Kezdőlap IngatlangazdálkodásHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Akadálymentesített önkormányzati bérlakások pályázata

Ez a cikk archív, így az ebben szereplő információk és adatok már nem biztos, hogy naprakészek.
A XIII. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonát képező akadálymentesített lakások bérleti jogának elnyerésére. A meghirdetett lakásokra azon személyek pályázhatnak, akik a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakással rendelkeznek, melynek bérleti jogáról a pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat javára térítés nélkül lemondanak.
6198420573.png
A leadandó lakásokat bérbe adható, tehermentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell a tulajdonos rendelkezésére bocsátani.

A megpályázható lakások adatait az alábbi táblázat tartalmazza:
CÍMKOMFORTFOKOZATSZOBASZÁMALAPTERÜLET
Bulcsú utca 11. II. lh. fsz. 2.összkomfortos275 m2
Lőportár utca 7. I. 2.összkomfortos1+fél43 m2
Kartács utcaösszkomfortos143 m2
A lakásokat az alábbi időpontokban lehet megtekinteni:
Bulcsú utca 11. II. lh. fsz. 2.2019. április 23. 09.00 – 10.00 óra között
Lőportár utca 7. I. 2.2019. április 23. 10.00 – 11.00 óra között
Kartács utca 14. I. 1.2019. április 23. 11.00 – 12.00 óra között
A pályázat általános feltételei

A lakáspályázaton részt vehet minden cselekvőképes, a pályázat benyújtásának határnapján nagykorú Európai Uniós állampolgár, bevándorlási, vagy letelepedési engedéllyel rendelkező személy,
a) aki a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakás bérleti jogával rendelkezik és a pályázat elnyerése esetén azt leadja a Bérbeadónak,
b) aki legalább 3 éve létesített állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él. E jogszabályi feltétel alól mentesül az a pályázó, aki az Önkormányzat XIII. kerületen kívül található lakásának leadásával pályázik, amennyiben legalább 3 éve létesített állandó lakóhelyet az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásban vagy e lakcímlétesítés és a XIII. kerületi lakhatás együttesen eléri a 3 évet, és az életvitelszerű lakhatás feltételei minden esetben igazoltak (A pályázó életvitelszerű lakhatási körülményeit a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. jogosult a pályázatban bejelentett állandó lakóhelyen ellenőrizni.);
c) aki vállalja a bérleti szerződés megkötésekor a lakásra megállapított bérleti díj megfizetését,
d) aki a XIII. Kerületi Önkormányzat és a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé semmilyen tartozással nem rendelkezik,
e) aki
- olyan mozgásszervi fogyatékosságban szenved, amely következtében a helyváltoztatáshoz meghatározott segédeszközök állandó és szükségszerű használatát igényli (alsó végtag protézis vagy kerekesszék) vagy
- meghatározott mozgásszervi betegségben szenved és emiatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható.

(Érvényes a pályázat akkor is, ha nem a pályázó, hanem a vele együtt költöző családtagja felel meg az e pontban leírt követelménynek.),

A pályázóval együtt költöző személyek köre

A pályázóval csak olyan személyek költözhetnek, akiket a Lakástörvény alapján a leendő bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat (házastárs, gyermek, befogadott gyermekének gyermeke, szülő), továbbá azok, akik a pályázóval a leadandó lakásban állandó bejelentéssel, életvitelszerűen laknak.

A pályázónak minden személyt fel kell tüntetni a pályázaton, aki a felajánlásra kerülő lakásban érvényes lakcímbejelentéssel rendelkezik. Amennyiben valaki nem kíván a pályázóval együtt költözni, arról írásban nyilatkozni kell.

A fizetendő lakbér és az óvadék mértékének megállapítása

a) A Bulcsú utca 11. II. lh. fsz. 2. és Lőportár utca 7. I. 2. esetében a 2019. évben a költség alapú lakbér mértéke 602 Ft+ÁFA/m2/hó, a piaci lakbér mértéke 965 Ft+ÁFA/m2/hó.
Lakbér típusaTöbb együtt költöző személy esetén az egy főre jutó jövedelemEgyedülálló pályázó esetén
Költség71.251 Ft – 114.000 Ft között85.5001 Ft – 142.500 Ft között
Piaci114.000 Ft felett142.500 Ft felett
Az a) pontban jelzett lakásokra a 19/2011. (IV.22.) Ök. sz. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján – a szociális alapú bérbeadás kivételével – óvadékot kell fizetni.
Költség alapú bérbeadás esetén az óvadék mértéke a lakás lakbérének 2 havi összege. Piaci alapú bérbeadás esetén az óvadék mértéke a lakás lakbérének 3 havi összege.

