Kezdőlap IngatlangazdálkodásHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Klapka Központ lakáspályázat

Ez a cikk archív, így az ebben szereplő információk és adatok már nem biztos, hogy naprakészek.
A XIII. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a Budapest, XIII. kerület Klapka utca 17. szám alatti Klapka Szolgáltatóházban található lakások 5 éves, határozott időtartamra szóló bérleti jogának elnyerésére a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás leadása mellett.
3577409909.png
A Klapka Központ a Róbert Károly körút – Lehel út – Váci út – Dózsa György út által határolt terület mértani középpontjában helyezkedik el, a Kassák Lajos utca – a Klapka utca – a Tüzér utca és a Pattantyús utca által határolt területen.
A Klapka Központ különleges építészeti megoldása, hogy két különálló, műszakilag, funkcionálisan mégis összekapcsolt részből áll: a Főépületből és a Dombházból, amelyeket a földszinten a hangulatos passzázs, az emeleten pedig a lebegő folyosók kötnek össze. A Főépület a 2-5. szintjén alakítottuk ki a mindösszesen 33 darab lakást, változatos alapterület mellett: 1+½ szobás (44 m²-60 m²) és 3 szobás (89 m²) lakóegység-típusokkal.

A lakossági igények minél teljesebb körű kielégítése érdekében a Klapka Központban kereskedelmi, gazdasági, szolgáltatási egységek kaphatnak helyet, valamint egy korszerűen felszerelt, modern felnőtt-háziorvosi rendelőt alakítottunk ki. A különleges építészeti megoldással kialakított és egyedülálló zöldfelületi élményt biztosító dombházban lévő üzletekkel szintén a terület, és elsősorban az épület lakóinak mindennapi életét és kényelmét céloztuk meg. A két épületet egy közforgalom számára megnyitott, hangulatos passzázs választja el, ezzel nyitottá, levegőssé téve a teret. A Klapka Központ modern, hangulatos, zöld környezetben lévő lakóközösségi teret biztosít, ezzel egy új mikroközpont létesült.
A terepszint alatt 100 férőhelyes teremgarázs található, amelyből 33 db gépkocsi beállóhely a lakások számához igazítva a lakásbérlők bérletére fenntartott. Minden lakáshoz tartozik tároló helyiség a pinceszinten.
Az épületet az Önkormányzat korszerű és környezetbarát energetikai megoldások melletti elkötelezettsége jegyében valósította meg. A hőveszteség csökkentése érdekében az épület a passzív jellegű épületekre jellemző hőszigeteléssel és nyílászárókkal rendelkezik, a fűtési és melegvíz-energiáját távhő biztosítja, az épület hűtését VRV hőszivattyús rendszer állítja elő.
A lakásokra jutó közüzemi költségeket az elektromos áram és a víz-csatorna hálózat vonatkozásában közvetlenül a szolgáltatónak fizetik a Bérlők, míg a hőmennyiségmérő méri a felhasznált fűtési és hűtési energiát, amelyről a költségfelosztást a Bérbeadó készíti el 6 havonta és a fűtés, hűtés díját számlázza a Bérlők felé. A hőköltség előleg díja 200 Ft+ÁFA /m²/hó.
A lakások megközelítését alacsony áramfelvételű felvonók teszik lehetővé, központi tűzjelző, valamint térfigyelő kamerák növelik a biztonságot.
A kereskedelmi egységek szintjein biztonsági szolgálat tartózkodik, segítséget nyújtva az oda látogatóknak a tájékozódásban és a parkolásban.
A Bérbeadó gondoskodik a közös területek karbantartási, takarítási, hulladékkezelési és kertészeti tevékenységének ellátásáról, ezzel emelt szintű szolgáltatásban részesülnek a bérlőink.

A lakások lakbére piaci alapú, 2020. évben:
- a 45 m² alatti lakások esetén 1.200 Ft+ÁFA/m²/hó,
- 45 m² feletti lakások esetén 800 Ft+ÁFA/m²/hó.
A Klapka Központban a lakbéren felül minden lakás esetében 400 Ft+ÁFA/m²/hó üzemeltetési költséget kell megfizetni a 34/2006. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése alapján.
A lakásokra a 19/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése alapján óvadékot kell fizetni, az óvadék összege a lakás bruttó lakbérének 3 havi összege.
A gépkocsi beállóra vonatkozó bérleti szerződés időtartama határozott időre, maximum 5 évre szólhat. A gépkocsi beálló bérleti díja 2020. évben hagyományos (nem gépi) beálló esetén 9.000 Ft+ÁFA/hó/beálló.

