Kezdőlap IngatlangazdálkodásHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Lakáspályázat

Ez a cikk archív, így az ebben szereplő információk és adatok már nem biztos, hogy naprakészek.
A XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából Társaságunk bonyolítja az Önkormányzat tulajdonát képező lakások bérleti jogának elnyerésére kiírt lakáspályázatot. A sorszámozott pályázati dokumentáció térítés ellenében szerezhető be a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. székházában (1131 Budapest, Béke utca 65.), amelynek összege bruttó 2.000 Ft.
6435949226.png
A megpályázható lakások adatait és a megtekintési időpontokat az 1. számú melléklet tartalmazza. A pályázat nyelve magyar.

Az „A”, „A/akadálymentesített”, „B”, valamint az „B/akadálymentesített” jelű lakásokra azok a természetes személyek pályázhatnak, akik a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkeznek, amelyről a pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat javára térítés nélkül lemondanak. Ezen belül az akadálymentesített (A/akadálymentesített, B/akadálymentesített) lakásokra azon természetes személyek pályázhatnak, akik olyan mozgásszervi fogyatékosságban szenvednek, amely következtében a helyváltoztatás az alább felsorolt segédeszközök állandó és szükségszerű használatát igényli:
- alsó végtag protézisek (legalább egy végtagra)
- kerekesszék.
Érvényes a pályázat akkor is, ha nem a pályázó, hanem a vele együtt költöző családtag felel meg az e pontban leírt követelménynek.

A „C” jelű lakásokra azok a természetes személyek is pályázhatnak, akik bérlakással nem rendelkeznek.

A „D” jelű lakásokra kizárólag a 35. életévüket be nem töltött fiatalok nyújthatnak be pályázatot, akik a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogával még nem rendelkeznek.

