Kezdőlap IngatlangazdálkodásHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Fecskeházi lakáspályázat

Ez a cikk archív, így az ebben szereplő információk és adatok már nem biztos, hogy naprakészek.
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet Fecskeházi hasznosítású lakások bérleti jogának elnyerésére.
6885519451.png
A XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló fecskelakások bérleti joga pályázati úton elnyerhető. Az Önkormányzat a megpályázható lakóegységekkel határozott idejű elhelyezést biztosít azon fiatal házasok, illetve élettársi kapcsolatban élők számára, akik készek és képesek végleges lakáshoz jutásukat 8 éven belül önerőből, lakás-előtakarékosság vállalásával megoldani.

A megpályázható lakások adatait és a megtekintési időpontokat a melléklet tartalmazza.

A pályázat részletes feltételei


A bérleti jog pályázati eljárás útján nyerhető el, maximum 8 éves határozott időre szól, nem hosszabbítható meg, nem cserélhető el (sem állampolgári csere útján, sem másik lakáspályázaton) és nem ruházható át.

A pályázó a meghirdetett lakóegységek közül érvényesen egy lakóegységre pályázhat.

A pályázatot kizárólag pályázati kiírás melléklete szerinti ingyenes nyomtatványon lehet benyújtani, mely az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (1139 Budapest, Béke tér 1.), a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint, 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15.) szerezhető be, valamint letölthető a www.kozszolgaltato.bp13.hu és www.bp13.hu internetes honlapokról.

A pályázatot azok a 35. életévüket be nem töltött házaspárok, illetve élettársak nyújthatják be, akik
a.) közül a pályázat benyújtásakor legalább az egyik fél a 30. életévét még nem töltötte be,
b.) a házasságkötés tényét házassági anyakönyvi kivonat másolatával, az élettársi viszonyt bejegyzett közjegyzői nyilvántartásba vételről szóló okirattal igazolják,
c.) vállalják, hogy a pályázott lakás elnyerése esetén valamely pénzintézetnél a bérleti jogviszony időtartamára lakás-előtakarékossági szerződést kötnek, amelynek együttes összege 2016. évben havi minimum 40.000 Ft,
d.) a 45/2001. (X. 20.) számú önkormányzati rendelet mellékletében foglalt nyilatkozatot megteszik (befogadó nyilatkozat).

A Pályázónak vállalnia kell, hogy nyertes pályázat esetén az élettársi kapcsolatot bejegyzett közjegyzői nyilvántartásba vételről szóló okirattal igazolja a bérleti szerződés megkötése előtt.

A Pályázónak vállalnia kell továbbá, hogy az Önkormányzat 45/2001. (X. 20.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott díjon felül a lakás közüzemi költségeit megfizeti.

A bérleti díj mértékét a Képviselő-testület évente állapítja meg. Ez az összeg 2016-ben 467,- Ft/m2/hó+ ÁFA, amely az egyéb szolgáltatások díját nem tartalmazza.

A lakásba a bérlő a házastársán, élettársán és születendő gyermekén kívül senkit nem fogadhat be.

A Béke utca 7. szám alatti épületben lehetőség van teremgarázs bérlésére. Nyertes pályázat esetén az aktuális lehetőségekről a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Helyiséggazdálkodási csoportja nyújt felvilágosítást.

Érvénytelenségi okok

A pályázat érvénytelen, ha
a.) nem személyesen (vagy meghatalmazott útján), és nem a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakásgazdálkodási csoportjánál (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint), vagy ügyfélszolgálati irodáiban (1131 Budapest, Béke utca 65., 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15.) adják be,
b.) nem az arra rendszeresített nyomtatványon adják be,
c.) hiányos vagy nem egyértelmű és ezért elbírálásra alkalmatlan,
d.) a nyomtatvány első oldalán szereplő adatok nem egyeznek a benyújtott igazolásokkal,
e.) a pályázati kiírás alaki és tartalmi követelményeinek nem felel meg,
f.) a pályázó egynél több lakást jelöl meg,
g.) a pályázó egynél több pályázatot nyújt be,
h.) határidőn túl nyújtották be.

A bérleti jog elnyerését kizárja, ha
a.) a pályázók közül valamelyik fél önkormányzati tulajdonú lakást bérel, vagy beköltözhető lakóingatlannal rendelkezik,
b.) a pályázók közül valamelyik fél bérlakását a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül az XIII. Kerületi Önkormányzatnak térítésért visszaadta, bármely formában elcserélte, illetve bérleti jogáról bérlőtársa javára lemondott,
c.) a pályázók valamelyike ellen a XIII. Kerületi Önkormányzat lakás-kiürítési pert folytatott,
d.) a pályázók valamelyike jogcím nélkül használta a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonát, vagy az emberi együttélés szabályait bizonyíthatóan megsértette.
e.) a XIII. Kerületi Önkormányzat felé tartozása áll fenn.

