Kezdőlap IngatlangazdálkodásHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Új építésű bérlakások lakáspályázata

Ez a cikk archív, így az ebben szereplő információk és adatok már nem biztos, hogy naprakészek.
A XIII. kerületi Önkormányzat megbízásából Társaságunk, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. pályázatot ír ki a saját erőből, a Kartács utca 14. címen épült önkormányzati bérház új építésű lakásai bérleti jogának elnyerésére.
2104457405.png
A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot hirdet a Budapest, XIII. kerület Kartács utca 14. szám alatti önkormányzati új lakóépületben található lakások 5 éves, határozott időtartamra szóló bérleti jogának elnyerésére.

A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú, 23 lakásos lakóépület pince, földszint és további 5 emelet kialakítású. A lakásszámnak megfelelően 23 db gépkocsi tároló a pincei mélygarázsban (15 db) és a földszinten (8 db) található. Minden lakáshoz tartozik tároló helyiség a pinceszinten. A lakóépületben helyet kapott két akadálymentesített lakás, melyekhez akadálymentesített parkoló tartozik. A lakások 25%-a 1 szobás, átlagosan 37 m2 alapterületű lakás, melyből egy lakás akadálymentesített. A lakások mintegy fele 2 szobás (50-77 m2). További 25%-a a lakásoknak 1+2 fél-, valamint 2+1 félszobás (65-77 m2), közülük egy szintén akadálymentesített.

Az épület az Önkormányzat korszerű és környezetbarát energetikai megoldások melletti elkötelezettsége jegyében megfelel a passzív minősítés kritériumainak. A gépészeti helyiség az épület legfelső szintjén található, az épület fűtése levegő-víz hőszivattyús rendszerrel, a használati melegvíz ellátása központi kondenzációs gázkazánnal történik, amely a maximális üzemeltetési biztonság érdekében, indokolt esetben a fűtésre is rásegít. A lakások komfort szellőzéssel ellátottak, a lakóterekbe történő friss levegő befúvással. A homlokzati hőszigetelés vastagsága 20 cm. Minden lakás közműfogyasztása egyedi méréssel tervezett. Az épületben épületfelügyeleti (távriasztással) és épületautomatikai rendszer működik.

Az épülethez 783 m2 kert tartozik, amelyekben a füves felületek, cserjékkel, bokrokkal, homokozóval, játszóeszközökkel és padokkal megfelelő kereteket nyújtanak a lakóközösség kikapcsolódásához, közösségi formálódásához.

A lakások lakbére költség alapú, mely 2018. évben 867 Ft + ÁFA/m2/hó. A lakásokra a 19/2011. (IV.22.) Ök. számú rendelet 17. § (1) bekezdése alapján óvadékot kell fizetni, az óvadék összeg a lakás lakbérének 2 havi összege.

A gépkocsi beálló bérleti díja gépkocsi helyenként 2018-ban havi 8.500 Ft+Áfa. Az a pályázó, vagy vele költöző családtagja, aki mozgáskorlátozott parkolási engedéllyel rendelkezik, a garázsbeállóra vonatkozóan 50%-os bérleti díj kedvezményben részesül.

A megpályázható lakásokat a pályázat 1. számú melléklete tartalmazza (a Fecskelakásokra vonatkozó pályázati feltételek a Fecskelakások fejezet alatt találhatók).

A pályázat részletes együttes feltételei (kivéve Fecskelakások)