A megpályázható lakásokat a pályázat 1. számú melléklete tartalmazza.

A lakásigény mértéke:
A 19/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet 29/D. § (3) bekezdése alapján a lakásokat a szobaszám és a költöző személyek figyelembevételével az alábbiak szerint lehet bérbe adni:

1+félszobás lakás - 1-3 személy
3 szobás lakás - 2-5 személy

Együttes pályázati feltételek, amelyek mindegyikének meg kell felelnie a pályázónak:
A pályázatban meghirdetett lakásra érvényesen olyan személy pályázhat,
- aki a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakás bérleti jogával rendelkezik és a pályázat elnyerése esetén azt leadja a Bérbeadónak,
- aki legalább 3 éve létesített állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él. E jogszabályi feltétel alól mentesül az a pályázó, aki az Önkormányzat XIII. kerületen kívül található lakásának leadásával pályázik, amennyiben legalább 3 éve létesített állandó lakóhelyet az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásban vagy e lakcímlétesítés és a XIII. kerületi lakhatás együttesen eléri a 3 évet, és az életvitelszerű lakhatás feltételei minden esetben igazoltak (A pályázó életvitelszerű lakhatási körülményeit a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. jogosult a pályázatban bejelentett állandó lakóhelyen ellenőrizni.);
- akinek és a vele együtt költöző közeli hozzátartozóinak együttesen a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban az egy főre jutó nettó havi jövedelme eléri a megpályázott lakás bruttó bérleti díjának egyedül költöző esetében a 2-szeresét, vagy két vagy több együtt költöző esetében a 1,5-szeresét;
- aki vállalja a mindenkori házirendben előírt egyedi kötelezettségek teljesítését;
- aki vállalja a bérleti szerződés megkötésekor a lakásra megállapított három havi bruttó lakbérnek megfelelő óvadék megfizetését és az Önkormányzat által megállapított bérleti díj és üzemeltetési költség megfizetését;
- akinek a XIII. Kerületi Önkormányzat vagy a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé tartozása nincs;
- akinek az általa bérelt lakáson a pályázat benyújtásától számítottan 30 napnál régebbi közüzemi tartozása nincs;
- akinek vagy házastársának, élettársának, avagy a vele együtt költöző hozzátartozójának nincs a tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakás, és nem rendelkezik másik önkormányzati vagy állami tulajdonú bérlakás bérleti vagy bérlőtársi jogával, kivéve a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti joga, melyet a pályázó lead nyertes pályázat esetén. A jövedelemszerző célra hasznosított lakást beköltözhetőnek kell tekinteni
- aki nyertes pályázat esetén vállalja a Földhivatal által kiállított, ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány beszerzését, amellyel igazolja, hogy sem ő, sem a vele együtt költöző személyek nem rendelkeznek beköltözhető ingatlantulajdonnal.

A pályázatban a pályázónak 1 db lakás megjelölésére van lehetősége.

A nyertes pályázó a megpályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén köteles a leadandó lakást tiszta, üres, kifestett, tehermentes és beköltözhető állapotban a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. számára visszaadni az elnyert lakás birtokbavételét követő 30 napon belül, a közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó tartozásmentesség hitelt érdemlő igazolásával együtt. (A 2020-ben szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban, a mérőórák leszerelését követően kell leadni.) A bérlő köteles továbbá a leadott lakásba bejelentett személyek kijelentése iránt, legkésőbb a birtok átadásáig gondoskodni. Amennyiben a pályázó e pontban előírt kötelezettségének nem tesz eleget, a leadandó önkormányzati bérlakásra 30 eredménytelenül eltelt napot követően használati díjat közlünk ki, amely két hónap elteltével az ötszöröséig emelkedhet.

Az elnyert lakás bérleti joga határozott, 5 éves időtartamú, abban az esetben is, ha a pályázó a leadandó lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezik. (A lakásbérleti szerződésének megszűnése előtt a bérlő kérelmére, a bérbeadó újabb határozott időre szóló bérleti jogot biztosíthat, amennyiben a bérlő a jogviszony fennállása alatt maradéktalanul eleget tesz szerződésben vállalt kötelezettségeinek.)