A pályázaton való részvétel általános feltételei

1. A pályázaton részt vehet azon cselekvőképes természetes személy:
a) aki a pályázat kiírásának napján betöltötte a 18. életévét (vagy házasságkötés útján nagykorúvá vált) és
b) aki a pályázat kiírásának napján legalább 5 éve, önkormányzati tulajdonú bérlakás leadása esetén legalább 3 éve létesített állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él. E jogszabályi feltétel alól mentesül az a pályázó, aki az Önkormányzat XIII. kerületen kívül található lakásának felajánlásával pályázik, amennyiben legalább 3 éve létesített állandó lakóhelyet az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásban vagy e lakcímlétesítés és a XIII. kerületi lakhatás együttesen eléri a 3 évet, és az életvitelszerű lakhatás feltételei minden esetben igazoltak (a pályázó életvitelszerű lakhatási körülményeit a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. jogosult a pályázatban bejelentett állandó lakóhelyen ellenőrizni) és
c) aki vállalja, hogy a bérleti szerződésben meghatározott lakbért és a lakáshasználathoz kapcsolódó díjakat a lakásbérlet teljes időtartama alatt megfizeti és
d) aki a XIII. Kerületi Önkormányzat és a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé semmilyen tartozással nem rendelkezik.
2. A lakásokat az Önkormányzat nem idegeníti el.
3. A pályázattal érintett lakások bérleti díja a Képviselő-testület döntésében foglaltak szerint változhat. A lakbérfizetésen túl a bérlő köteles megfizetni a közüzemi díjakat (szemétszállítás, villany, fűtés, víz-csatorna, gáz stb.) is.
4. Amennyiben lakáshoz erkély/loggia is tartozik, úgy az erkély/loggia alapterületének 50%-a után is kell bérleti díjat fizetni.
5. Amennyiben a pályázó, vagy a vele együtt költöző családtagja 3 hónapnál idősebb terhességet igazol, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni.
6. A pályázatok a kiírt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően személyesen (vagy két tanúval hitelesített meghatalmazás útján), vagy postai úton, az arra rendszeresített formanyomtatványon a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél nyújtható be.
7. A pályázatban a pályázónak 1 db lakás megjelölésére van lehetősége.
8. A pályázónak korábbi igazolható, érvényes pályázatainak számát a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. a feldolgozás során ellenőrzi. Amennyiben a pályázót valamely korábbi pályázata kapcsán a döntésre jogosult Bizottság 2 évre kizárta, a kizárás időszaka alatt beadott pályázatai nem tekinthetők érvényesnek. Amennyiben a pályázó korábban több címről nyújtott be pályázatot, vagy névváltozás miatt más néven pályázott, úgy arról a pályázatban nyilatkoznia kell (a névváltozás igazolásához hivatalos okirat szükséges).
9. Hatályos bérlőtársi jogviszonyban álló személyek esetében a pályázat csak az összes bérlőtárs aláírása esetén érvényes.
10. A meghirdetett lakásokra olyan személy pályázhat, akinek vagy házastársának, élettársának, avagy a vele együtt költöző hozzátartozójának nincs a tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakás, és nem rendelkezik másik önkormányzati vagy állami tulajdonú bérlakás bérleti vagy bérlőtársi jogával, kivéve a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti joga, amelyet a pályázó felajánl nyertes pályázat esetén. A jövedelemszerző célra hasznosított lakást beköltözhetőnek kell tekinteni.
11. A lakásigény mértéke:
A 19/2011 (IV.22.) Ö.K. sz. rendelet 13. § alapján a lakásokat – komfortfokozattól függetlenül – a szobaszám és a költöző személyek figyelembevételével az alábbiak szerint lehet bérbe adni:
- 1 szobás lakás 1-4 személy
- 1+félszobás lakás 2-5 személy
- 2 szobás lakás 2-6 személy
- 1+két félszobás lakás 3-7 személy
- 2+félszobás lakás 4-8 személy
- 3 szobás lakás 4-8 személy
- 1+három félszobás lakás 5-9 személy
- 2+két félszobás lakás 5-9 személy
- 4 szobás lakás 5-9 személy
- 4 szobásnál nagyobb lakás fél vagy egy szobánként +1 fő.
12. A pályázóval együtt költöző személyek köre:
A pályázóval csak olyan személyek költözhetnek, akik a Lakástörvény alapján a leendő Bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat (házastárs, gyermek, befogadott gyermekének gyermeke, szülő), továbbá a Bérbeadó hozzájárulásával nagyszülő, unoka, testvér, élettárs, házastárs/élettárs gyermeke és kiskorú unokája, gyermeke házastársa vagy élettársa és annak kiskorú gyermeke, valamint gyámhatósági határozattal igazolható gondozottja.
13. Szerződéses biztosíték:
A lakásokra a 19/2011. (IV.22.) Ök. sz. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján óvadékot kell fizetni. Költség alapú bérbeadás esetén az óvadék mértéke a lakás bruttó lakbérének 2 havi összege. Piaci alapú bérbeadás esetén az óvadék mértéke a lakás bruttó lakbérének 3 havi összege.
14. A pályázathoz a benyújtáskor nem kell az adatok igazolására szolgáló igazolásokat, illetve mellékleteket beadni. Az igazolásokat, illetve mellékleteket a pályázat elbírálása után az I-III. helyre rangsorolt pályázónak kell az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül benyújtania. E határidő elmulasztása jogvesztő.
15. A lakbéren kívül a Bérlő köteles viselni a szolgáltatási díjakat, amelyeket a Bérbeadó, vagy a társasház, vagy a szolgáltató állapít meg. A Bérbeadó által számlázott lakbért és szolgáltatási díjakat a Bérlő minden hónapban előre, a számlán feltüntetett fizetési határidőig, a közműszolgáltatók által számlázott szolgáltatási díjakat a szolgáltatási szerződésekben meghatározott módon és időben köteles megfizetni. A bérleti és a külön szolgáltatások díját a Bérbeadó évente – a hivatkozott rendeletnek megfelelően – módosíthatja, a lakbér mértékét felülvizsgálhatja.

A „B”, „B/akadálymentesített”, „C” és „D” típusú lakásokra vonatkozó speciális pályázati feltételek

