Kezdőlap IngatlangazdálkodásHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Passzívház lakáspályázat

Ez a cikk archív, így az ebben szereplő információk és adatok már nem biztos, hogy naprakészek.
A XIII. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a tulajdonát képező, 1135 Budapest, Jász utca 91. szám alatti Passzívházban megüresedett lakások bérleti jogának elnyerésére.
1559681320.png
Megpályázható lakások

1) A001 számú lakás, amely 64 m2, 1+2 félszobás, összkomfortos, 6,23 m2 erkéllyel,
2) A104 számú lakás, amely 61 m2, 1+2 félszobás, összkomfortos, 3,49 m2 erkéllyel,
3) B403 számú lakás, amely 48 m2, 1+félszobás összkomfortos, 2,84 m2 erkéllyel.

Megtekintési időpontok 2017. július 13., csütörtök 09.00 és 10.00 óra között, valamint 2017. július 18., kedd 16.00 és 17.00 óra között.


A lakásokhoz tartozik a pinceszinten tároló (1,5-2 m2), amelynek használati díja a bérleti díjba beletartozik.

A Passzívház tervezésének főbb kritériumai:
• Kompakt tömegformálás, az optimális tájolás;
• A nyári túlmelegedés ellen árnyékolók használata, a lakások átszellőztetésének biztosítása;
• Hőhídmentes kialakítás, a hőveszteségek minimalizálása a termikus burok hőszigetelő rétegével;
• A légtömörség biztosítása;
• Hővisszanyerős szellőzés (az eltávolított használt levegő hőenergiájának 70-90%-os visszanyerésével lehet a „passzívház” minősítés elnyeréséhez szükséges energetikai paramétereket biztosítani);
• A szükséges légcsere mértéke az épülettérfogat 0,3-0,8-szerese;
• Megújuló energiaforrások használata - levegő-víz, vagy víz-víz - hőszivattyúk alkalmazásával, illetve a háztartási melegvíz készítésre rásegítő napkollektorok telepítésével.

Pályázatot egy lakásra, az arra rendszeresített nyomtatványon, magyar nyelven lehet benyújtani.

Az épület pinceszintjén, valamint a földszinten alakítottuk ki a gépkocsi beállókat.
A Bérbeadó a gépjárművel rendelkező Bérlőnek, vagy a gépjárművel rendelkező és vele együtt költözőknek a lakást kizárólag a gépjármű beállóval együtt adja bérbe. A gépjármű beálló a tulajdonos hozzájárulásával albérletbe adható (abban az esetben, ha a bérlő hitelesen igazolja a gépjármű eladását és a vele együtt lakó családtagjai nevén sincs gépjármű).
A gépkocsi beállóra vonatkozó bérleti szerződés határideje határozott időre, maximum 5 évre szólhat.
A fedett gépkocsi beálló bérleti díja gépkocsi helyenként 2017-ben havi 7.800 Ft + Áfa.*
A garázsbeállók bérleti díját az Üzemeltető minden év január elsejével az azt megelőző év inflációs mértékével emelheti.

A pályázat általános feltételei
A Passzívház lakásainak bérbeadására kiírt pályázaton részt vehet minden cselekvőképes, a pályázat benyújtásának határnapján nagykorú Európai Uniós állampolgár, bevándorlási, vagy letelepedési engedéllyel rendelkező személy,
a) aki lakás leadását tudja vállalni úgy, hogy
- XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló komfortos, összkomfortos, félkomfortos vagy komfort nélküli bérlakással rendelkezik, amelynek bérleti jogáról a pályázat elnyerése esetén a XIII. Kerületi Önkormányzat javára térítés nélkül lemond (fecskeházi lakóegység bérleti joga nem ajánlható fel), vagy
- saját – vagy együtt költöző Bérlőtárssal közös –, tulajdonú, per- és tehermentes, komfortos vagy összkomfortos, Budapest közigazgatási területén található, beköltözésre és életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakással rendelkezik, melynek tulajdonjogáról a XIII. Kerületi Önkormányzattal kötendő csereszerződés keretében térítési igény nélkül lemond,
b) aki legalább 5 éve, önkormányzati tulajdonú bérlakás leadása esetén legalább 3 éve létesített állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él (a pályázó életvitelszerű lakhatási körülményeit a Megbízott jogosult a pályázatban bejelentett állandó lakóhelyen ellenőrizni),
c) aki vállalja a bérleti szerződés megkötésekor a lakásra megállapított
- 2 havi bruttó lakbérnek megfelelő óvadék megfizetését és
- Az Önkormányzat által megállapított bérleti díj megfizetését,
d) akinek és a vele együttköltöző közeli hozzátartozóinak a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban az egy főre jutó jövedelme eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
- egyedül költöző esetében az 5-szörösét
- két vagy több együttköltöző esetében a 2-szeresét
e) aki köztartozással, vagy a XIII. Kerületi Önkormányzattal és a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-vel szemben semmilyen tartozással nem rendelkezik,
f) aki vállalja a Passzívház házirendjében és a lakás- és helyiséghasználati útmutatóban előírt egyedi kötelezettségek teljesítését.
Amennyiben a pályázó magántulajdonú ingatlant kíván leadni az Önkormányzatnak és azon haszonélvezeti jog áll fenn (vagy annak több tulajdonosa van), úgy a haszonélvezőt (vagy a társtulajdonos(oka)t) ,vagy bérlőtársnak kell feltüntetni, vagy a haszonélvezőnek le kell mondani haszonélvezeti jogáról.