b) A Kartács utca 14. I. 1. szám alatt lakás lakbére piaci alapú, amely a 2019. évben 867 Ft+ÁFA/m2/hó. A lakásra a 19/2011. (IV.22.) Ök. számú rendelet 17. § (1) bekezdése alapján óvadékot kell fizetni, az óvadék összeg a lakás lakbérének 2 havi összege.
A Kartács utca 14. I. 1. szám alatti lakás esetében a pályázó és a vele együtt költöző közeli hozzátartozó(i)nak a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban, az egy főre jutó jövedelme – iratokkal igazoltan – el kell hogy érje
- egyedül költöző esetében a nettó 142.500 Ft-ot,
- több együtt költöző esetében a nettó 85.500 Ft/fő összeget.

A lakásigény mértéke

A 19/2011. (IV.22.) Ök. számú rendelet 13. § alapján: „A lakásokat – komfortfokozattól függetlenül – a szobaszám és a költöző személyek figyelembevételével az alábbiak szerint lehet bérbe adni”:
1 szobás lakás 1-4 személy
1 + félszobás lakás 2-5 személy
2 szobás lakás 2-6 személy

A bérleti jogviszony időtartama

A pályázat nyertese a Bulcsú utca 11/b. fsz. 2. és Lőportár utca 7. I. 2. szám alatti lakásokra vonatkozóan olyan (határozott vagy határozatlan idejű) bérleti jogot szerez, amilyennel a leadásra kerülő lakásra is rendelkezett. A Kartács utca 14. I. I. szám alatti lakás bérleti joga határozott, 5 éves időtartamú, abban az esetben is, ha a pályázat nyertese a leadandó lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezik. (A lakásbérleti szerződésének megszűnése előtt a bérlő kérelmére, a bérbeadó újabb határozott időre szóló bérleti jogot biztosíthat, amennyiben a bérlő a jogviszony fennállása alatt maradéktalanul eleget tesz a szerződésben vállalt kötelezettségeinek.)

A pályázat további feltételei


- A lakásokat az Önkormányzat nem idegeníti el.
- A pályázattal érintett lakások bérleti díja minden évben a Képviselő-testület döntésében foglaltak szerint változhat. A lakbérfizetésen túl a bérlő köteles megfizetni a közüzemi díjakat (villany, fűtés, víz-csatorna, gáz stb.) is.
- Bérlőtársi jogviszonyban álló személyek esetében a pályázat csak az összes bérlőtárs aláírása esetén érvényes.
- Amennyiben a pályázó, vagy a vele együtt költöző családtag 3 hónapnál idősebb terhességet igazol, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni.
- A pályázatok a kiírt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően kizárólag személyesen (vagy meghatalmazott útján), az arra rendszeresített formanyomtatványon a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél nyújthatók be.
- Pályázatban a pályázónak 1 db lakás megjelölésére van lehetősége.
- A pályázónak korábbi igazolható, érvényes pályázatainak számát a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. a feldolgozás során ellenőrzi. Amennyiben a pályázót valamely korábbi pályázata kapcsán a döntésre jogosult Bizottság 2 évre kizárta, a kizárás időszaka alatt beadott pályázatai nem tekinthetők érvényesnek. Amennyiben a pályázó korábban több címről nyújtott be pályázatot, vagy névváltozás miatt más néven pályázott, úgy arról a pályázatban nyilatkoznia kell (a névváltozás igazolásához hivatalos okirat szükséges).
- Hatályos bérlőtársi jogviszonyban álló személyek esetében a pályázat csak az összes bérlőtárs aláírása esetén érvényes.
- A meghirdetett lakásokra olyan személy pályázhat, akinek vagy házastársának, élettársának, avagy a vele együtt költöző hozzátartozójának nincs a tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakás, és nem rendelkezik másik önkormányzati vagy állami tulajdonú bérlakás bérleti, vagy bérlőtársi jogával, kivéve a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti joga, melyet a pályázó felajánl nyertes pályázat esetén. A jövedelemszerző célra hasznosított lakást beköltözhetőnek kell tekinteni.
- A pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a Földhivatal által kiállított, ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt beszerzi, amellyel igazolja, hogy sem ő, sem a vele együtt költöző személyek nem rendelkeznek beköltözhető ingatlantulajdonnal.

