Kezdőlap IngatlangazdálkodásHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Fecskeházi lakáspályázat

Ez a cikk archív, így az ebben szereplő információk és adatok már nem biztos, hogy naprakészek.
A XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló fecskelakások (továbbiakban: lakóegységek) bérleti joga pályázati úton elnyerhető. Az Önkormányzat a megpályázható lakóegységekkel határozott idejű elhelyezést biztosít azon fiatal házasok, illetve élettársi kapcsolatban élők számára, akik készek és képesek végleges lakáshoz jutásukat 8 éven belül önerőből, lakás-előtakarékosság vállalásával megoldani.
9777181920.png
A megpályázható lakóegységek adatait és a megtekintési időpontokat a "Lakáslista" melléklet tartalmazza.

A pályázat részletes feltételei

A bérleti jog pályázati eljárás útján nyerhető el, maximum 8 éves határozott időre szól, nem hosszabbítható meg, nem cserélhető el (sem állampolgári csere útján, sem másik lakáspályázaton) és nem ruházható át.

A fiatal párként pályázatot benyújtó pályázók a meghirdetett lakóegységek közül érvényesen egy lakóegységre pályázhatnak.

A pályázatot kizárólag pályázati kiírás melléklete szerinti ingyenes nyomtatványon lehet benyújtani, amely beszerezhető a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakásgazdálkodási csoportjánál (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint), vagy a Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (Lehel Csarnok Galéria szint, 1134 Budapest, Váci út 9-15.), valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról, vagy e cikkhez csatolt mellékeltek közül. Az ingyenes nyomtatvány fénymásolatható!

A pályázatot azok a 35. életévüket be nem töltött házaspárok, illetve élettársak nyújthatják be, akik

a.) közül a pályázat benyújtásakor legalább az egyik fél a 30. életévét még nem töltötte be,
b.) a házasságkötés tényét házassági anyakönyvi kivonat másolatával, az élettársi viszonyt bejegyzett közjegyzői nyilvántartásba vételről szóló okirattal igazolják (a pályázat benyújtásakor elég a mellékelt élettársi nyilatkozatot kitölteni, nyertes pályázat esetén lesz szükség a közjegyzői okiratra),
c.) vállalják, hogy a pályázott lakás elnyerése esetén valamely pénzintézetnél a bérleti jogviszony időtartamára lakás-előtakarékossági szerződést kötnek, amelynek együttes összege 2017. évben havi minimum 40.000 Ft,
d.) közül legalább az egyik fél 5 éve létesített állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él (a pályázók életvitelszerű lakhatási körülményeit a Megbízott jogosult a pályázatban bejelentett állandó lakóhelyen ellenőrizni).

A Pályázóknak vállalniuk kell, hogy nyertes pályázat esetén az élettársi kapcsolatot a közjegyző által az élettársi nyilatkozatok elektronikus nyilvántartásba (ENYER) vételéről szóló okirattal igazolják a bérleti szerződés megkötése előtt.

A Pályázóknak vállalniuk kell továbbá, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott díjon felül a lakás közüzemi költségeit megfizetik.

A bérleti díj mértékét a Képviselő-testület állapítja meg. Ez az összeg 2017. évben 467,- Ft/m2/hó+ ÁFA, amely az egyéb szolgáltatások díját nem tartalmazza.

A lakóegységbe a bérlő a házastársán, élettársán és születendő gyermekén – ideértve örökbefogadott vagy hatósági határozat szerinti gyámolt gyermeket is - kívül senkit nem fogadhatnak be.

Érvénytelenségi okok

A pályázat érvénytelen, ha
a.) nem az arra rendszeresített nyomtatványon adják be,
b.) hiányos (vagy nem egyértelmű) és ezért elbírálásra alkalmatlan,
c.) a pályázati kiírás alaki és tartalmi követelményeinek nem felel meg,
d.) a pályázók egynél több lakóegységet jelölnek meg.

