Kezdőlap IngatlangazdálkodásHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Bérlakáspályázat június 29-ig

Ez a cikk archív, így az ebben szereplő információk és adatok már nem biztos, hogy naprakészek.
Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonát képező – felújításra szoruló – lakások bérleti jogának elnyerésére.
4837378642.png
Az „A” jelű lakásokra azok pályázhatnak, akik a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bármilyen komfortfokozatú (összkomfort / komfort / félkomfort / komfort nélküli / szükséglakás) bérlakással rendelkeznek, amelynek bérleti jogáról a pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat javára térítés nélkül lemondanak.
A Bulcsú utca 11. és Zsinór utca 38-40. szám alatti épületekben található lakások mellé bérelhető gépkocsi beálló, amelynek díjtétele 2015. évben 6.500 Ft + ÁFA/hó.
A Kis Gömb utca 14-16. szám 1. lépcsőház. 3/13. számú lakáshoz tartozik mélygarázsban lévő gépkocsi beálló. A lakás kizárólag a hozzá tartozó gépkocsi beállóval együtt pályázható meg! A beálló 2015. évi díja 13.246 Ft + ÁFA/hó.

A „B” jelű lakásra azok pályázhatnak, akik a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakással rendelkeznek, amelynek bérleti jogáról a pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat javára térítés nélkül lemondanak, valamint aki olyan mozgásszervi fogyatékosságban szenved, amely következtében a helyváltoztatás az alább felsorolt segédeszközök állandó és szükségszerű használatát igényli:
- alsó végtag protézisek (legalább egy végtagra)
- kerekesszék
(Érvényes a pályázat akkor is, ha nem a pályázó, hanem a vele együtt költöző családtagja felel meg az e pontban leírt követelménynek.)

A „C” jelű lakásokra azok a személyek is pályázhatnak, akik bérlakással nem rendelkeznek.

A „D” jelű lakásra kizárólag a 35. életévüket be nem töltött fiatalok pályázhatnak (Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2013.(V.23.) Ö.K. számú határozata alapján).

Minden meghirdetett lakásra fizetendő lakbér a pályázatban szerepeltetett, a pályázó és a vele együtt költöző személyek egy főre jutó jövedelme alapján kerül megállapításra. Az „A” jelű lakások közül az „új építésű” lakások, valamint a „B” jellel ellátott akadálymentesített lakás esetében szociális lakbér megállapítására a 34/2006. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelet alapján nincs lehetőség.