Érvénytelenségi okok

Amennyiben a pályázó
1. a pályázati feltételeknek nem felel meg,
2. a pályázatot nem határidőben nyújtotta be a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél. Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldeményt a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvette. (Postai feladás esetén a pályázót terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett.),
3. a pályázatát hiányosan, nem minden kérdésre kiterjedően, nem egyértelműen, vagy nem az arra rendszeresített nyomtatványon (1. számú melléklet) adja be,
4. több pályázati nyomtatványt nyújt be (ez esetben mindegyik pályázata érvénytelen),
5. vagy a vele együtt költöző személyek – lakóközösséget zavaró – magatartása miatt az elmúlt 5 évben, vagy díjtartozás miatt az elmúlt 2 évben a lakásbérleti jogviszonyt érintő felmondás, vagy peres eljárás, vagy az Önkormányzatnál szabálysértési eljárás, illetve a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél a lakásbérleti jogviszonyt érintő eljárás volt folyamatban (érvénytelen a pályázat akkor is, ha nem a pályázó állt jogviszonyban az Önkormányzattal, vagy a Zrt-vel, de igazolhatóan az ő magatartása miatt indult a Bérlővel szemben eljárás),
6. vagy a vele együtt költöző személyekkel kapcsolatban az elmúlt 1 évben bizonyítást nyert a lakás nem rendeltetésszerű használata,
7. vagy a vele együtt költöző személyek a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakást magántulajdonú lakásra, vagy magántulajdonú lakás bérletére cserélték,
8. vagy a vele együtt költöző személyek a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakást az elmúlt 10 évben megvásárolták,
9. igénye meghaladja a méltányolható szobaszám mértékét,
10. jelenlegi bérleményén más szerv részére bérlőkijelölési jog áll fenn és arról a bérlőkijelelő szerv nem mond le írásban,
11. által bérelt lakásra a pályázat kiírásának idején 30 napon túli lakbér vagy közüzemi díjtartozása áll fenn, vagy bár tartozását már megfizette, de bérleti jogviszonya tartozás miatt felmondással megszűnt, vagy bármilyen más jogcímen tartozása van a Bérbeadó felé,
12. vagy a vele együtt költöző személy által előzetesen bérelt, a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásból bármely okból kilakoltatásra került,
13. együtt költöző családtagja ugyanazon a lakáspályázaton külön pályázatot nyújt be (ebben az esetben az a pályázat érvénytelen, amelyen a külön pályázatot benyújtó személy együtt költöző családtagként van feltüntetve),
14. a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat közöl,
15. bizottsági döntés értelmében korábban 2 évre kizárásra került, melynek határideje a pályázat benyújtásakor még nem járt le,
16. vagy a vele együtt költöző személy jogcím nélkül, önkényesen vagy birtokháborítással költözött önkormányzati lakásba,
17. nyomtatványon feltüntetett lakcíme bizonyíthatóan fiktív.

A pályázónak nyilatkoznia kell a következőkre vonatkozóan

1. A pályázó tudomásul veszi, hogy
a) a pályázat elnyerésével a lakásra bérleti jogot szerez, amennyiben az általa közölt adatokat hitelt érdemlően igazolja,
b) a lakást az Önkormányzat nem kívánja elidegeníteni,
c) felmondási ok, ha a pályázó a pályázaton nyert és nem jelezte, hogy neki, vagy a vele költözőnek van a tulajdonában és/vagy haszonélvezetében beköltözhető lakása,
d) a bizottsági döntés értelmében 2 éven belül érvényesen újabb pályázatot nem adhat be, ha:
- az általa közölt tényt, vagy adat valódiságát az utóbb benyújtott igazolásokkal nem bizonyítja,
- a kért igazolásokat a megadott határidőben nem csatolja be,
- a pályázattól az eredményhirdetés után visszalép,
- a bérleti szerződést határidőben nem köti meg,
- a szerződését a beköltözést megelőzően felmondja.
2. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a lakbér- és közüzemi díj megfizetését vállalja. Tudomásul veszi, hogy a lakbér mindenkori mértékéről az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
3. A pályázó tudomásul veszi, hogy a lakás szükséges rendbehozatalát, esetleges felújítását saját költségen kell vállalnia, bérbeszámítási igény nélkül.
4. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy:
a) az Önkormányzat birtokába visszaadott lakásban a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI törvény, valamint a végrehajtására kiadott 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet alapján lakcímbejelentés nincs nyilvántartva,
b) a felajánlott lakást a pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban kell – határidőben – a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A 2019-ben szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban, a mérőórák leszerelését követően kell leadni.

