Kezdőlap IngatlangazdálkodásHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Pályázat - Kamatmentes felújítási támogatás és vissza nem térítendő kamattámogatás társasházaknak, lakásszövetkezeteknek

A XIII. Kerületi Önkormányzat az 51/2011. (XII.16.) számú rendelet alapján a kerületi társasházak és szövetkezeti lakóházak felújítására, helyreállítására kamatmentes felújítási támogatási lehetőséget biztosít. A támogatás célja a XIII. kerületi épületállomány állagának javítása az így megvalósuló felújításokkal, beruházásokkal.
5132979498.png
A támogatást XIII. kerületi társasházak és szövetkezeti lakóházak vehetik igénybe.

Az igényelt felújítási támogatás összege nem haladhatja meg:

a) a 2-20 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként: 140.000,- Ft
b) a 21-35 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként: 120.000,- Ft
c) a 36-50 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként: 100.000,- Ft
d) 51-nél több lakást magában foglaló épület esetében lakásonként: 80.000,- Ft

A támogatást kizárólag a pályázó által elfogadott, az elvégzendő munkákra vonatkozó költségvetésben tételesen felsorolt célokra és a pályázatot elbíráló döntésében meghatározott határidő lejártáig lehet felhasználni. A döntést megelőzően elkezdett felújítás pozitív elbírálás esetén az alábbi esetekben finanszírozható:
a) A gáz alap- és felszálló vezeték cseréje esetén, ha a pályázót kizárták a gázszolgáltatásból,
b) Más életveszély elhárítással összefüggő, hatóság vagy közműszolgáltató által elrendelt azonnali intézkedést igénylő munka esetén, ha a munkavégzés megkezdését, azt megelőzően a pályázó haladéktalanul bejelentette a lebonyolítással megbízott szervezet részére.
A jelen bekezdésben foglaltak kivételével a munkavégzés csak az elbírálásra jogosult döntését követően kezdhető el.

Kamatmentes felújítási támogatás

I. A támogatás célja:
Az épületállomány állagának javítása érdekében az épületek felújítására, helyreállítására kamatmentes felújítási támogatást igényelhetnek a pályázók a Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.

II. A pályázók köre:
XIII. kerületi társasházak és szövetkezeti lakóházak.

III. Támogatható tevékenységek köre:
a) az alapító okirat szerint a közös tulajdonban lévő gépészeti vezetékhálózat teljes vagy részleges felújítása (központi antenna, kaputelefon, kábel tv vezetékeinek felújítására nem igényelhető),
b) tető, tetőszerkezet héjalás, bádogozás, kémények részleges, vagy teljes felújítása,
c) födémek, függőfolyosók, erkélyek szerkezeti felújítása, alap megerősítés,
d) központi berendezések, kazántelep, felvonók, szellőztető berendezések részleges és teljes felújítása,
e) homlokzat felújításra abban az esetben, amennyiben a ház alapvezetéki felújítása már megtörtént, amely feltételt nem kell figyelembe venni, ha
- szakvélemény szerint az alapvezeték felújítás nem indokolt, vagy
- szakértői vélemény vagy hatósági rendelkezés szerint a homlokzat felújítása élet- vagy balesetveszély elhárítása miatt szükséges,
f) társasház és szövetkezeti lakóház valamennyi helyiségét érintő egyéni vízmérők felszerelésére,
g) a társasház vagy szövetkezeti lakóház valamennyi külső utcafronti nyílászárójának cseréje, helyreállítása,
h) a társasház vagy szövetkezeti lakóház lépcsőházának helyreállítása,
i) szeméttároló kialakítása, meglévő szemétledobó korszerűsítése,
j) gépkocsi-tároló kialakítása a társasház vagy szövetkezeti lakóház belső udvarán vagy pinceszintjén a pincehelyiségek átalakításával,
k) az épület víz- és hőszigetelésének javítása,
l) az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) biztonságtechnikai kiváltása és felújítása,
m) új felvonó kialakítására, beszerelésére,
n) az energiahatékonyság javítását és a károsanyag kibocsátás csökkentését eredményező osztatlan közös tulajdonon végzendő műszaki beavatkozások,
o) felújítással összefüggő, nem önkormányzati pályázathoz önrész fedezetére, amennyiben a nem önkormányzati pályázat a jelen rendelet céljaival összhangban áll,
p) osztatlan közös tulajdonban lévő területek akadálymentesítése a fogyatékkal élő lakótársak közlekedésének elősegítése érdekében.