1. A pályázatban meghirdetett lakásra érvényesen olyan személy pályázhat, aki
a) legalább 3 éve létesített bejelentett állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él, vagy
b) aki az Önkormányzat XIII. kerületen kívül található lakásának felajánlásával pályázik, amennyiben legalább 3 éve létesített állandó lakóhelyet az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásban vagy e lakcímlétesítés és a XIII. kerületi lakhatás együttesen eléri a 3 évet.
(A pályázó életvitelszerű lakhatási körülményeit a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (továbbiakban: Megbízott) jogosult a pályázatban bejelentett állandó lakóhelyen ellenőrizni.);
- a Bérbeadó tulajdonában lévő lakás bérleti jogának leadását vállalja és nyilatkozik, hogy a pályázat elnyerése esetén a bérleti szerződés megkötésekor az Önkormányzat javára feltétlenül és visszavonhatatlanul, térítési igény nélkül lemond a bérleti jogáról;
- büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy van-e személygépkocsi a saját vagy a vele együttköltöző személy használatában tulajdonosként vagy üzembentartóként;
- vállalja lakásonként legalább egy személygépkocsi beállóra szóló szerződés egyidejű megkötését, amennyiben van a saját vagy vele együttköltöző személy használatában gépkocsi tulajdonosként vagy üzembentartóként;
- vállalja a mindenkori házirendben, valamint a lakás- és helyiséghasználati útmutatóban előírt egyedi kötelezettségek teljesítését;
- vállalja a bérleti szerződés megkötésekor a lakásra megállapított két havi bruttó lakbérnek megfelelő óvadék megfizetését és az Önkormányzat által megállapított bérleti díj megfizetését;
- a XIII. Kerületi Önkormányzat vagy a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé tartozása nincs.

Az akadálymentesített lakás speciális pályázati feltételei


A pályázat részletes feltételein túl akadálymentesített lakásra olyan természetes személy pályázhat, aki, vagy a vele együtt költöző személy olyan mozgásszervi fogyatékosságban szenved, amely következtében a helyváltoztatás az alább felsorolt segédeszközök állandó és szükségszerű használatát igényli:
- alsó végtag protézisek (legalább egy végtagra),
- kerekesszék.

2. A pályázat további érvényességi feltétele, hogy a pályázó és a vele együtt költöző hozzátartozó(i)nak a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban, az egy főre jutó jövedelme – iratokkal igazoltan – eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
- egyedül költöző esetében az 5-szörösét (142.500 Ft),
- két vagy több együttköltöző esetében a 3-szorosát (85.500 Ft).

3. Pályázatban a pályázónak 1 db lakás megjelölésére van lehetősége.

4. A pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén a bérlő köteles a felajánlott lakást tiszta, üres, kifestett, tehermentes és beköltözhető állapotban a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. birtokába visszaadni az elnyert lakás birtokbavételét követő 30 napon belül, a közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó tartozásmentesség hitelt érdemlő igazolásával együtt. (A 2018-ban szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban, a mérőórák leszerelését követően kell leadni.) A bérlő köteles továbbá a leadott lakásba bejelentett személyek kijelentése iránt, legkésőbb a birtok átadásáig gondoskodni. Amennyiben a pályázó e pontban előírt kötelezettségének nem tesz eleget, a felajánlott önkormányzati bérlakásra szóló bérleti szerződés megszűnik.

5. Az elnyert lakás bérleti joga határozott, 5 éves időtartamú, abban az esetben is, ha a pályázat nyertese olyan lakást ajánl fel, amelyre határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezik. (A lakásbérleti szerződésének megszűnése előtt - legalább 90 (kilencven) nappal – a bérlő kérelmére, a bérbeadó újabb határozott időre szóló bérleti jogot biztosíthat, amennyiben a bérlő a jogviszony fennállása alatt maradéktalanul eleget tesz szerződésben vállalt kötelezettségeinek.)

6. A pályázóval csak olyan személyek költözhetnek, akiket a Lakástörvény alapján a bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat (házastárs, gyermek, befogadott gyermek gyermeke, szülő), továbbá azon személyek, akik a pályázóval a leadandó lakásban állandó bejelentéssel, életvitelszerűen laknak. (A leadandó lakásban nem maradhat vissza bejelentett személy. Amennyiben valaki nem költözik a pályázóval, úgy arról írásban kell nyilatkozni.)