A pályázat benyújtásának ideje és helye

A sorszámozott nyomtatványt ügyfélfogadási időben kell leadni 2019. április 4. és 2019. május 6. között (legkésőbb 2019. május 6. 16.00 óráig) a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakásgazdálkodási csoportjánál (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint), vagy a Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (Lehel Csarnok - Galériaszint, 1134 Budapest, Váci út 9-15.), illetve postai úton a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakásgazdálkodási csoport részére címzetten (1131 Budapest, Béke utca 65.). Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldemény legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvételre kerül. Postai feladás esetén a pályázót terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett. A pályázati eljárás során a kiíró Önkormányzat vagy Megbízottja hiánypótlási felhívást nem bocsát ki, azonban a pályázónak lehetősége van a pályázati határidő lejáratáig – a Kiíró vagy Megbízottja külön felhívása nélkül - a hiányt pótolni.

A pályázati kiírás, valamint a sorszámozott nyomtatvány a XIII. Kerületi Önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában (1139 Budapest, Béke tér 1.), valamint Társaságunk ügyfélszolgálatain (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint; Lehel Csarnok - Galériaszint 1134 Budapest, Váci út 9-15.) szerezhető be, továbbá letölthető cikkünkhöz csatolt fájlok közül és www.bp13.hu internetes honlapokról.

Az elbírálás szempontjai, határideje és a pályázók értesítésének módja

A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül bírálja el a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a tulajdonosi jogot gyakorló bizottság.
A Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság – amennyiben kellő számú érvényes pályázat érkezik – minden lakásra I-III. helyezett pályázót rangsorol.
A pályázat eredményéről a helyezést el nem ért pályázók Társaságunk internetes honlapján és hirdetőtábláján megjelenő hirdetményen keresztül értesülnek a pályázati nyomtatvány szerinti (vagy a személyes leadás során kapott vagy a postai leadás esetén postai úton megküldött) sorszám feltüntetésével az irányadó adatvédelmi szabályoknak megfelelve. Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a benyújtott pályázat nyomtatványának átvételi igazolással ellátott első oldalának másolatát őrizze meg.
Kizárólag az I-III. helyezést elért pályázók kapnak írásban (e-mailben, vagy postai úton) értesítést.
A nyertesnek a bizottsági döntésről szóló írásos értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül kell a lakásbérleti szerződést megkötni. A pályázó által megadott e-mail címre a Megbízott által továbbított e-mail az igazolt megküldést követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő.
A bérleti szerződés megkötésekor a szerződéskötésre jogosult pályázónak nem lehet a leadandó lakáson fennálló lakbér, illetve külön szolgáltatási díj tartozása, a lakásbérleti szerződést mindaddig nem lehet megkötni, ameddig a szerződéskötésre jogosult a leadandó lakáson fennálló díjtartozását nem rendezi.
A lakások birtokbaadását követően legkésőbb 30 napon belül köteles a pályázó a bérletében lévő lakást üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban - határidőben - a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A 2019-ben szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban kell leadni és a mérőórákat a bérlőnek le kell szereltetnie.
A lakásbérleti szerződést a pályázat I. helyezettjével köti meg a Bérbeadó. Ha a pályázat nyertese a jogvesztő határidőn belül a szerződést nem köti meg, úgy a II., ezt követően a III. helyezett számára nyílik lehetőség a szerződéskötésre.
Amennyiben az I-III. helyre rangsorolt pályázó a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, a pályázat érvénytelenségének megállapításáról és/vagy a pályázati eljárásból két évre történő kizárásáról az SZMSZ alapján átruházott hatáskörében a tulajdonosi jogot gyakorló bizottság jogosult dönteni.
A pályázó által felajánlott lakásban az Önkormányzat Megbízottja helyszíni szemlét tarthat.
A pályázaton elnyert lakások bérletére – a többi önkormányzati tulajdonban lévő lakásokhoz hasonlóan – az 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 19/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet előírásai vonatkoznak.
A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy érvényes pályázat mellett is visszavonja az adott lakásra kiírt pályázatot.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó mellékletek

A pályázatban szereplő adatokat a pályázat benyújtásakor az alább felsorolt hiteles okiratokkal igazolni kell. A nyomtatványon minden kérdésre értelemszerűen válaszolni kell, azoknál a kérdéseknél, ahol a nyomtatvány több válaszadási lehetőséget jelöl meg, ott a megfelelő szöveget alá kell húzni. A pályázat nyelve magyar.