A mellékletben szereplő lakások bérbeadásának általános feltételei

a.) A fizetendő lakbér megállapítása az egy főre jutó jövedelem alapján
Lakbér típusa
- Szociális alapú, amennyiben több együtt költöző személy esetén az egy főre jutó nettó jövedelem nem több, mint 71.250 Ft, egyedülálló pályázó esetén az egy főre jutó nettó jövedelem nem több, mint 85.500 Ft,
- Költség alapú, amennyiben több együtt költöző személy esetén egy főre jutó nettó jövedelem 71.251 Ft – 114.000 Ft közötti, egyedülálló pályázó esetén az egy főre jutó nettó jövedelem 85.501 Ft – 142.500 Ft közötti,
- Piaci alapú, amennyiben több együtt költöző személy esetén egy főre jutó nettó jövedelem 114.000 Ft feletti, egyedülálló pályázó esetén az egy főre jutó nettó jövedelem 142.500 Ft feletti.
b.) Az óvadék mértéke
A lakásokra a 19/2011. (IV.22.) Ök. sz. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján – a szociális alapú bérbeadás kivételével – óvadékot kell fizetni.
Költség alapú bérbeadás esetén az óvadék mértéke a lakás bruttó lakbérének 2 havi összege.
Piaci alapú bérbeadás esetén az óvadék mértéke a lakás bruttó lakbérének 3 havi összege.
c.) A lakásigény mértéke
A 19/2011. (IV.22.) Ök. számú rendelet 13. § alapján: „A lakásokat – komfortfokozattól függetlenül – a szobaszám és a költöző személyek figyelembevételével az alábbiak szerint lehet bérbe adni”:
1 szobás lakás 1-4 személy
1 + félszobás lakás 2-5 személy
2 szobás lakás 2-6 személy
1 + két félszobás lakás 3-7 személy
2 + félszobás lakás 4-8 személy
3 szobás lakás 4-8 személy
4 szobás lakás 5-9 személy
d.) A bérleti jogviszony időtartama
Azok a pályázók, akik önkormányzati bérlakás leadása mellett pályáznak, a pályázat elnyerése esetén olyan (határozott vagy határozatlan idejű) bérleti jogot szereznek, amilyennel a leadásra kerülő lakásra is rendelkeztek. A lakás leadás nélkül pályázók esetén az elnyert lakás határozott, 5 éves időtartamra kerül bérbeadásra.
e.) A pályázóval együtt költöző személyek köre
A pályázóval csak olyan személyek költözhetnek, akiket a Lakástörvény alapján a leendő bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat (házastárs, gyermek, befogadott gyermekének gyermeke, szülő), továbbá a bérbeadó hozzájárulásával nagyszülő, unoka, testvér, élettárs, házastárs/élettárs gyermeke és kiskorú unokája, gyermeke házastársa, vagy élettársa és annak kiskorú gyermeke, valamint gyámhatósági határozattal igazolható gondozottja.
Abban az esetben, ha a pályázó lakás leadása mellett pályázik, minden személyt fel kell tüntetni a pályázaton, aki az adott lakásban érvényes lakcímbejelentéssel rendelkezik! Amennyiben valaki nem kíván a pályázóval együtt költözni, arról írásban nyilatkozni kell!

A pályázat további feltételei

- A lakásokat az Önkormányzat nem idegeníti el.
- A megpályázható lakások felújításra szorulnak, esetenként hiányoznak a berendezési tárgyak. A pályázónak vállalnia kell a lakás felújítását, rendeltetésszerű állapotba hozatalát bérbeszámítási igény nélkül.
- A lakás felújítására a bérbeadó a birtokbaadás időpontjától számítva 90 napot biztosít és a határidő lejártát követően a felújítás elvégzését ellenőrzi. A bérleti szerződés megkötése után az Önkormányzat három havi díjfizetési mentességet biztosít az elnyert lakásra a Bérlőnek! (A közüzemi díjakat a birtokbaadási jegyzőkönyv dátumától kell fizetni!)
- A közművekre vonatkozó (víz, gáz, villany) felújítási munkálatokat kizárólag a hatályos előírások szerint lehet elvégeztetni. Az elektromos hálózat cseréjét az érvényben lévő tűzvédelmi és érintésvédelmi szabvány előírásainak megfelelően, az arra feljogosított szakemberrel lehet elvégeztetni. A lakáson belüli fogyasztói gázvezeték és berendezések felújítása, illetve cseréje az érvényben lévő GMBSZ (Gáz Műszaki Biztonsági Szabályzat) előírásainak megfelelően végeztethető el.
- A pályázattal érintett lakások bérleti díja minden évben a Képviselő-testület döntésében foglaltak szerint változik. A lakbérfizetésen túl a bérlő köteles megfizetni a közüzemi díjakat (szemétszállítás, villany, fűtés, víz-csatorna, gáz stb.) is.
- Amennyiben a lakáshoz erkély/loggia is tartozik, úgy az erkély/loggia alapterületének az 50%-a után is kell bérleti díjat fizetni.
- Bérlőtársi jogviszonyban álló személyek esetében a pályázat csak az összes bérlőtárs aláírása esetén érvényes.
- Amennyiben a pályázó, vagy a vele együtt költöző családtag 3 hónapnál idősebb terhességet igazol, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni.
- A meghirdetett lakásokra az a személy pályázhat, akinek – vagy házastársának (élettársának), illetve a vele együtt költöző hozzátartozójának – a tulajdonában, haszonélvezetében nincs beköltözhető lakás, illetve amennyiben a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti jogával rendelkeznek, úgy arról térítés nélkül a pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat javára lemondanak. Ha a lakást jövedelemszerző célokra hasznosítják, akkor azt beköltözhetőnek kell tekinteni.
- A pályázatok a kiírt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően kizárólag személyesen (vagy két tanúval hitelesített meghatalmazott útján), az arra rendszeresített formanyomtatványon a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél nyújthatók be.
- Pályázatban a pályázónak 1 db lakás megjelölésére van lehetősége.
- A pályázónak korábbi igazolható, érvényes pályázatainak számát a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. az elbírálás során ellenőrzi. Amennyiben a pályázót valamely korábbi pályázata kapcsán a döntésre jogosult Bizottság 2 évre kizárta, a kizárás időszaka alatt beadott pályázatai nem tekinthetők érvényesnek.
- Amennyiben a pályázó korábban több címről nyújtott be pályázatot, vagy névváltozás miatt más néven pályázott, úgy arról a pályázatban nyilatkoznia kell (a névváltozás igazolásához hivatalos okirat szükséges).