IV. Kötelező mellékletek:
1. Közgyűlési határozat, hogy milyen típusú munkálat(ok) elvégzése mellett döntött a közösség, továbbá annak költségvetését is el kell fogadni. A jegyzőkönyvben szerepelnie kell, hogy az elvégzendő munkálatra mekkora összegű önkormányzati támogatást igényel. Amennyiben nem önkormányzati pályázat önrészének fedezetére szeretné felhasználni a kamatmentes támogatást a társasház vagy lakásszövetkezet, a közösség erről szóló döntését is csatolni kell.
2. Közgyűlési határozat, melyben a közös képviselőt, lakásszövetkezeti tisztségviselőt felhatalmazza a közösség a pályázaton való részvételre, a kamatmentes támogatási szerződés aláírására, illetve amennyiben az releváns, hogy zálogjog alapítással kapcsolatban teljes körűen eljárjon.
3. A felújítás költségeit tartalmazó részletes költségvetést, vagy amennyiben nem önkormányzati pályázat önrészének fedezetére pályázik a lakásszövetkezet vagy társasház, a vonatkozó pályázati kiírást kell csatolni.
4. A pályázónak rendelkeznie kell a felújítási összeg legalább 30 %-ával megegyező önerővel. (Az ezt alátámasztó dokumentumokat be kell csatolni.)
5. Közgyűlési határozat arról, hogy amennyiben a felújítás bekerülési összege magasabb a költségvetésben szereplő összegnél, úgy a szerződésben rögzített költség feletti részt a tulajdonostársak pótbefizetéssel egyenlítik ki.
6. Fedezetként az alábbi lehetőségek közül lehet választani a támogatás összegének erejéig:
a) a pályázó hozzájárulását közgyűlési határozat formájában, hogy az Önkormányzat a támogatás mértékéig az egyes tulajdonokra a tulajdoni hányad arányában vagy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nyilvántartott helyiségre jelzálogjogot jegyeztessen be,
b) ingatlanonként legfeljebb 140.000,- Ft támogatás igénybevétele esetén, jelzálogjog alapítása helyett önálló ingatlanonként két személy készfizető kezességi nyilatkozatát a támogatás visszafizetésére (A kezes jövedelmét hitelt érdemlően igazolni kell, a nyilatkozatot ügyvédi ellenjegyzéssel kell ellátni.),
c) a pályázó határozatát arról, hogy a folyósított támogatás összege visszafizetésének fedezeteként felajánlja az Önkormányzat által fizetendő víz- csatornadíj nélküli közös költség arányos részét, amennyiben a társasházban, szövetkezeti lakóházban az önkormányzati tulajdonrészre fizetendő közös költség erre megfelelő fedezetet nyújt,
d) a pályázó határozatát arról, hogy a támogatás visszafizetésének teljes időtartamára és a támogatás összegének erejéig, ingó jelzálogjog vagy vagyont terhelő zálogjog alapításához járul hozzá az ingóságain, a társasházat, lakásszövetkezetet megillető jogon vagy követelésen,
e) annak igazolását, hogy a pályázó rendelkezik a támogatás visszafizetésének fedezeteként a pályázati munkák lebonyolításában vagy a pályázati tevékenységgel érintett eszközök, ingatlanok üzemeltetésében közvetlenül résztvevő harmadik személy, vagy más kötelezettségvállaló fizetési garanciájával. Az Önkormányzat a harmadik személy kötelezettségvállalását külön szerződésben rögzíti.
7. Nyilatkozatot, hogy a pályázónak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozása, és nincs egyéb lejárt hiteltartozása.
8. Nyilatkozatot, hogy a társasházban, lakásszövetkezetben nincs rendezetlen tulajdoni vagy használati helyzetű tetőtér vagy házfelügyelői lakás.
9. A pályázó közgyűlési határozata arról, hogy az Önkormányzat – erre vonatkozó döntése esetén – jogosult a pályázó épületének homlokzatán, vagy más arra alkalmas közös tulajdonú területén, a kamatmentes támogatás visszafizetésének futamideje alatt köztéri biztonsági megfigyelő kamerát, Wifi szolgáltatási pontot vagy mindkettőt kiépíteni.
10. Amennyiben a társasházban, lakásszövetkezetben nincs önkormányzati tulajdonban lévő albetét, a vízdíj nélküli közös költség összegéről szóló közgyűlési határozatot.
11. Közművektől igazolást, hogy a háznak nincs közműtartozása.
12. Adóigazolást a XIII. Kerületi Önkormányzat Adóügyi Osztályától (1139 Budapest, Béke tér 1.), hogy nem áll fenn lejárt tartozása a háznak.
13. Igazolást, hogy a tulajdonosoknak lakásvásárlással kapcsolatban nem áll fenn az Önkormányzattal szemben törlesztőrészlet tartozásuk. Nem minősül vételártartozásnak, ha a vevő az adásvételi szerződés szerinti részleteket pontosan fizeti. (Az igazolást a közös képviselő, lakásszövetkezeti elnök szerzi be: a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Önkormányzati Elszámolási Osztályán, 1131 Budapest, Béke utca 65. I. emelet 103-as szoba, ügyintéző: Budai Anita)