A pályázat további feltételei
- A lakásokat az Önkormányzat nem idegeníti el.
- A lakásokra a birtokbaadás napjától kell a bérleti díjat megfizetni. A leadandó lakásra a nyertes pályázó az új lakás birtokba vételét követően egy havi díjmentességet kap a lakbérfizetésre vonatkozóan, mely a külön szolgáltatási díjakra nem vonatkozik.
- A pályázattal érintett lakások bérleti díja a Képviselő-testület döntésében foglaltak szerint változhat. A lakbérfizetésen túl a bérlő köteles megfizetni a közüzemi díjakat is.
- A lakásokhoz tartozó erkély alapterületének az 50%-a után kell a bérleti díjat fizetni (az alapterület ennek figyelembe vételével van meghatározva).
- Bérlőtársi jogviszonyban álló személyek esetén a pályázat csak az összes bérlőtárs aláírása esetén érvényes.
- Amennyiben a pályázó, vagy a vele együttköltöző családtag 3 hónapnál idősebb terhességet igazol, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni.
- A pályázatok a kiírt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően, az arra rendszeresített formanyomtatványon (2. sz. melléklet) nyújthatók be a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatain, vagy postai úton.
- Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldemény legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvételre kerül.(Postai feladás esetén a pályázót terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett.)

A lakásigény mértéke
A 19/2011. (IV.22.) Ök. számú rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a lakásokat a szobaszám és a költöző személyek figyelembevételével az alábbiak szerint lehet bérbe adni:
1 szobás lakás 1-4 személy
2 szobás lakás 2-6 személy
1 + két félszobás lakás 3-7 személy
2 + félszobás lakás 4-8 személy

Érvénytelenségi okok

A pályázat érvénytelen, ha
a.) nem az arra rendszeresített nyomtatványon adják be,
b.) hiányos (vagy nem egyértelmű) és ezért elbírálásra alkalmatlan,
c.) a pályázati kiírás alaki és tartalmi követelményeinek nem felel meg,
d.) a pályázó egynél több lakást jelöl meg,
e.) a pályázóval, vagy a vele együttköltöző személyekkel szemben nem szerződésszerű magatartás, vagy lakbértartozás miatt az elmúlt 5 évben lakásbérleti jogviszonyt érintő – jogerősen lezárult eljárás esetén a pályázót marasztaló – eljárás, bírósági per, vagy az Önkormányzatnál szabálysértési eljárás volt, vagy a pályázat elbírálásának idején van folyamatban,
f.) a pályázó bérleti jogviszonya az elmúlt egy évben felmondás alatt állt,
g.) a pályázónak a bérelt lakásra a pályázat kiírásának idején 30 napon túli lakbér vagy közüzemi díjtartozása áll fenn,
h.) a pályázónak a XIII. Kerületi Önkormányzat, vagy a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé tartozása áll fenn,
i.) lakásigénye meghaladja a méltányolható lakásnagyság mértékét,
j.) jelenlegi bérleményén más szerv részére bérlőkijelölési jog áll fenn és arról a bérlőkijelölő szerv nem mond le írásban,
k.) a pályázó korábbi pályázati eljárás során hozott határozat alapján 2 évig nem nyújthat be érvényes pályázatot és a határidő jelen lakáspályázat idején még nem telt le,
l.) a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem nyújtja be hiánytalanul.

Tájékoztató a kötelezően benyújtandó mellékletekről

A pályázatban szereplő adatokat a pályázat benyújtásakor az alább felsorolt hiteles okiratokkal igazolni kell. A nyomtatványon minden kérdésre értelemszerűen válaszolni kell, azoknál a kérdéseknél, ahol a nyomtatvány több válaszadási lehetőséget jelöl meg, ott a megfelelő szöveget alá kell húzni.