1. Mozgásszervi fogyatékosságot igazoló dokumentáció másolata.
2. A pályázó és a vele együtt költöző személyek
- Bulcsú utca 11/b. fsz. 2. és Lőportár utca 7. I. 2. szám alatti lakások megpályázása esetén 6 havi (2018. 10., 11., 12., 2019. 01. 02., 03. havi jövedelmek)
- Kartács utca 14. I. 1. szám alatti lakás megpályázása esetén 12 havi (2018. 04., 05., 06., 07. 08., 09., 10., 11., 12., 2019. 01. 02., 03. havi nettó jövedelmek) NETTÓ jövedelmére vonatkozó igazolások magyar nyelven (családtámogatási ellátások, szociális ellátások, segélyek esetében hivatalos pecséttel, aláírással ellátott igazolás, vagy tárgyévre vonatkozó határozat fénymásolata szükséges). Postai átvételi szelvényt, büntetőjogi nyilatkozatot és bruttó jövedelemigazolást nem tudunk elfogadni (pályázók és együtt költözők esetében a pályázat kiírója ellenőrizheti a jövedelemigazolás valóságtartalmát – munkáltató közvetlen megkeresése útján, Cégbírósági bejegyzés, Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai alapján).
3. Vállalkozók esetében a NETTÓ jövedelem igazolására a könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzékébe felvett könyvelő által kiállított igazolás (könyvelői igazolás) szükséges, kisadózó vállalkozók esetében a könyvelői igazoláson túl a tárgyi időszakra vonatkozó adófolyószámla benyújtása is szükséges. Postai átvételi szelvényt, büntetőjogi nyilatkozatot és bruttó jövedelemigazolást, bérszámfejtő lapot, fizetési jegyzéket, valamint cégszerű aláírás nélküli vagy törvényes képviselő aláírása nélküli igazolást NEM tudunk elfogadni.
4. Az idegen nyelven kiállított okiratról magyar fordítást szükséges csatolni, amelyen a fordítást végző záradékkal igazolja, hogy a forrásszöveg és a fordítás tartalmilag és értelmileg azonos.
5. Tanuló esetében iskolalátogatási igazolás szükséges.
6. Igazolás arról, hogy a pályázónak nincs közüzemi díj tartozása. (Utolsó számlakivonat + befizetett csekk másolata is elegendő, amennyiben ebből megállapítható, hogy nincs hátralék.)
7. Orvosi igazolás szükséges a három hónapot meghaladó terhességről;
8. Nyertes pályázat esetén a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele az élettársi kapcsolatról szóló közjegyző által nyilvántartásba vett élettársi nyilatkozat, mely beszerezhető térítés ellenében bármely közjegyzőnél. Házastársi kapcsolat esetén a házassági anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges.
9. A pályázó és a vele együtt költözők személyi igazolvány és lakcímkártyáinak másolata. A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata – eredeti bemutatása mellett (gyermek elhelyezés esetén gyámügyi határozat, vagy bírósági végzés másolata szükséges!).
10. Amennyiben a pályázó személyi igazolványából vagy lakcímkártyájából nem állapítható meg a folyamatos, megszakítás nélküli XIII. kerületi állandó tartózkodás, úgy a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatal Teve utcai Kormányablak (Budapest, Teve utca 1/a-c. – Bejárat a Róbert Károly körúti porta felől), vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (1132 Budapest, Visegrádi utca 110-112.; Telefon: 1818; Honlap) által kiállított eredeti igazolás becsatolása szükséges.

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a pályázatban megadott személyes adatokat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (cím: 1131 Budapest, Béke u. 65., tel.: +36-1-350-3728, +36-1-350-3729, fax: +36-1-340-9144; e-mail: kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu) kezeli. Az adatkezelés célja a lakáspályázat lebonyolítása. Az adatkezelésről és az érintett jogok gyakorlásáról további részletes tájékoztatást honlapunkon és ügyfélszolgálatainkon kihelyezett tájékoztatónkban olvashat.