A megpályázható lakások műszaki állapota felújítandó, a felújítást a leendő bérlőnek kell vállalnia. Előfordulhat, hogy a lakás felszerelési, berendezési tárgyai hiányosak, a közmű ellátottság – például korábbi kizárás miatt – nem teljes. A pályázónak vállalnia kell a lakás felújítását, és viselnie kell az azzal felmerülő valamennyi költséget. A rendeltetésszerű használatba hozatal során a felmerülő költségek kiegyenlítésére a pályázó bérbeszámítási igénnyel nem élhet.
A lakás közműrendszerein (víz-csatorna, gáz, távfűtés, villany) történő felújítási munkálatokat kizárólag a hatályos szabványok és a közüzemi szolgáltatók előírásai szerint lehet elvégezni.
Az elektromos hálózat cseréjét az érvényben lévő érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági előírásoknak megfelelően, az arra feljogosított, közműszolgáltató által is elfogadott szakemberrel lehet elvégeztetni, amely megfelelőségét jegyzőkönyvben és kivitelezői nyilatkozattal kell dokumentálni.
A lakáson belüli fogyasztói gázvezeték és berendezések felújítása, cseréje az érvényben lévő GMBSZ (Gáz Műszaki Biztonsági Szabályzat) előírásainak megfelelően végezhető el, amelyet gázüzemű berendezés esetén szakszerviz által végzett beüzemelési munkalappal, valamint a gáz csatlakozóvezetékek állapotát műszaki-biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A lakás felújítására a bérbeadó a birtokbaadás időpontjától számítva legfeljebb 120 napot biztosít és a határidő lejártát követően a felújítás elvégzését ellenőrzi.
Amennyiben a pályázó a vállalt felújítási kötelezettségét határidőn belül nem vagy nem előírás szerinti módon teljesíti, úgy a Bérbeadó jogosult a bérleti szerződés felmondására, és a Bérlő köteles a lakást kártalanítási és elhelyezési igény nélkül elhagyni és átadni a Bérbeadó részére, melynek elmaradása lakás kiürítési eljárást von maga után. A bérleti szerződés megkötése után az Önkormányzat a felújítás időtartamára, de legfeljebb 120 napra lakbérfizetési mentességet biztosít az elnyert lakásra a bérlőnek. A díjfizetési mentesség a közüzemi díjakra (szemétszállítási költség, vízóra nélküli lakásban vízdíj átalány, fűtési díj) nem vonatkozik, azokat a birtokbaadási jegyzőkönyvön feltüntetett dátumtól kell fizetni.
A határidő lejártát követően a felújítási munkák elvégzését a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. ellenőrzi.
Lakásleadás melletti pályázat esetén, amennyiben a Bérlő a pályázaton elnyert lakásba 120 napon belül átköltözik, abban az esetben a leadandó lakás átadásának dátumától köteles lakbért fizetni a pályázaton elnyert lakás után.

A nyertes pályázó a felújítás teljes műszaki lebonyolítására – az árajánlat elfogadását követően – megbízhatja a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-t, hogy a lakás felújítását elvégezze.

A felújítási, helyreállítási kötelezettség elmulasztása, vagy nem előírás szerinti módon vagy nem határidőben történő teljesítése a bérleti szerződés felmondását vonja maga után!

A fizetendő lakbér kategória megállapítása az egy főre jutó jövedelem alapján

Lakbér típusa

Szociális lakbér (amennyiben az érintett lakásra a 34/2016. (XI. 20.) Ök rendelet meghatároz szociális alapú lakbért), ha a több együtt költöző személy esetén egy főre jutó nettó jövedelem nem több mint 71.250 Ft, egyedülálló pályázó esetén az egy főre jutó nettó jövedelem, nem több mint 85.500 Ft.
Költségalapú lakbér, ha a több együtt költöző személy esetén egy főre jutó nettó jövedelem 71.251 Ft – 114.000 Ft között, egyedülálló pályázó esetén az egy főre jutó nettó jövedelem 85.501 Ft – 142.500 Ft között van.
Piaci alapú lakbér, ha a több együtt költöző személy esetén egy főre jutó nettó jövedelem 114.000 Ft felett, egyedülálló pályázó esetén az egy főre jutó nettó jövedelem 142.500 Ft felett van.

A bérleti jogviszony időtartama

Azok a pályázók, akik önkormányzati bérlakás leadása mellett pályáznak, a pályázat elnyerése esetén olyan időtartamú (határozott vagy határozatlan idejű) bérleti jogot szereznek, amilyennel a leadott lakásra is rendelkeztek. A határozott időtartamú bérleti jogviszonnyal rendelkező és a lakás leadása nélkül pályázók esetén az elnyert lakás határozott, 5 éves időtartamú bérbevételére van lehetőség. Határozott időtartamú bérleti jogviszony esetén a lakásbérleti szerződés megszűnése előtt – legalább 90 nappal – a bérlő kérelmére a bérbeadó újabb határozott időre szóló bérleti jogot biztosíthat, amennyiben a bérlő a jogviszony fennállása alatt maradéktalanul eleget tesz a szerződésben vállalt kötelezettségeinek.