A pályázóval csak olyan személyek költözhetnek, akik a Lakástörvény alapján a leendő Bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat (házastárs, gyermek, befogadott gyermekének gyermeke, szülő), továbbá a Bérbeadó hozzájárulásával nagyszülő, unoka, testvér, élettárs, házastárs/élettárs gyermeke és kiskorú unokája, gyermeke házastársa vagy élettársa és annak kiskorú gyermeke, valamint gyámhatósági határozattal igazolható gondozottja.

A pályázat további részletei:
- A lakásokat az Önkormányzat nem idegeníti el.
- A lakásokra a birtokbaadás napjától kell a bérleti díjat megfizetni. Nyertes pályázat esetén a bérlő az elnyert lakás birtokba vételét követően egy havi lakbérfizetési díjmentességet kap a leadandó lakás vonatkozásában, mely a külön szolgáltatási díjakra nem vonatkozik.
- A pályázattal érintett lakások bérleti díja a Képviselő-testület döntésében foglaltak szerint változhat.
- Bérlőtársi jogviszonyban álló személyek esetén a pályázat csak az összes bérlőtárs aláírása esetén érvényes.
- Amennyiben a pályázó, vagy a vele együtt költöző családtag 3 hónapnál idősebb terhességet igazol, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni.
- A pályázatok a kiírt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően, az arra rendszeresített formanyomtatványon (2. sz. melléklet) nyújthatók be a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatain, vagy postai úton. Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldemény legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvételre kerül. (Postai feladás esetén a pályázót terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett.)

Érvénytelenségi okok:
Amennyiben a pályázó
1. a pályázati feltételeknek nem felel meg,
2. a pályázatot nem határidőben nyújtotta be a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél,
3. a pályázatát hiányosan, nem minden kérdésre kiterjedően, nem egyértelműen, vagy nem az arra rendszeresített sorszámozott nyomtatványon (2. számú melléklet) adja be,
4. több pályázati nyomtatványt nyújt be (ez esetben mindegyik pályázata érvénytelen),
5. a vele együtt költöző személyek – lakóközösséget zavaró – magatartása miatt a pályázat benyújtását megelőző 5 évben, vagy díjtartozás miatt a pályázat benyújtását megelőző 2 évben a lakásbérleti jogviszonyt érintő felmondás, vagy peres eljárás, vagy az Önkormányzatnál szabálysértési eljárás, illetve a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél a lakásbérleti jogviszonyt érintő eljárás volt folyamatban (érvénytelen a pályázat akkor is, ha nem a pályázó állt jogviszonyban az Önkormányzattal, vagy a Zrt-vel, de igazolhatóan az ő magatartása miatt indult a Bérlővel szemben eljárás),
6. a vele együtt költöző személyekkel kapcsolatban a pályázat benyújtását megelőző egy évben bizonyítást nyert a lakás nem rendeltetésszerű használata,
7. igénye meghaladja a méltányolható szobaszám mértékét,
8. jelenlegi bérleményén más szerv részére bérlőkijelölési jog áll fenn és arról a bérlőkijelölő szerv nem mond le írásban,
9. által bérelt, a Bérbeadó tulajdonában lévő lakásra a pályázat kiírásának idején 30 napon túli lakbér vagy közüzemi díjtartozása áll fenn, vagy bár tartozását már megfizette, de bérleti jogviszonya tartozás miatt felmondással megszűnt, vagy bármilyen más jogcímen tartozása van a Bérbeadó felé,
10. együtt költöző családtagja ugyanazon a lakáspályázaton külön pályázatot nyújt be (ebben az esetben az a pályázat érvénytelen, amelyen a külön pályázatot benyújtó személy együtt költöző családtagként van feltüntetve),
11. a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat közöl,
12. bizottsági döntés értelmében korábban 2 évre kizárásra került, melynek határideje a pályázat benyújtásakor még nem járt le,
13. vagy a vele együtt költöző személy jogcím nélkül, önkényesen vagy birtokháborítással költözött önkormányzati lakásba,
14. nyomtatványon feltüntetett lakcíme bizonyíthatóan fiktív.

Tájékoztató a kötelezően benyújtandó mellékletekről:
A pályázatban szereplő adatokat a pályázat benyújtásakor az alább felsorolt hiteles okiratokkal igazolni kell. A nyomtatványon minden kérdésre értelemszerűen válaszolni kell, azoknál a kérdéseknél, ahol a nyomtatvány több válaszadási lehetőséget jelöl meg, ott a megfelelő szöveget alá kell húzni. A pályázat nyelve magyar.