V. A pályázat benyújtásának módja, elbírálása:
A pályázatokat Társaságunkhoz folyamatosan be lehet nyújtani határidő nélkül. A pályázat csak az összes melléklet egyidejű beadásával érvényes. Feltétel, hogy a másolatban benyújtott dokumentumok olvashatóak legyenek.

A pályázati fedlapon az alábbi információkat kérjük feltüntetni:
• pályázat célja,
• társasház neve, pontos címe, helyrajzi száma,
• alapító okirat szerinti albetétek száma (lakás darab száma, helyiség darab száma),
• közös képviselet neve, címe, elérhetősége,
• felújítási munkálatok befejezési határideje,
• mellékletek: a tájékoztatóban 1-14. sorszám alatti mellékletek (ennek egy része a közgyűlési határozatokra is vonatkozik).

A pályázatokat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint a Képviselő-testület Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága bírálja el. A döntésről a pályázó írásban kap értesítést.

Elfogadott támogatási kérelem esetén az Önkormányzat szerződést köt a felújítási munkák támogatására a társasház, lakásszövetkezet képviselőjével.

A kamatmentes támogatást 5 év alatt kell visszafizetni. Ennek törlesztését a kiíró folyamatosan ellenőrzi. A visszafizetésre kedvezményben részesülhetnek a Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén az azt kérelmezők.

Vissza nem térítendő kamattámogatás

I. A támogatás célja:
Az Önkormányzat a kerületi épületállomány állagának javítása érdekében az épületek felújításához, korszerűsítéséhez – lakás-takarékpénztári megtakarítással nem rendelkező társasházak, szövetkezeti lakóházak által – hitelintézettől felvett kölcsön visszafizetésének támogatása céljából vissza nem térítendő kamattámogatást nyújt a Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.

II. A pályázók köre:
XIII. kerületi társasházak és szövetkezeti lakóházak.

III. Az alábbi tevékenységekre felvett hitelek kamattámogatása támogatható:

a) az alapító okirat szerint a közös tulajdonban lévő gépészeti vezetékhálózat teljes vagy részleges felújítása (központi antenna, kaputelefon, kábel tv vezetékeinek felújítására nem igényelhető),
b) tető, tetőszerkezet héjalás, bádogozás, kémények részleges, vagy teljes felújítása,
c) födémek, függőfolyosók, erkélyek szerkezeti felújítása, alap megerősítés,
d) központi berendezések, kazántelep, felvonók, szellőztető berendezések részleges és teljes felújítása,
e) homlokzat felújításra abban az esetben, amennyiben a ház alapvezetéki felújítása már megtörtént, amely feltételt nem kell figyelembe venni, ha
- szakvélemény szerint az alapvezeték felújítás nem indokolt, vagy
- szakértői vélemény vagy hatósági rendelkezés szerint a homlokzat felújítása élet- vagy balesetveszély elhárítása miatt szükséges,
f) társasház és szövetkezeti lakóház valamennyi helyiségét érintő egyéni vízmérők felszerelésére,
g) a társasház vagy szövetkezeti lakóház valamennyi külső utcafronti nyílászárójának cseréje, helyreállítása,
h) a társasház vagy szövetkezeti lakóház lépcsőházának helyreállítása,
i) szeméttároló kialakítása, meglévő szemétledobó korszerűsítése,
j) gépkocsi-tároló kialakítása a társasház vagy szövetkezeti lakóház belső udvarán vagy pinceszintjén a pincehelyiségek átalakításával,
k) az épület víz- és hőszigetelésének javítása,
l) az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) biztonságtechnikai kiváltása és felújítása,
m) új felvonó kialakítására, beszerelésére,
n) az energiahatékonyság javítását és a károsanyag kibocsátás csökkentését eredményező osztatlan közös tulajdonon eszközölt műszaki beavatkozások,
o) felújítással összefüggő, nem önkormányzati pályázathoz önrész fedezetére, amennyiben a nem önkormányzati pályázat a jelen rendelet céljaival összhangban áll,
p) osztatlan közös tulajdonban lévő területek akadálymentesítése a fogyatékkal élő lakótársak közlekedésének elősegítése érdekében.