A bérleti jogviszony időtartama
Az elnyert lakás határozott, 5 éves időtartamra kerül bérbeadásra, abban az esetben is, ha a pályázat nyertese olyan lakást ajánl fel, amelyre határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezik.
(A lakásbérleti szerződésének megszűnése előtt - legalább 90 (kilencven) nappal – a bérlő kérelmére, a bérbeadó újabb határozott időre szóló bérleti jogot biztosíthat, amennyiben a bérlő a jogviszony fennállása alatt maradéktalanul eleget tesz szerződésben vállalt kötelezettségeinek.)

A pályázóval együtt költöző személyek köre

A pályázóval csak olyan személyek költözhetnek, akiket a Lakástörvény alapján a leendő bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat (házastárs, gyermek, befogadott gyermekének gyermeke, szülő), továbbá azok, akik a pályázóval a leadandó lakásban állandó bejelentéssel, életvitelszerűen laknak.
A pályázónak minden személyt fel kell tüntetni a pályázaton, aki a felajánlásra kerülő lakásban érvényes lakcímbejelentéssel rendelkezik. Amennyiben valaki nem kíván a pályázóval együtt költözni, arról írásban nyilatkozni kell.

A pályázat további feltételei
- A lakásokat az Önkormányzat nem idegeníti el.
- A lakásokra a birtokbaadás napjától kell a bérleti díjat megfizetni. Azok a pályázók, akik az önkormányzat tulajdonában álló lakást adnak le, egy havi bérleti díj mentességet kapnak (a külön szolgáltatási díjakra nem vonatkozik a mentesség) a leadandó lakásban.
- A pályázattal érintett lakások bérleti díja minden évben a Képviselő-testület döntésében foglaltak szerint változhat. A lakbérfizetésen túl a bérlő köteles megfizetni a közüzemi díjakat (villany, fűtés, víz-csatorna, hőköltség stb.) is.
- A lakásokhoz tartozó erkély/loggia alapterületének az 50%-a után kell a bérleti díjat fizetni. (Az alapterület ennek figyelembevételével került kiírásra.)
- Bérlőtársi jogviszonyban álló személyek esetében a pályázat csak az összes bérlőtárs, magántulajdonnál az összes tulajdonos és haszonélvező aláírása esetén érvényes.
- Amennyiben a pályázó, vagy a vele együtt költöző családtag 3 hónapnál idősebb terhességet igazol, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni.
- A pályázatok a kiírt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően kizárólag személyesen (vagy meghatalmazott útján), az arra rendszeresített formanyomtatványon a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél nyújthatók be.
- A pályázónak a pályázati nyomtatványban közölni kell, ha korábban érvényes pályázaton vett részt. Ez az elbírálás során ellenőrzésre kerül. A pályázatoknál kizárólag a XIII. Kerületi Önkormányzat által kiírt lakáspályázatokon történő részvételt lehet figyelembe venni! Amennyiben a pályázót valamely korábbi pályázata kapcsán a döntésre jogosult Bizottság 2 évre kizárta, a kizárás időszaka alatt beadott pályázatai nem tekinthetők érvényesnek.