Tájékoztató a kötelezően benyújtandó mellékletekről


A pályázatban szereplő adatokat a pályázat benyújtásakor hiteles okirattal (pl. személyi igazolvány, bankkal kötött szerződés, jövedelemigazolás stb.) igazolni kell. A nyomtatványon minden kérdésre értelemszerűen válaszolni kell, azoknál a kérdéseknél, ahol a nyomtatvány több válaszadási lehetőséget jelöl meg, ott a megfelelő szöveget alá kell húzni.

A pályázatokhoz kötelezően benyújtandó mellékletek:
1. a.) Házassági anyakönyvi kivonat (másolat, az eredeti okmány bemutatásával).
b.) Élettársi kapcsolatot a nyomtatványban található nyilatkozattal lehet igazolni
(Figyelem! Nyertes pályázat esetén az élettársi kapcsolatról bejegyzett közjegyzői nyilvántartásba vételéről szóló igazolás szükséges a bérleti szerződés megkötése előtt!)
2. A pályázók – a pályázat benyújtását megelőző – 6 havi nettó átlagjövedelmére vonatkozó igazolások (családtámogatási ellátások-, szociális ellátások-, segélyek esetében hivatalos pecséttel, aláírással ellátott igazolás, vagy tárgyévre vonatkozó határozat fénymásolata szükséges). Munkából származó jövedelem esetén 6 havi nettó átlagjövedelemre vonatkozó igazolás, ennek hiányában a Munkaügyi Központ által kiadott igazolás szükséges. (Amennyiben a meglévő munkaviszony rövidebb 6 hónapnál, akkor a nettó átlagjövedelemet a munkaviszony létrejöttének dátumától kérjük igazolni.) Postai átvételi szelvényt, büntetőjogi nyilatkozatot és bruttó jövedelemigazolást, valamint cégszerű aláírás nélküli igazolást nem tudunk elfogadni.
Iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevő pályázó esetében a tanulói jogviszony igazolása.
3. Szerződés megszűnése esetén egy másik lakásba való befogadó nyilatkozat (eredetben); magán- és egyéb tulajdonú lakás esetén a tulajdonjogot 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolni kell.
4. Amennyiben már van meglévő lakás-előtakarékossági szerződés, abban az esetben az ezt igazoló bankszámlaszerződés, továbbá igazolás az utolsó havi befizetésről (másolat, az eredeti bemutatásával).
5. A pályázók személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata.
6. Három hónapot meghaladó terhesség esetén orvosi igazolás.
7. A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata – eredeti bemutatása mellett (válás esetén gyermek elhelyezését igazoló bírósági végzés másolata, élettársak esetében pedig gyámhivatali határozat másolata).

A pályázat benyújtásának ideje és helye

A pályázatot ügyfélfogadási időben személyesen (vagy meghatalmazott útján) kell leadni 2016. október 31-től 2016. november 18. 11.00 óráig a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lakásgazdálkodási csoportjánál (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint), vagy a Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodáiban (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint, 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15.).

Az elbírálás szempontjai, határideje és a pályázók értesítésének módja

A pályázat értékelése során előnyt jelent, ha a pályázó
a.) a megjelölt kötelező összeget meghaladó lakás-előtakarékosságot vállal,
b.) vagy a pályázat benyújtásakor minimum egy éve rendelkezik kedvező hitelfelvételre jogosító pénzintézeti lakás-előtakarékossági szerződéssel,
c.) 8 évnél kevesebb idejű igénybevételre pályázik,
d.) hosszabb idő óta rendelkezik folyamatos XIII. kerületi állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel.

A pályázat elbírálásánál a már gyermekkel rendelkező pályázók előnyt nem élveznek, mivel nem szociális jellegű lakásigény kielégítése a cél, hanem a végleges lakáshoz jutáshoz kíván az Önkormányzat segítséget nyújtani azáltal, hogy a fiataloknak ne kelljen piaci alapon lakást bérelniük.

A pályázat elbírálásakor a meghirdetett lakásra a pályázatot elnyerő mellett megjelölésre kerül az a sorrendben következő két pályázó, akivel a pályázat nyertesének visszalépése esetén a szerződést meg lehet kötni. Amennyiben a pályázat nyertese a szerződést, a szerződési ajánlat kézhezvételétől számított 15 napon belül nem köti meg, azt visszalépésnek kell tekinteni.

A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül a XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága bírálja el. A döntésről a pályázók írásban és hirdetmény formájában is értesítést kapnak.

Amennyiben az I-III. helyre rangsorolt pályázó a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, a pályázat érvénytelenségének megállapításáról és a pályázati eljárásból két évre történő kizárásról a XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága dönt.