősül beköltözhető lakásnak, a pályázata érvénytelen.
A pályázaton elnyert lakások bérletére az 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének szabályairól szóló 20/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet előírásai vonatkoznak.

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a pályázatban megadott személyes adatokat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (cím: 1131 Budapest, Béke u. 65., tel.: +36-1/350-3728, +36-1/350-3729, fax: +36-1/340-9144; e-mail: kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu) kezeli. Az adatkezelés célja a lakáspályázat lebonyolítása. Az adatkezelésről és az érintett jogok gyakorlásáról további részletes tájékoztatást honlapunkon és ügyfélszolgálatainkon kihelyezett tájékoztatónkban olvashat.