A pályázatokhoz kötelezően benyújtandó mellékletek:

1. A pályázó és a vele együttköltöző hozzátartozók 2019. február hónaptól – 2020. január hónapig (12 hónap) havi NETTÓ jövedelmére vonatkozó igazolások (például: családtámogatási ellátások-, szociális ellátások-, segélyek esetében hivatalos pecséttel, aláírással ellátott igazolás, vagy tárgyévre vonatkozó határozat fénymásolata szükséges). Munkából – továbbiakban ideértve az egyéb jövedelemszerésre irányuló jogviszonyt - származó jövedelem esetén NETTÓ jövedelemre vonatkozó igazolás, ennek hiányában az illetékes Munkaügyi Központ által kiadott igazolás szükséges.
Vállalkozók esetében a NETTÓ jövedelem igazolására a könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzékébe felvett könyvelő által kiállított igazolás (könyvelői igazolás) szükséges, kisadózó vállalkozók esetében a könyvelői igazoláson túl a tárgyi időszakra vonatkozó adófolyószámla benyújtása is szükséges. Postai átvételi szelvényt, büntetőjogi nyilatkozatot és bruttó jövedelemigazolást, bérszámfejtő lapot, fizetési jegyzéket, valamint cégszerű aláírás nélküli vagy törvényes képviselő aláírása nélküli igazolást NEM tudunk elfogadni.
Iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevő pályázó esetében a tanulói jogviszony igazolása szükséges.
2. A leadandó lakásra vonatkozó, a pályázat benyújtásától számítottan 30 napnál nem régebbi közüzemi igazolások arról, hogy a pályázónak nincs közüzemi díjtartozása.
3. A pályázók személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata. Amennyiben a pályázó személyi igazolványából vagy lakcímkártyájából nem állapítható meg a folyamatos, megszakítás nélküli XIII. kerületi lakóhely, vagy az Önkormányzat kerületen kívüli bérlakásásában létesített állandó lakcím illetve a XIII kerületi lakóhely, úgy a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatal Teve utca Kormányablak (1139 Budapest, Teve utca 1/a-c. - Bejárat a Róbert Károly krt-i porta felől), vagy a Központi okmányiroda (1132 Budapest, Visegrádi utca 110.; Telefon: 1818; Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest) által kiállított eredeti igazolás becsatolása szükséges.
4. Három hónapot meghaladó terhesség esetén orvosi igazolás.
5. A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata – eredeti bemutatása mellett (válás esetén gyermek elhelyezését igazoló bírósági határozat másolata, korábbi élettársi kapcsolatból született gyermek esetén a gyermek elhelyezésére vonatkozó megállapodás, ennek hiányában bírósági határozat vagy gyámhivatali határozat másolata).
6. Rokonsági fokot igazoló okiratok másolata.
7. Az idegen nyelven kiállított okiratról magyar fordítást szükséges csatolni, amelyen a fordítást végző záradékkal igazolja, hogy a forrásszöveg és a fordítás tartalmilag és értelmileg azonos.

A pályázat benyújtásának ideje és helye:

A pályázatot ügyfélfogadási időben lehet leadni 2020. február 10-től 2020. március 18-ig (legkésőbb 2020. március 18-án 16.00 óráig) a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakásgazdálkodási csoportjánál (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint), vagy a Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (Lehel Csarnok Galériaszint, 1134 Budapest, Váci út 9-15.), illetve postai úton a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakásgazdálkodási csoport részére címzetten (1131 Budapest, Béke utca 65.). Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldemény legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvételre kerül. Postai feladás esetén a pályázót terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett. A pályázati eljárás során a kiíró Önkormányzat vagy Megbízottja hiánypótlási felhívást nem bocsát ki, azonban a pályázónak lehetősége van a pályázati határidő lejáratáig – a Kiíró vagy Megbízottja külön felhívása nélkül - a hiányt pótolni.
Elektronikus levélben (e-maibenl) nincs lehetőség a pályázat benyújtására.

A pályázati kiírás, a pályázati nyomtatvány és a lakások listája letölthető a honlapunkról és a www.bp13.hu internetes honlapokról, vagy beszerezhető személyesen Társaságunknál ügyfélfogadási időben (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint, ügyfélfogadási idő: hétfő: 08.00-18.00, kedd, szerda, csütörtök: 08.00-16.30, péntek: 08.00-11.30, munkaközi szünet: 12.00-12.30).