A pályázathoz a benyújtáskor nem kell az adatok igazolására szolgáló igazolásokat, illetve mellékleteket beadni.
Az igazolásokat, illetve mellékleteket csak a pályázat elbírálása után az I-III. helyre rangsorolt pályázónak kell az értesítéstől számított 8 napon belül becsatolnia. Ennek határidőben történő elmulasztása jogvesztő.

2 éven belül érvényesen újabb pályázatot nem adhat be az az I-III. helyre rangsorolt pályázó, aki:

• az általa közölt tényt, vagy adat valódiságát az utóbb benyújtott igazolásokkal nem bizonyítja,
• a kért igazolásokat a megadott határidőben nem csatolja be,
• a pályázattól az eredményhirdetés után visszalép,
• a bérleti szerződést határidőben nem köti meg,
• a bérleti szerződés megkötését követően bérlőként nem tesz eleget a pályázatban vállalt felújítási kötelezettségének,
• a szerződését felmondja.

A pályázat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

Érvénytelenségi okok

Amennyiben a pályázó

1. a pályázati feltételeknek nem felel meg,
2. a pályázatot nem személyesen (vagy meghatalmazott útján) és nem határidőben nyújtotta be a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél,
3. a pályázatát hiányosan, nem minden kérdésre kiterjedően, nem egyértelműen, illetve nem az arra rendszeresített nyomtatványon adja be,
4. illetve a vele együtt költöző személyek – lakóközösséget zavaró – magatartása miatt az elmúlt 5 évben a lakásbérleti jogviszonyt érintő bírósági per, vagy az Önkormányzatnál szabálysértési eljárás, illetve a Zrt-nél a lakásbérleti jogviszonyt érintő eljárás volt folyamatban,
5. igénye meghaladja a méltányolható lakásnagyság mértékét,
6. jelenlegi bérleményén más szerv részére bérlőkijelölési jog áll fenn és arról a bérlőkijelelő szerv nem mond le írásban,
7. általa leadandó önkormányzati bérlakás esetén bérleti díj-, vagy közüzemi tartozás van (a pályázat beadásakor a tárgyhó is rendezve kell, hogy legyen!), vagy bár tartozását már megfizette, de bérleti jogviszonya tartozás miatt felmondással megszűnt, vagy bármilyen más jogcímen tartozása van a bérbeadó felé,
8. a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásról pénzbeli térítés ellenében mondott le, vagy azt magánforgalomban elcserélte,
9. az általa előzetesen bérelt, a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásból bármely okból kilakoltatásra került,
10. együtt költöző családtagja ugyanazon a lakáspályázaton külön pályázatot nyújt be (ebben az esetben az a pályázat érvénytelen, amelyen a külön pályázatot benyújtó személy együtt költöző családtagként van feltüntetve),
11. a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat közöl,
12. bizottsági döntés értelmében korábban 2 évre kizárásra került, amelynek határideje a pályázat benyújtásakor még nem járt le,
13. a pályázat kiírásának időpontjában betöltötte a 35. életévét és olyan lakásra nyújtja be pályázatát, amelyre kizárólag a 35. életévüket be nem töltött fiatalok pályázhatnak.