A bérleti jog elnyerését kizárja, ha
a.) a pályázat elbírálásának idején a pályázók közül valamelyik fél önkormányzati tulajdonú lakást bérel, vagy beköltözhető lakóingatlannal rendelkezik (Beköltözhető lakás: a műszaki, esztétikai, közegészségügyi és kiürített állapota alapján azonnali birtokbavételre és életvitelszerű lakhatásra ténylegesen alkalmas lakás.),
b.) a pályázók közül valamelyik fél bérlakását a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül az XIII. Kerületi Önkormányzatnak térítésért visszaadta, megvásárolta, bármely formában elcserélte, illetve bérleti jogáról bérlőtársa javára lemondott,
c.) a pályázók valamelyike ellen a XIII. Kerületi Önkormányzat pernyertesen a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül lakás kiürítése iránt pert folytatott,
d.) a pályázók valamelyike a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül a korábbi bérleti szerződése felmondását követően jogcím nélkül használta a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonát, vagy az emberi együttélés szabályait bizonyíthatóan megsértette,
e.) a pályázat elbírálásának idején a pályázók közül valamelyik félnek a XIII. Kerületi Önkormányzat, vagy a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé tartozása áll fenn.

Tájékoztató a kötelezően benyújtandó mellékletekről

A pályázatban szereplő adatokat a pályázat benyújtásakor az alább felsorolt hiteles okiratokkal igazolni kell. A nyomtatványon minden kérdésre értelemszerűen válaszolni kell, azoknál a kérdéseknél, ahol a nyomtatvány több válaszadási lehetőséget jelöl meg, ott a megfelelő szöveget alá kell húzni.

A pályázatokhoz kötelezően benyújtandó mellékletek

1. a.) Házassági anyakönyvi kivonat (másolat, az eredeti okmány bemutatásával).
b.) Élettársi kapcsolatot a nyomtatványban található nyilatkozattal lehet igazolni.
(Figyelem! Nyertes pályázat esetén az élettársi kapcsolatról bejegyzett közjegyzői nyilvántartásba vételéről szóló igazolás szükséges a bérleti szerződés megkötése előtt!)
2. A pályázók 2017. április-szeptember (6) hónapra jutó NETTÓ jövedelmére vonatkozó igazolások (családtámogatási ellátások-, szociális ellátások-, segélyek esetében hivatalos pecséttel, aláírással ellátott igazolás, vagy tárgyévre vonatkozó határozat fénymásolata szükséges). Munkából – továbbiakban ideértve az egyéb jövedelemszerésre irányuló jogviszonyt – származó jövedelem esetén NETTÓ jövedelemre vonatkozó igazolás, ennek hiányában az illetékes Munkaügyi Központ által kiadott igazolás szükséges. Vállalkozók esetében a NETTÓ jövedelem igazolására a könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzékébe felvett könyvelő által kiállított igazolás (könyvelői igazolás) szükséges, kisadózó vállalkozók esetében a könyvelői igazoláson túl a tárgyi időszakra vonatkozó adófolyószámla benyújtása is szükséges. (Amennyiben a meglévő munkaviszony a fent megadott kezdőhónapot – 2017. április – követően keletkezett, akkor a nettó jövedelemet a munkaviszony létrejöttének dátumától kérjük igazolni.) Postai átvételi szelvényt, büntetőjogi nyilatkozatot és bruttó jövedelemigazolást, bérszámfejtő lapot, fizetési jegyzéket, valamint cégszerű aláírás nélküli vagy törvényes képviselő aláírása nélküli igazolást nem tudunk elfogadni.
Iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevő pályázó esetében a tanulói jogviszony igazolása szükséges.
3. A szerződés megszüntetése/megszűnése esetére egy másik lakásba való befogadó nyilatkozat (eredetben); magán- és egyéb tulajdonú lakás esetén a tulajdonjogot 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal (hiteles, e-hiteles, nem hiteles) igazolni kell. Bérlakás esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatával együtt érvényes a befogadó nyilatkozat, ennek beszerzése a pályázók felelőssége.
4. Amennyiben már van meglévő lakás-előtakarékossági szerződés, abban az esetben az ezt igazoló bankszámlaszerződés, továbbá a pénzintézet igazolása a folyamatos teljesítésről (másolat, az eredeti bemutatásával). Netbankos igazolást nem áll módunkban elfogadni.
5. A pályázók személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata. Amennyiben a pályázó személyi igazolványából vagy lakcímkártyájából nem állapítható meg a folyamatos, megszakítás nélküli XIII. kerületi tartózkodás, úgy a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatal Teve utca Kormányablak (1139 Budapest, Teve utca 1/a-c. - Bejárat a Róbert Károly krt-i porta felől), vagy a Központi Okmányiroda (1132 Budapest, Visegrádi utca 110.; Telefon: 1818; Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest) által kiállított eredeti igazolás becsatolása szükséges.
6. Három hónapot meghaladó terhesség esetén orvosi igazolás.
7. A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata – eredeti bemutatása mellett (válás esetén gyermek elhelyezését igazoló bírósági határozat másolata, korábbi élettársi kapcsolatból született gyermek esetén a gyermek elhelyezésére vonatkozó megállapodás, ennek hiányában bírósági határozat vagy gyámhivatali határozat másolata).