Gépkocsi beálló:
A Bulcsú utca 11., Dévai utca 5-7., Petneházy utca 61-63. szám alatti lakóépületekben szabad kapacitástól függően lehetőség van gépkocsi beálló bérlésére, melynek díjtétele 2018. évben 8.500 Ft+ Áfa/hó.

Az „A”, valamint az „A/akadálymentesített” típusú lakásokra vonatkozó speciális pályázati feltételek

Passzív lakásra csak a Bérbeadó tulajdonában lévő lakás bérleti jogának leadásával lehet pályázni. A pályázat érvényességi feltétele a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a bérleti jogáról a pályázat elnyerése esetén, a bérleti szerződés megkötésekor az Önkormányzat javára feltétlenül és visszavonhatatlanul, térítési igény nélkül lemond.

Lakbér
A lakások lakbére költség alapú, amely a 2018. évben 867 Ft + ÁFA/m2/hó. A lakásokra a 19/2011. (IV.22.) Ök. számú rendelet 17. § (1) bekezdése alapján óvadékot kell fizetni, az óvadék összege a lakás lakbérének 2 havi összege.

Gépkocsi beálló
A Passzívház pinceszintjén, valamint a földszinten alakítottunk ki gépkocsi beállókat. A passzív lakásra kiírt pályázat érvényességi feltétele a pályázó - büntetőjogi felelőssége tudatában tett - nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy van-e gépkocsi a saját vagy vele együtt költöző személy használatában tulajdonosként vagy üzembentartóként. A Bérbeadó a gépjárművel rendelkező Bérlőnek, vagy a gépjárművel rendelkező és vele együtt költözőknek a lakást gépjármű beállóval együtt adja bérbe. A gépkocsi beállóra vonatkozó bérleti szerződés időtartama határozott időre, maximum 5 évre szólhat.
A gépkocsi beálló bérleti díja gépkocsi helyenként 2018-ban 8500 Ft/hó + Áfa. Az a pályázó, vagy vele költöző családtagja, aki a mozgáskorlátozott parkolási engedéllyel rendelkezik, a gépkocsi beállóra vonatkozóan 50%-os bérleti díj kedvezményben részesül.

A bérleti jogviszony időtartama
Az „A”, valamint az „A/akadálymentesített” típusú lakás határozott, 5 éves időtartamra kerül bérbeadásra, abban az esetben is, ha a pályázat nyertese olyan lakást ajánl fel, amelyre határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezik.
Határozott időtartamú bérleti jogviszony esetén a lakásbérleti szerződés megszűnése előtt – legalább 90 nappal – a bérlő kérelmére a bérbeadó újabb határozott időre szóló bérleti jogot biztosíthat, amennyiben a bérlő a jogviszony fennállása alatt maradéktalanul eleget tesz a szerződésben vállalt kötelezettségeinek.

A pályázat további érvényességi feltétele, hogy a pályázó és a vele együtt költöző hozzátartozó(i)nak a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban, az egy főre jutó átlag jövedelme – iratokkal igazoltan – eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
- egyedül költöző esetében az 5-szörösét (142.500 Ft),
- két vagy több együttköltöző esetében a 3-szorosát (85.500 Ft).

A pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén a bérlő köteles a felajánlott lakást tiszta, üres, kifestett, tehermentes és beköltözhető állapotban a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. birtokába visszaadni az elnyert lakás birtokbavételét követő 30 napon belül, a közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó tartozásmentesség hitelt érdemlő igazolásával együtt. (A 2018-ban szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban, a mérőórák leszerelését követően kell leadni.) A bérlő köteles továbbá a leadott lakásba bejelentett személyek kijelentése iránt, legkésőbb a birtok átadásáig gondoskodni. Amennyiben a pályázó e pontban előírt kötelezettségének nem tesz eleget, a felajánlott önkormányzati bérlakásra szóló bérleti szerződés megszűnik.

A lakásokra a birtokbaadás napjától kell a bérleti díjat megfizetni. A leadandó lakásra a nyertes pályázó az új lakás birtokba vételét követően egy havi díjmentességet kap a lakbérfizetésre vonatkozóan, mely a külön szolgáltatási díjakra nem vonatkozik.