Az elbírálás szempontjai, határideje és a pályázók értesítésének módja:

A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül bírálja el a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a tulajdonosi jogot gyakorló bizottság.
A Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság – amennyiben kellő számú érvényes pályázat érkezik – minden lakásra I-III. helyezett pályázót rangsorol.

A pályázat eredményéről a helyezést el nem ért pályázók a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. internetes honlapján és hirdetőtábláján megjelenő hirdetményen keresztül értesülnek a pályázati nyomtatvány szerinti (vagy a személyes leadás során kapott vagy a postai leadás esetén postai vagy e-mail útján megküldött) sorszám feltüntetésével az irányadó adatvédelmi szabályoknak megfelelve. Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a benyújtott pályázat nyomtatványának átvételi igazolással ellátott első oldalának másolatát őrizze meg.
Kizárólag az I-III. helyezést elért pályázók (e-mailben, vagy postai úton) kapnak írásban értesítést.

A nyertesnek a bizottsági döntésről szóló írásos értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül kell a lakásbérleti szerződést megkötni, egyidejűleg - a bérlőre és a vele együtt költöző személy(ek)re vonatkozóan - köteles bemutatni az ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt (továbbiakban: hatósági bizonyítvány) eredeti példányban, vagy annak igazolását, hogy a hatósági bizonyítvány iránti kérelmét - valamennyi személyre – a Földhivatalnál előterjesztette. A hatósági bizonyítvány díja 3.000 Ft/db. A költség a pályázót terheli, amelyet a Földhivatalnál kell megfizetni. A kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályának kell postázni a 1590 Budapest, Pf.: 136. címre, illetve személyesen leadni. A személyes ügyintézéshez az ügyfélszolgálat a 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. alatt található és a Nagy Lajos király útja felől közelíthető meg. A szükséges nyomtatvány letölthető a www.foldhivatal.hu honlapról.
(https://www.foldhivatal.hu/ci/eurlap/ifszhbkiktszsz)

Amennyiben a nyertes pályázónak, vagy házastársának, élettársának, vagy vele együtt költöző hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakásingatlan van, úgy érvényesen a lakásbérleti szerződés nem köthető meg, illetve amennyiben e tény a bérleti szerződés megkötését követően jut a bérbeadó tudomására, a bérbeadó jogosult a bérleti szerződést felmondani.
A pályázó által megadott e-mail címre a Megbízott által továbbított e-mail az igazolt megküldést követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő.
A bérleti szerződés megkötésekor a szerződéskötésre jogosult pályázónak nem lehet a leadandó lakáson fennálló lakbér illetve külön szolgáltatási díj tartozása, a lakásbérleti szerződést mindaddig nem lehet megkötni, ameddig a szerződéskötésre jogosult a leadandó lakáson fennálló díjtartozását nem rendezi.

A lakások birtokbaadását követően legkésőbb 30 napon belül köteles a pályázó az általa bérelt lakást üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban - határidőben - a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban kell leadni és a mérőórákat a bérlőnek le kell szereltetnie.
A lakásbérleti szerződést a pályázat I. helyezettjével köti meg a Bérbeadó. Ha a pályázat nyertese a jogvesztő határidőn belül a szerződést nem köti meg, úgy a II., ezt követően a III. helyezett számára nyílik lehetőség a szerződéskötésre.
Amennyiben az I-III. helyre rangsorolt pályázó a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, a pályázat érvénytelenségének megállapításáról és a pályázati eljárásból két évre történő kizárásáról az SZMSZ alapján átruházott hatáskörében a tulajdonosi jogot gyakorló bizottság jogosult dönteni.
A pályázó által leadandó lakásban az Önkormányzat Megbízottja helyszíni szemlét tarthat.
A pályázaton elnyert lakások bérletére – a többi önkormányzati tulajdonban lévő lakásokhoz hasonlóan – az 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 19/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet előírásai vonatkoznak.
A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy érvényes pályázat mellett is visszavonja az adott lakásra kiírt pályázatot.

Adatkezelési tájékoztató
Tájékoztatjuk, hogy a pályázatban megadott személyes adatokat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (cím: 1131 Budapest, Béke u. 65., tel.: +36-1-350-3728, +36-1-350-3729, fax: +36-1-340-9144; e-mail: kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu) kezeli. Az adatkezelés célja a lakáspályázat lebonyolítása. Az adatkezelésről és az érintett jogok gyakorlásáról további részletes tájékoztatást honlapunkon és ügyfélszolgálatainkon kihelyezett tájékoztatónkban olvashat.