A pályázat benyújtásának ideje és helye

A pályázatot ügyfélfogadási időben kell leadni 2017. október 30. és 2017. december 15. 11.00 óra között a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lakásgazdálkodási csoportjánál (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint), vagy a Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (Lehel Csarnok Galéria szint, 1134 Budapest, Váci út 9-15.), illetve postai úton a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lakásgazdálkodási csoport részére címzetten (1131 Budapest, Béke utca 65.). Postai úton történő beadás esetén a határidő megtartottnak akkor tekinthető, ha a küldemény legkésőbb a pályázati határidő lejáratának napján igazoltan átvételre kerül. Postai feladás esetén a pályázókat terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény a címzetthez határidőben megérkezett. A pályázati eljárás során a kiíró Önkormányzat vagy megbízottja, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. hiánypótlási felhívást nem bocsát ki, azonban a pályázóknak lehetősége van a pályázati határidő lejáratáig – a kiíró vagy megbízottja külön felhívása nélkül – a hiányt pótolni.

Az elbírálás szempontjai, határideje és a pályázók értesítésének módja

A pályázat értékelése során előnyt jelent, ha a pályázók
a.) a megjelölt kötelező összeget meghaladó lakás-előtakarékosságot vállal(nak),
b.) vagy a pályázat benyújtásakor minimum egy éve rendelkezik(nek) kedvező hitelfelvételre jogosító pénzintézeti lakás-előtakarékossági szerződéssel,
c.) 8 évnél kevesebb idejű igénybevételre pályáznak.

Elfogadható az a lakás-előtakarékossági szerződés is, amelynek pályázó(k) a kedvezményezettje(i).

A 45/2001. (XI. 20.) Ök. számú rendelet 2. § (1/a) bekezdése alapján az előtakarékossági kötelezettségtől a Bérbeadó eltekint:
a.) 5 évi, vagy annál rövidebb bérleti szerződés esetén, amennyiben a bérlő előtakarékossági jogviszonya a bérleti szerződés lejártát megelőző 1 éven belül szűnik meg;
b.) 5 évnél hosszabb bérleti szerződés esetén, ha a bérlő előtakarékossági jogviszonya a bérleti szerződés lejártát megelőző 2 éven belül szűnik meg.

A pályázat elbírálásánál a már gyermekkel rendelkező pályázók előnyt nem élveznek, mivel nem szociális jellegű lakásigény kielégítése a cél, hanem a végleges lakáshoz jutáshoz kíván az Önkormányzat segítséget nyújtani azáltal, hogy a fiataloknak ne kelljen piaci alapon lakást bérelniük.

A pályázat elbírálásakor a meghirdetett lakóegységre a pályázatot elnyerő mellett megjelölésre kerül az a sorrendben következő két pályázó (II. illetve III. helyezettként), akivel a pályázat nyerteseinek visszalépése esetén a szerződést meg lehet kötni. Nyertes pályázat esetén mindkét nyertes pályázónak (házastársak/élettársak) bérlőtársként kell megkötnie a szerződést. Amennyiben a pályázat nyertesei a szerződést, a szerződési ajánlat kézhezvételétől számított 15 napon belül bérlőtársakként nem kötik meg, azt visszalépésnek kell tekinteni. Nyertes pályázat esetén a nyertes pályázók (házastárs/élettárs) valamelyikének visszalépése kihat a másik nyertes pályázóra is.

A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül a XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága bírálja el. A döntésről a pályázók írásban és hirdetmény formájában is értesítést kapnak.

Amennyiben az I-III. helyre rangsorolt pályázók a bérleti szerződést határidőben nem kötik meg, a pályázat érvénytelenségének megállapításáról a XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága dönt.