A pályázatokhoz kötelezően benyújtandó mellékletek:
1. A pályázó és a vele együttköltöző hozzátartozók 2017. 03. hótól -2018. 02. hónapig (12 hónap) jutó NETTÓ jövedelmére vonatkozó igazolások (családtámogatási ellátások-, szociális ellátások-, segélyek esetében hivatalos pecséttel, aláírással ellátott igazolás, vagy tárgyévre vonatkozó határozat fénymásolata szükséges). Munkából – továbbiakban ideértve az egyéb jövedelemszerésre irányuló jogviszonyt - származó jövedelem esetén NETTÓ jövedelemre vonatkozó igazolás, ennek hiányában az illetékes Munkaügyi Központ által kiadott igazolás szükséges.
Vállalkozók esetében a NETTÓ jövedelem igazolására a könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzékébe felvett könyvelő által kiállított igazolás (könyvelői igazolás) szükséges, kisadózó vállalkozók esetében a könyvelői igazoláson túl a tárgyi időszakra vonatkozó adófolyószámla benyújtása is szükséges. Postai átvételi szelvényt, büntetőjogi nyilatkozatot és bruttó jövedelemigazolást, bérszámfejtő lapot, fizetési jegyzéket, valamint cégszerű aláírás nélküli vagy törvényes képviselő aláírása nélküli igazolást NEM tudunk elfogadni.
Iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevő pályázó esetében a tanulói jogviszony igazolása szükséges.
2. A leadandó lakásra vonatkozó, a pályázat benyújtásától számítottan 30 napnál nem régebbi közüzemi igazolások arról, hogy a pályázónak nincs közüzemi díjtartozása.
3. A pályázók személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata. Amennyiben a pályázó személyi igazolványából vagy lakcímkártyájából nem állapítható meg a folyamatos, megszakítás nélküli XIII. kerületi lakóhely, vagy az Önkormányzat kerületen kívüli bérlakásásában létesített állandó lakcím illetve a XIII kerületi lakóhely, úgy a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatal Teve utca Kormányablak (1139 Budapest, Teve utca 1/a-c. - Bejárat a Róbert Károly krt-i porta felől), vagy a Központi okmányiroda (1132 Budapest, Visegrádi utca 110.; Telefon: 1818; Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest) által kiállított eredeti igazolás becsatolása szükséges.
4. Három hónapot meghaladó terhesség esetén orvosi igazolás.
5. A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata – eredeti bemutatása mellett (válás esetén gyermek elhelyezését igazoló bírósági határozat másolata, korábbi élettársi kapcsolatból született gyermek esetén a gyermek elhelyezésére vonatkozó megállapodás, ennek hiányában bírósági határozat vagy gyámhivatali határozat másolata).
6. Rokonsági fokot igazoló okiratok másolata.
7. Akadálymentesített lakás megpályázása esetén mozgásszervi fogyatékosságot igazoló dokumentáció másolata.

A pályázat benyújtásának ideje és helye

A pályázatot ügyfélfogadási időben kell leadni 2018. március 26. napjától 2018. május 2. 16.00 óráig a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakásgazdálkodási csoportjánál (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint), vagy a Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (Lehel Csarnok Galéria szint, 1134 Budapest, Váci út 9-15.), illetve postai úton a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakásgazdálkodási csoport részére címzetten (1131 Budapest, Béke utca 65.). Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldemény legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvételre kerül. Postai feladás esetén a pályázót terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett. A pályázati eljárás során a kiíró Önkormányzat vagy Megbízottja hiánypótlási felhívást nem bocsát ki, azonban a pályázónak lehetősége van a pályázati határidő lejáratáig – a Kiíró vagy Megbízottja külön felhívása nélkül - a hiányt pótolni. Elektronikus levélben (e-mail) nincs lehetőség a pályázat benyújtására.

A pályázati kiírást, valamint a nyomtatványt a XIII. Kerületi Önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában (1131 Budapest, Béke tér 1.), valamint a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint, 1134 Budapest Váci út 9-15. I. emelet) szerezhető be, továbbá letölthető honlapunkról, az e cikkhez csatolt fájlokból és www.bp13.hu internetes honlapról.

Az elbírálás szempontjai, határideje és a pályázók értesítésének módja

A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül bírálja el a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a tulajdonosi jogot gyakorló bizottság.
A Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság – amennyiben kellő számú érvényes pályázat érkezik – minden lakásra I-III. helyezett pályázót rangsorol.

A pályázat eredményéről a helyezést el nem ért pályázók a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. internetes honlapján és hirdetőtábláján megjelenő hirdetményen keresztül értesülnek. Kizárólag az I-III. helyezést elért pályázók (e-mailben, vagy postai úton) kapnak írásban értesítést.