A felajánlott lakásokat bérbe adható, tehermentes (nullás közműigazolások becsatolásával), rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani az új lakás birtokbavételét követő 30 napon belül (a 2017-ben szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, tehermentes állapotban kell leadni).

A megpályázható újépítésű lakások lakbére költség alapú, amely 2017-ben 867 Ft+ÁFA/m2/hó.

Az óvadék mértéke
A lakásokra a 19/2011. (IV. 22.) számú önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése alapján óvadékot kell fizetni, az óvadék mértéke a lakás lakbérének 2 havi összege.

A lakásigény mértéke
A 7/2014. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet alapján: „A lakásokat – komfortfokozattól függetlenül – a szobaszám és a költöző személyek figyelembevételével az alábbiak szerint lehet bérbe adni”:
1 + fél szobás lakás 2-4 személy
1 + 2 fél szobás lakás 3-5 személy

Érvénytelenségi okok
Amennyiben a pályázó
1. a pályázati feltételeknek nem felel meg,
2. a pályázatot nem személyesen (vagy meghatalmazott útján) és nem határidőben nyújtotta be a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél,
3. a pályázatát hiányosan (a kötelező nyilatkozatok beadását tekintve is), nem minden kérdésre kiterjedően, nem egyértelműen, vagy nem az arra rendszeresített nyomtatványon adja be,
4. illetve a vele együtt költöző személyek – lakóközösséget zavaró – magatartása miatt az elmúlt 5 évben a lakásbérleti jogviszonyt érintő eljárás, bírósági per, vagy az Önkormányzatnál szabálysértési eljárás volt folyamatban,
5. lakásbérleti jogviszonya a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásra 5 éven belül lakbértartozás miatt szűnt meg, vagy a lakásból bármely okból kilakoltatásra került,
6. által leadandó önkormányzati bérlakás esetén az elmúlt egy évben a lakásbérleti jogviszonya felmondott státuszban volt,
7. jelenlegi lakására a pályázat benyújtásának időpontjában 30 napon túli kintlévősége van,
8. a XIII. Kerületi Önkormányzat, vagy a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé bármilyen kintlévősége van (adó, büntetés, egyéb bérleti díj stb.)
9. aki a pályázat kiírását megelőzően 5 éven belül önkényesen, vagy jogcím nélküli lakáshasználóként költözött be bármely üres, vagy lakott önkormányzati lakásba, illetve ellene lakásfenntartási kiadás meg nem fizetése miatt bírósági eljárás volt folyamatban (lakbér, közüzemi díj, közös költség stb.);
10. igénye meghaladja a méltányolható lakásnagyság mértékét,
11. jelenlegi bérleményén más szerv részére bérlőkijelölési jog áll fenn és arról a bérlőkijelelő szerv nem mond le írásban,
12. és a vele együtt költöző családtagja ugyanazon a lakáspályázaton külön pályázatot nyújt be,
13. a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat közöl.
14. által felajánlott magántulajdon nem tehermentes, a közműszolgáltatók felé hátralék áll fenn, nem az összes magántulajdonos írta alá a nyomtatványt, a haszonélvező nem nyilatkozott jogáról.

A pályázónak nyilatkoznia kell a következőkre vonatkozóan
1. A pályázó tudomásul veszi, hogy
a.) a pályázat elnyerésével a lakásra bérleti jogot szerez,
b.) a lakást az Önkormányzat nem kívánja elidegeníteni,
c.) az általa lakott lakásban az Önkormányzat képviselője helyszíni szemlét tarthat,
d.) a lakásra megállapított lakbér nem csökkenthető.
2. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a lakbér- és közüzemi díj megfizetését vállalja. Tudomásul veszi, hogy a lakbér mindenkori mértékéről az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
3. Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázatban olyan, a valóságnak nem megfelelő tényt, vagy adatot közöl, melyet a benyújtandó igazolások nem támasztanak alá és ezzel a Bizottságot tévedésbe ejtette, vagy a kért igazolásokat a megadott határidőben nem csatolja be, vagy a pályázattól az eredményhirdetés után visszalép, 2 éven belül érvényesen újabb pályázatot nem adhat be.
4. Amennyiben a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik, úgy a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy
a.) az Önkormányzat birtokába visszaadott lakásban a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI tv., valamint a végrehajtására kiadott 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet alapján lakcímbejelentés nincs nyilvántartva,
b.) a felajánlott lakásokat a pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban kell - határidőben - a tulajdonos rendelkezésére bocsátani.