Minden lakásra vonatkozó további feltételek

Érvénytelenségi okok

Amennyiben a pályázó
1. a pályázati feltételeknek nem felel meg,
2. a pályázatot nem határidőben nyújtotta be a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél. Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldeményt a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvette. (Postai feladás esetén a pályázót terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett.),
3. a pályázatát hiányosan, nem minden kérdésre kiterjedően, nem egyértelműen, vagy nem az arra rendszeresített nyomtatványon (2. számú melléklet) adja be,
4. több pályázati nyomtatványt nyújt be (ez esetben mindegyik pályázata érvénytelen),
5. vagy a vele együtt költöző személyek – lakóközösséget zavaró – magatartása miatt az elmúlt 5 évben, vagy díjtartozás miatt az elmúlt 2 évben a lakásbérleti jogviszonyt érintő felmondás, vagy peres eljárás, vagy az Önkormányzatnál szabálysértési eljárás, illetve a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél a lakásbérleti jogviszonyt érintő eljárás volt folyamatban (érvénytelen a pályázat akkor is, ha nem a pályázó állt jogviszonyban az Önkormányzattal, vagy a Zrt-vel, de igazolhatóan az ő magatartása miatt indult a Bérlővel szemben eljárás),
6. vagy a vele együtt költöző személyekkel kapcsolatban az elmúlt 1 évben bizonyítást nyert a lakás nem rendeltetésszerű használata,
7. vagy a vele együtt költöző személyek a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakást magántulajdonú lakásra, vagy magántulajdonú lakás bérletére cserélték,
8. vagy a vele együtt költöző személyek a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakást az elmúlt 10 évben megvásárolták,
9. igénye meghaladja a méltányolható szobaszám mértékét,
10. jelenlegi bérleményén más szerv részére bérlőkijelölési jog áll fenn és arról a bérlőkijelelő szerv nem mond le írásban,
11. által bérelt lakásra a pályázat kiírásának idején 30 napon túli lakbér vagy közüzemi díjtartozása áll fenn, vagy bár tartozását már megfizette, de bérleti jogviszonya tartozás miatt felmondással megszűnt, vagy bármilyen más jogcímen tartozása van a Bérbeadó felé,
12. vagy a vele együtt költöző személy által előzetesen bérelt, a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásból bármely okból kilakoltatásra került,
13. együtt költöző családtagja ugyanazon a lakáspályázaton külön pályázatot nyújt be (ebben az esetben az a pályázat érvénytelen, amelyen a külön pályázatot benyújtó személy együtt költöző családtagként van feltüntetve),
14. a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat közöl,
15. bizottsági döntés értelmében korábban 2 évre kizárásra került, melynek határideje a pályázat benyújtásakor még nem járt le,
16. vagy a vele együtt költöző személy jogcím nélkül, önkényesen vagy birtokháborítással költözött önkormányzati lakásba,
17. nyomtatványon feltüntetett lakcíme bizonyíthatóan fiktív.

A pályázónak nyilatkoznia kell a következőkre vonatkozóan:

1. A pályázó tudomásul veszi, hogy
a) a pályázat elnyerésével a lakásra bérleti jogot szerez, amennyiben az általa közölt adatokat hitelt érdemlően igazolja,
b) a lakást az Önkormányzat nem kívánja elidegeníteni,
c) felmondási ok, ha a pályázó a pályázaton nyert és nem jelezte, hogy neki, vagy a vele költözőnek van a tulajdonában és haszonélvezetében beköltözhető lakása,
d) a bizottsági döntés értelmében 2 éven belül érvényesen újabb pályázatot nem adhat be, ha:
- az általa közölt tényt, vagy adat valódiságát az utóbb benyújtott igazolásokkal nem bizonyítja,
- a kért igazolásokat a megadott határidőben nem csatolja be,
- a pályázattól az eredményhirdetés után visszalép,
- a bérleti szerződést határidőben nem köti meg,
- a bérleti szerződés megkötését követően bérlőként nem tesz eleget a pályázatban vállalt felújítási kötelezettségének,
- a szerződését a beköltözést megelőzően felmondja.
2. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a lakbér- és közüzemi díj megfizetését vállalja. Tudomásul veszi, hogy a lakbér mindenkori mértékéről az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
3. A pályázó tudomásul veszi, hogy a lakás rendbehozatalát, felújítását saját költségen kell vállalnia, bérbeszámítási igény nélkül.
4. Amennyiben a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik, úgy a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy:
a) az Önkormányzat birtokába visszaadott lakásban a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI törvény, valamint a végrehajtására kiadott 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet alapján lakcímbejelentés nincs nyilvántartva,
b) a felajánlott lakást a pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban kell – határidőben – a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A 2018-ban szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban, a mérőórák leszerelését követően kell leadni.