A nyertesnek a bizottsági döntésről szóló írásos értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül kell a lakásbérleti szerződést megkötni. A pályázó által megadott e-mail címre a Megbízott által továbbított e-mail az igazolt megküldést követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő.
A bérleti szerződés megkötésekor a szerződéskötésre jogosult pályázónak nem lehet a leadandó lakáson fennálló lakbér illetve különszolgáltatási díj tartozása, a lakásbérleti szerződést mindaddig nem lehet megkötni, ameddig a szerződéskötésre jogosult a leadandó lakáson fennálló díjtartozását nem rendezi.
A lakások birtokbaadását követően legkésőbb 30 napon belül köteles a pályázó bérletében lévő lakást üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban - határidőben - a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A 2018-ban szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban kell leadni és a mérőórákat a bérlőnek le kell szereltetnie.
A lakásbérleti szerződést a pályázat I. helyezettjével köti meg a Bérbeadó. Ha a pályázat nyertese a jogvesztő határidőn belül a szerződést nem köti meg, úgy a II., ezt követően a III. helyezett számára nyílik lehetőség a szerződéskötésre.
Amennyiben az I-III. helyre rangsorolt pályázó a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, a pályázat érvénytelenségének megállapításáról és a pályázati eljárásból két évre történő kizárásáról az SZMSZ alapján átruházott hatáskörében a tulajdonosi jogot gyakorló bizottság jogosult dönteni.
A pályázó által felajánlott lakásban az Önkormányzat Megbízottja helyszíni szemlét tarthat.
A pályázaton elnyert lakások bérletére – a többi önkormányzati tulajdonban lévő lakásokhoz hasonlóan – az 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 19/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet előírásai vonatkoznak.

Fecskelakások

A Kartács utca 14. szám alatti lakóépületben megjelölt fecskelakások bérleti joga pályázati úton elnyerhető. Az Önkormányzat a megpályázható lakóegységekkel határozott idejű elhelyezést biztosít azon fiatal házasok, illetve élettársi kapcsolatban élők számára, akik készek és képesek végleges lakáshoz jutásukat 8 éven belül önerőből, lakás-előtakarékosság vállalásával megoldani.

A pályázat részletes feltételei

A bérleti jog pályázati eljárás útján nyerhető el, maximum 8 éves határozott időre szól, nem hosszabbítható meg, nem cserélhető el (sem állampolgári csere útján, sem másik lakáspályázaton) és nem ruházható át.

A pályázó a meghirdetett lakóegységek közül érvényesen egy lakóegységre pályázhat.

A pályázatot kizárólag pályázati kiírás 3. számú melléklete szerinti ingyenes nyomtatványon lehet benyújtani, amely beszerezhető a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakásgazdálkodási csoportjánál (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint), vagy a Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (Lehel Csarnok Galéria szint, 1134 Budapest, Váci út 9-15.), valamint letölthető honlapunkról, az e cikkhez csatolt fájlok közül és www.bp13.hu internetes honlapról. A pályázatot azok a 35. életévüket be nem töltött házaspárok, illetve élettársak nyújthatják be, akik

a.) közül a pályázat benyújtásakor legalább az egyik fél a 30. életévét még nem töltötte be,
b.) a házasságkötés tényét házassági anyakönyvi kivonat másolatával, az élettársi viszonyt bejegyzett közjegyzői nyilvántartásba vételről szóló okirattal igazolják (a pályázat benyújtásakor elég a mellékelt élettársi nyilatkozatot kitölteni, nyertes pályázat esetén lesz szükség a közjegyzői okiratra),
c.) vállalják, hogy a pályázott lakás elnyerése esetén valamely pénzintézetnél a bérleti jogviszony időtartamára lakás-előtakarékossági szerződést kötnek, amelynek együttes összege 2018. évben havi minimum 40.000 Ft,
d.) közül legalább az egyik fél 5 éve létesített állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él (a pályázó életvitelszerű lakhatási körülményeit a Megbízott jogosult a pályázatban bejelentett állandó lakóhelyen ellenőrizni),
e.) a 45/2001. (X. 20.) számú önkormányzati rendelet mellékletében foglalt nyilatkozatot megteszik (befogadó nyilatkozat).

A Pályázóknak vállalniuk kell, hogy nyertes pályázat esetén az élettársi kapcsolatot a közjegyző által az élettársi nyilatkozatok elektronikus nyilvántartásba (ENYER) vételéről szóló okirattal igazolják a bérleti szerződés megkötése előtt.

A Pályázónak vállalnia kell továbbá, hogy az Önkormányzat 45/2001. (X. 20.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott díjon felül a lakás közüzemi költségeit megfizeti.