IV. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke:
A kamattámogatás mértéke a társasház vagy lakásszövetkezet által a törlesztés első 5 évben a pénzintézetnek megfizetett kamat 50 %-a, a második 5 évben a fizetett kamat 25 %-a.

V. Kötelező mellékletek:
1. Közgyűlési határozat, melyben a közös képviselőt, lakásszövetkezeti tisztségviselőt felhatalmazza a közösség a pályázaton való részvételre, a támogatási szerződés aláírására.
2. A társasház, lakásszövetkezet által kötött hitelszerződés másolata.
3. A felújítás költségeit tartalmazó, közgyűlés által el részletes költségvetés.
4. A közös képviselő, szövetkezeti elnök nyilatkozata, hogy az általa képviselt ház nem rendelkezik lakás-takarékpénztári megtakarítással.
5. A pályázó nyilatkozata, hogy az önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozása, nincs egyéb hiteltartozásuk.
6. Nyilatkozat, hogy a társasházban, lakásszövetkezetben nincs rendezetlen tulajdoni vagy használati helyzetű tetőtér vagy házfelügyelői lakás.
7. A pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy az Önkormányzat – erre vonatkozó döntése esetén – jogosult a pályázó épületének homlokzatán, vagy más arra alkalmas közös tulajdonú területén, a kamatmentes támogatás visszafizetésének futamideje alatt köztéri biztonsági megfigyelő kamerát, Wifi szolgáltatási pontot vagy mindkettőt kiépíteni.
8. Közművektől igazolás, hogy a háznak nincs közműtartozása.
9. Adóigazolás az Önkormányzat Adóügyi Osztályától (1139 Budapest,
Béke tér 1.), hogy nem áll fenn lejárt tartozása a háznak.
10. Igazolás, hogy a tulajdonosoknak lakásvásárlással kapcsolatban nem áll fenn az Önkormányzattal szemben törlesztő részlet tartozásuk. Nem minősül vételártartozásnak, ha a vevő az adásvételi szerződés szerinti részleteket pontosan fizeti. (az igazolást a közös képviselő, lakásszövetkezeti elnök szerzi be a XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt. Pénzügyi Csoportjánál, 1131 Budapest, Béke utca 65. I. emelet 103. szoba, ügyintéző: Budai Anita).

VI. A pályázat benyújtásának módja, elbírálása:

A pályázatokat Társaságunkhoz folyamatosan lehet benyújtani határidő nélkül. A pályázat csak az összes melléklet egyidejű beadásával érvényes. Feltétel, hogy a másolatban benyújtott dokumentumok olvashatóak legyenek.

A pályázati fedlapon az alábbi információkat kérjük feltüntetni:
• pályázat célja,
• társasház neve, pontos címe, helyrajzi száma,
• alapító okirat szerinti albetétek száma (lakás darab száma, helyiség darab száma),
• közös képviselet neve, címe, elérhetősége,
• felújítási munkálatok befejezési határideje,
• mellékletek: a tájékoztatóban 1-11. sorszám alatti mellékletek (ennek egy része a közgyűlési határozatokra is vonatkozik).

A pályázatokat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint a Képviselő-testület Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága bírálja el. A döntésről a pályázó írásban kap értesítést.

A pályázaton kizárólag olyan társasház vagy lakásszövetkezet vehet részt, amelynek az államháztartás működését szabályozó jogszabályok alapján támogatás nyújtható.

Az Önkormányzat a támogatottal támogatási szerződést köt.