A pályázatok beadása, elbírálása, feladatok a pályázatról szóló döntés után:

1. A pályázatokat az arra rendszeresített nyomtatványokon 2018. augusztus 27-től 2018. szeptember 26. 16.00 óráig lehet benyújtani a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatain (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint, vagy Lehel Csarnok – 1134 Budapest, Váci út 9-15. Galériaszint). Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldemény legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvételre került. (Postai feladás esetén a pályázót terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett.).
2. A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül a XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága bírálja el. A Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság – amennyiben kellő számú pályázat érkezik – minden lakásra I-III. helyezett pályázót rangsorol. A pályázat eredményéről a helyezést el nem ért pályázók a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. internetes honlapján és hirdetőtábláján megjelenő hirdetményen keresztül értesülnek. Kizárólag az I-III. helyezést elért pályázók (e-mailben, vagy postai úton) kapnak írásban értesítést. Az irányadó adatvédelmi szabályoknak megfelelve a Zrt. a honlapján az eredményeket a pályázati nyomtatványok sorszáma szerint teszi közzé. Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a benyújtott pályázat nyomtatványának átvételi igazolással ellátott első oldalának másolatát őrizze meg.
3. A nyertesnek a bizottsági döntésről szóló írásos értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül kell a lakásbérleti szerződést megkötni.
4. A lakásbérleti szerződés a pályázat I. helyezettjével kerül megkötésre, amennyiben a pályázó a határidőben benyújtott igazolásokkal a pályázatban leírt tényeket és adatokat igazolni tudja.
5. Amennyiben az I-III. helyre rangsorolt pályázó
a) által közölt tény vagy adat valódiságát az utóbb benyújtott igazolások nem bizonyítják, vagy
b) a kért igazolásokat vagy a szerződéskötés feltételeként előírt mellékleteket nem vagy nem határidőben csatolja be, vagy
c) a szerződéskötésre jogosult a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, vagy
d) ha a bérleti szerződés megkötését követően a bérlő nem tesz eleget a pályázatban vállalt felújítási kötelezettségének, vagy
e) a szerződését felmondja,
a pályázat érvénytelenségének megállapításáról és a pályázati eljárásból két évre történő kizárásáról az SZMSZ alapján átruházott hatáskörében a tulajdonosi jogot gyakorló bizottság dönt.
6. A pályázó által felajánlott lakásban az Önkormányzat képviselője helyszíni szemlét tarthat.
7. A pályázaton elnyert lakások bérletére – a többi önkormányzati tulajdonban lévő lakásokhoz hasonlóan – az 1993. évi LXXVIII. tv. (Lakástörvény) és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 19/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet előírásai vonatkoznak.

Az I-III. helyezett által az írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül kötelezően benyújtandó mellékletek:

1. A pályázó és a vele együtt költöző személyek
- „B”, „B/akadálymentesített”, „C” és „D” típusú lakás esetén 3 havi (2018. 05., 06., 07., havi jövedelmek)
- „A”, valamint az „A/akadálymentesített” típusú lakás esetén 12 havi (2017. 08., 09., 10., 11., 12., 2018. 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., havi nettó jövedelmek)
nettó jövedelmére vonatkozó igazolások magyar nyelven (családtámogatási ellátások, szociális ellátások, segélyek esetében hivatalos pecséttel, aláírással ellátott igazolás, vagy tárgyévre vonatkozó határozat fénymásolata szükséges). Postai átvételi szelvényt, büntetőjogi nyilatkozatot és bruttó jövedelemigazolást nem tudunk elfogadni (pályázók és együtt költözők esetében a pályázat kiírója ellenőrizheti a jövedelemigazolás valóságtartalmát – munkáltató közvetlen megkeresése útján, Cégbírósági bejegyzés, Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai alapján).