A bérleti díj mértékét a Képviselő-testület évente állapítja meg. Ez az összeg 2018. évben 467,- Ft/m2/hó+ ÁFA, mely az egyéb szolgáltatások díját nem tartalmazza.

A lakásba a bérlő a házastársán, élettársán és születendő gyermekén kívül senkit nem fogadhat be.

Érvénytelenségi okok


A pályázat érvénytelen, ha
a.) nem az arra rendszeresített nyomtatványon adják be,
b.) hiányos vagy nem egyértelmű és ezért elbírálásra alkalmatlan,
c.) a nyomtatvány első oldalán szereplő adatok nem egyeznek a benyújtott igazolásokkal,
d.) a pályázati kiírás alaki és tartalmi követelményeinek nem felel meg,
e.) a pályázó egynél több lakást jelöl meg,
f.) a pályázó egynél több pályázatot nyújt be,
g.) határidőn túl nyújtották be.

A bérleti jog elnyerését kizárja, ha
a.) a pályázók közül valamelyik fél önkormányzati tulajdonú lakást bérel, vagy beköltözhető lakóingatlannal rendelkezik (19/2011. (IV.22.) 2/A. § d)),
b.) a pályázók közül valamelyik fél bérlakását a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül az XIII. Kerületi Önkormányzatnak térítésért visszaadta, megvásárolta, bármely formában elcserélte, illetve bérleti jogáról bérlőtársa javára lemondott,
c.) a pályázók valamelyike ellen a XIII. Kerületi Önkormányzat pernyertesen a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül lakás-kiürítési pert folytatott,
d.) a pályázók valamelyike a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül a korábbi bérleti szerződése felmondását követően jogcím nélkül használta a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonát, vagy az emberi együttélés szabályait bizonyíthatóan megsértette,
e.) a pályázat elbírálásának idején a pályázók közül valamelyik félnek a XIII. Kerületi Önkormányzat, vagy a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé tartozása áll fenn.

Tájékoztató a kötelezően benyújtandó mellékletekről

A pályázatban szereplő adatokat a pályázat benyújtásakor az alább felsorolt hiteles okiratokkal igazolni kell. A nyomtatványon minden kérdésre értelemszerűen válaszolni kell, azoknál a kérdéseknél, ahol a nyomtatvány több válaszadási lehetőséget jelöl meg, ott a megfelelő szöveget alá kell húzni.

A pályázatokhoz kötelezően benyújtandó mellékletek:

1.
a.) Házassági anyakönyvi kivonat (másolat, az eredeti okmány bemutatásával).
b.) Élettársi kapcsolatot a nyomtatványban található nyilatkozattal (7. számú melléklet) lehet igazolni.
(Figyelem! Nyertes pályázat esetén az élettársi kapcsolatról bejegyzett közjegyzői nyilvántartásba vételéről szóló igazolás szükséges a bérleti szerződés megkötése előtt!)
2. A pályázók – a pályázat benyújtását megelőző – 6 havi nettó átlagjövedelmére (2017. 09. hótól – 2018. 02. hónapig) vonatkozó igazolások (családtámogatási ellátások-, szociális ellátások-, segélyek esetében hivatalos pecséttel, aláírással ellátott igazolás, vagy tárgyévre vonatkozó határozat fénymásolata szükséges). Munkából származó jövedelem esetén 6 havi NETTÓ átlagjövedelemre vonatkozó igazolás, ennek hiányában a Munkaügyi Központ által kiadott igazolás szükséges. (Amennyiben a meglévő munkaviszony rövidebb 6 hónapnál, akkor a nettó átlagjövedelemet a munkaviszony létrejöttének dátumától kérjük igazolni.) Postai átvételi szelvényt, büntetőjogi nyilatkozatot és bruttó jövedelemigazolást, valamint cégszerű aláírás nélküli igazolást nem tudunk elfogadni.
Iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevő pályázó esetében a tanulói jogviszony igazolása.
3. Szerződés megszűnése esetén egy másik lakásba való befogadó nyilatkozat (5-6. számú mellékletek); magán- és egyéb tulajdonú lakás esetén a tulajdonjogot 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal (hiteles, e-hiteles, nem hiteles) igazolni kell. Bérlakás esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatával együtt érvényes a befogadó nyilatkozat, ennek beszerzése a pályázó felelőssége.
4. Amennyiben már van meglévő lakás-előtakarékossági szerződés, abban az esetben az ezt igazoló bankszámlaszerződés, továbbá a pénzintézet igazolása a folyamatos teljesítésről (másolat, az eredeti bemutatásával). Netbankos igazolást nem áll módunkban elfogadni.
5. A pályázók személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata.
6. Három hónapot meghaladó terhesség esetén orvosi igazolás.
7. A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata – eredeti bemutatása mellett (válás esetén gyermek elhelyezését igazoló bírósági határozat másolata, korábbi élettársi kapcsolatból született gyermek esetén a gyermek elhelyezésére vonatkozó megállapodás, ennek hiányában bírósági határozat vagy gyámhivatali határozat másolata).