A pályázatok beadása, elbírálása, feladatok a pályázatról szóló döntés után
1. A pályázatokat az arra rendszeresített nyomtatványokon 2017. június 12. – 2017. július 31. 16.00 óráig kell személyesen (vagy meghatalmazott útján) benyújtani a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakásgazdálkodási csoportjánál (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint), vagy a Zrt. ügyfélszolgálati irodájában (Lehel Csarnok I. emelet, 1134 Budapest, Váci út 9-15.).
2. A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül a XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága bírálja el.
3. A Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság lakásonként az érvényesen pályázók tekintetében sorrendet állapít meg.
4. A pályázat eredményéről a pályázók a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. internetes honlapján és hirdetőtábláján megjelenő hirdetményen keresztül is értesülnek. A nyertes pályázók e-mailben vagy postai úton írásban is kapnak értesítést.
5. A lakások birtokbaadását követő 30 napon belül köteles a pályázó bérletében lévő lakást üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban - határidőben - a tulajdonos rendelkezésére bocsátani.
6. Magántulajdon leadása esetén az elnyert lakás kiválasztását követő 30 napon belül köteles a pályázó az adásvétellel vegyes csereszerződést a bérbeadóval megkötni.
7. Nyertes pályázat esetén a szerződés határidőben történő meg nem kötése, valamint szerződéskötést követően a szerződés felmondása a pályázati eljárásból 2 évre történő kizárását vonja maga után.
8. A pályázaton elnyert lakások bérletére az 1993. évi LXXVIII. tv. (Lakástörvény), az Önkormányzat tulajdonában álló passzívház bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2014 (II. 18.) számú önkormányzati rendelet és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 19/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet előírásai együttesen vonatkoznak.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó mellékletek
1. A pályázó és együtt költöző hozzátartozói jövedelmére vonatkozó igazolások (munkaviszony esetén munkáltatói igazolás a pályázat benyújtását megelőző 12 havi jövedelemről, egyéb, munkaviszonyon kívüli jövedelemszerző tevékenység esetén NAV által kiadott, előző évi jövedelemigazolás, nyugdíj- vagy járadékigazolás; szociális ellátás esetén a tárgyévre vonatkozó határozat fénymásolata). Postai átvételi szelvényt és büntetőjogi nyilatkozatot nem tudunk elfogadni.
2. Tanuló esetében iskolalátogatási igazolás szükséges.
3. Önkormányzati bérlakás leadása mellett pályázók esetében nullás igazolás arról, hogy a pályázónak nincs közüzemi díj tartozása.
4. Magántulajdonú lakás leadása esetén nullás igazolások (közös költség, közüzemi díjak stb.)
5. Magántulajdon esetén 30 napnál nem régebbi hiteles, teljes tulajdoni lap. (szemle másolatot, e-hiteles, vagy nem hiteles tulajdoni lapot nem tudunk elfogadni!)
6. Orvosi igazolás szükséges a három hónapot meghaladó terhességről.
7. Nyertes pályázat esetén a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele az élettársi kapcsolatról szóló közjegyző által nyilvántartásba vett élettársi nyilatkozat, mely beszerezhető térítés ellenében bármely közjegyzőnél. Házastársi kapcsolat esetén a házassági anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges.
8. A pályázó és a vele együtt költözők személyi igazolvány és lakcímkártyáinak másolata. A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata – eredeti bemutatása mellett (gyermek elhelyezés esetén gyámügyi határozat, vagy bírósági végzés másolata szükséges!).
9. Amennyiben a pályázó személyi igazolványából vagy lakcímkártyájából nem állapítható meg a folyamatos, megszakítás nélküli XIII. kerületi tartózkodás, úgy a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatal Teve utca Kormányablak (1139 Budapest, Teve utca 1/a-c. - Bejárat a Róbert Károly krt-i porta felől), vagy a Központi okmányiroda (1132 Budapest, Visegrádi utca 110.; Telefon: 1818; Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest) által kiállított eredeti igazolás becsatolása szükséges. FELHÍVJUK A FIGYELMET A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐEN ÉRDEMES A KORMÁNYHIVATALBAN ELINDÍTANI AZ ÜGYMENETET, TEKINTETTEL AZ ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐRE!

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy érvényes pályázat mellett is visszavonja az adott lakásra kiírt pályázatot.