2. Az ellátásoknál, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a családi pótlék, a GYES/CSED/GYED (Magyar Államkincstár által kiadott igazolás alapján), öregségi, illetve rokkantsági nyugdíj (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévre megállapított nyugdíjról megküldött értesítése alapján) 2018. 07. havi jövedelemigazolás szükséges. Ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása esetén az erről szóló határozat másolata szükséges.
3. Gyermektartásdíjról jogerős ítélet, határozat, okirat. Amennyiben a bíróság, hatóság a tartásdíjról nem döntött, akkor a szülők erre vonatkozó két tanúval hitelesített nyilatkozata.
4. Vállalkozók esetében a könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzékébe felvett könyvelő által kiadott, a pályázati kiírás napjától visszamenőleg
- „B”, „B/akadálymentesített”, „C” és „D” típusú lakás esetén 3 havi (2018. 05., 06., 07., havi jövedelmek),
- „A”, valamint az „A/akadálymentesített” típusú lakás esetén 12 havi (2017. 08., 09., 10., 11., 12., 2018. 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., havi nettó jövedelmek)
nettó jövedelemigazolást kell benyújtani.
5. Egyéni vállalkozói igazolvány másolata, vagy az Okmányiroda által kiállított igazolás, vagy a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága (korábbi nevén: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala – KEKKH) által kiállított hatósági bizonyítvány.
6. Álláskeresők ellátásában vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesülők esetében az illetékes kormányhivatal munkaügyi kirendeltsége megállapító határozatának fénymásolata, és az utolsó számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása szükséges. Álláskeresők ellátásában vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesülő esetében az illetékes kormányhivatal munkaügyi kirendeltségének igazolása, hogy az érintett nyilvántartásukban nem szerepel, valamint arról, hogy álláskeresők ellátásában, illetve foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesül.
7. Külön élő szülővel költöző 18. életévét be nem töltött gyermek esetében a pályázónál, vagy a pályázóval együtt költözőként feltüntetett hozzátartozónál történt elhelyezésről szóló jogerős ítélet, határozat, okirat minden oldalának másolata.
8. Együtt költöző kiskorú esetén családi pótlékról igazolás.
9. Tanuló esetén iskolalátogatási igazolás.
10. Önkormányzati bérlakás leadása mellett pályázók esetében igazolás arról, hogy a pályázónak nincs közüzemi díj tartozása.
11. Három hónapot meghaladó terhesség esetén orvosi igazolás.
12. Az „A”, valamint az „A/akadálymentesített” lakások esetében mozgásszervi fogyatékosságot igazoló dokumentáció másolata.
13. Nyertes pályázat esetén élettársi kapcsolatról szóló közjegyző által nyilvántartásba vett élettársi nyilatkozat, mely beszerezhető térítés ellenében bármely közjegyzőnél. Házastársi kapcsolat esetén a házassági anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges.
14. A pályázó és a vele együtt költözők személyi igazolvány és lakcímkártyáinak másolata. A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata – eredeti bemutatása mellett (gyermek elhelyezés esetén gyámügyi határozat, vagy bírósági végzés másolata szükséges!).
15. Amennyiben a pályázó személyi igazolványából vagy lakcímkártyájából nem állapítható meg a folyamatos, megszakítás nélküli XIII. kerületi tartózkodás, úgy a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatal Teve utca Kormányablak (1139 Budapest, Teve utca 1/a-c. - Bejárat a Róbert Károly körúti porta felől), vagy a Központi okmányiroda (1132 Budapest, Visegrádi utca 110.; Telefon: 1818; Honlap) által kiállított eredeti igazolás becsatolása szükséges.
FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐEN ÉRDEMES A KORMÁNYHIVATALBAN ELINDÍTANI AZ ÜGYMENETET, TEKINTETTEL AZ ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐRE!

Hiánypótlásra a helyezésről szóló értesítés átvételét követő 15 nap leteltével nincs lehetőség, a fentiekben felsorolt kötelezően csatolandó igazolások, iratok hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy érvényes pályázat mellett is visszavonja az adott lakásra kiírt pályázatot.

Adatkezelési tájékoztató


Tájékoztatjuk, hogy a pályázatban megadott személyes adatokat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (cím: 1131 Budapest, Béke u. 65., tel.: +36-1/350-3728, +36-1/350-3729, fax: +36-1/340-9144; e-mail) kezeli. Az adatkezelés célja a lakáspályázat lebonyolítása. Az adatkezelésről és az érintett jogok gyakorlásáról további részletes tájékoztatást honlapunkon és ügyfélszolgálatainkon kihelyezett tájékoztatónkban olvashat.