A pályázat benyújtásának ideje és helye

A pályázatot ügyfélfogadási időben kell leadni 2018. március 26. napjától 2018. május 2. 16.00 óráig a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakásgazdálkodási csoportjánál (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint), vagy a Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (Lehel Csarnok Galéria szint, 1134 Budapest, Váci út 9-15.), illetve postai úton a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakásgazdálkodási csoport részére címzetten (1131 Budapest, Béke utca 65.). Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldemény legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvételre kerül. Postai feladás esetén a pályázót terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett. A pályázati eljárás során a kiíró Önkormányzat vagy Megbízottja hiánypótlási felhívást nem bocsát ki, azonban a pályázónak lehetősége van a pályázati határidő lejáratáig – a Kiíró vagy Megbízottja külön felhívása nélkül - a hiányt pótolni. Elektronikus levélben (e-mail) nincs lehetőség a pályázat benyújtására.

Az elbírálás szempontjai, határideje és a pályázók értesítésének módja


A pályázat értékelése során előnyt jelent, ha a pályázó
a.) a megjelölt kötelező összeget meghaladó lakás-előtakarékosságot vállal,
b.) vagy a pályázat benyújtásakor minimum egy éve rendelkezik kedvező hitelfelvételre jogosító pénzintézeti lakás-előtakarékossági szerződéssel,
c.) 8 évnél kevesebb idejű igénybevételre pályázik.

Elfogadható az a lakás-előtkarékossági szerződés, melyen a pályázó nem szerződő fél, de ő van kedvezményezettként megjelölve.

A 45/2001. (XI. 20.) Ök. számú rendelet 2. § (1/a) bekezdése alapján az előtakarékossági kötelezettségtől a Bérbeadó eltekint:
a.) 5 évi, vagy annál rövidebb bérleti szerződés esetén, amennyiben a bérlő előtakarékossági jogviszonya a bérleti szerződés lejártát megelőző 1 éven belül szűnik meg;
b.) 5 évnél hosszabb bérleti szerződés esetén, ha a bérlő előtakarékossági jogviszonya a bérleti szerződés lejártát megelőző 2 éven belül szűnik meg.

A pályázat elbírálásánál a már gyermekkel rendelkező pályázók előnyt nem élveznek, mivel nem szociális jellegű lakásigény kielégítése a cél, hanem a végleges lakáshoz jutáshoz kíván az Önkormányzat segítséget nyújtani azáltal, hogy a fiataloknak ne kelljen piaci alapon lakást bérelniük.

A pályázat elbírálásakor a meghirdetett lakásra a pályázatot elnyerő mellett megjelölésre kerül az a sorrendben következő két pályázó, akivel a pályázat nyertesének visszalépése esetén a szerződést meg lehet kötni. Amennyiben a pályázat nyertese a szerződést, a szerződési ajánlat kézhezvételétől számított 15 napon belül nem köti meg, azt visszalépésnek kell tekinteni.

A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül a XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága bírálja el. A döntésről a pályázók írásban és hirdetmény formájában is értesítést kapnak.

Amennyiben az I-III. helyre rangsorolt pályázó a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, a pályázat érvénytelenségének megállapításáról és a pályázati eljárásból két évre történő kizárásról a XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága dönt.