A pályázónak nyilatkoznia kell a következőkre vonatkozóan

1. A pályázó tudomásul veszi, hogy
a.) a pályázat elnyerésével a lakásra bérleti jogot szerez,
b.) a lakást az Önkormányzat nem kívánja elidegeníteni,
c.) felmondási ok, ha a pályázó a pályázaton nyert és nem jelezte, hogy neki, vagy a vele költözőnek van a tulajdonában beköltözhető lakása,
d.) 2 éven belül érvényesen újabb pályázatot nem adhat be, ha:
- az általa közölt tényt, vagy adat valódiságát az utóbb benyújtott igazolásokkal nem bizonyítja,
- a kért igazolásokat a megadott határidőben nem csatolja be,
- a pályázattól az eredményhirdetés után visszalép,
- a bérleti szerződést határidőben nem köti meg,
- a bérleti szerződés megkötését követően bérlőként nem tesz eleget a pályázatban vállalt felújítási kötelezettségének,
- a szerződését felmondja.
2. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a lakbér- és közüzemi díj megfizetését vállalja. Tudomásul veszi, hogy a lakbér mindenkori mértékéről az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
3. A pályázó tudomásul veszi, hogy a lakás rendbehozatalát, felújítását saját költségen kell vállalnia, bérbeszámítási igény nélkül.
4. Amennyiben a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik, úgy a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy:
a.) az Önkormányzat birtokába visszaadott lakásban a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI tv., valamint a végrehajtására kiadott 233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet alapján lakcímbejelentés nincs nyilvántartva,
b.) a felajánlott lakásokat a pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban kell – határidőben – a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A 2015-2016-ban szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban kell leadni.
5. Amennyiben a pályázó korábban több címről nyújtott be pályázatot, vagy névváltozás miatt más néven pályázott, úgy arról a pályázatban nyilatkoznia kell (a névváltozás igazolásához hivatalos okirat szükséges).

A pályázatok beadása, elbírálása, feladatok a pályázatról szóló döntés után

1. A pályázatokat az arra rendszeresített nyomtatványokon 2015. május 26 – 2015. június 29. 16.00 óráig kell személyesen (vagy meghatalmazott útján) benyújtani a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakásgazdálkodási csoportjánál (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint), vagy a Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint; 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15.).
2. A pályázati nyomtatvány az Önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában (1139 Budapest, Béke tér. 1.), valamint a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint, 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15.) szerezhető be, továbbá letölthető a www.kozszolgaltato.bp13.hu és www.bp13.hu internetes honlapokról.
3. A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül a XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága bírálja el. A Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság – amennyiben kellő számú pályázat érkezik – minden lakásra I-III. helyezett pályázót rangsorol. A pályázat eredményéről a helyezést el nem ért pályázók a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. internetes honlapján és hirdetőtábláján megjelenő hirdetményen keresztül értesülnek. Kizárólag az I-III. helyezést elért pályázók (e-mailben, vagy postai úton) kapnak írásban értesítést.
4. A nyertesnek a bizottsági döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül kell a lakásbérleti szerződést megkötni. A lakások birtokbaadását követő 90 napos helyreállítási idő leteltétől számított legkésőbb 30 napon belül köteles a pályázó bérletében lévő lakást üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban - határidőben - a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A 2015-2016-ban szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban kell leadni.
5. A lakásbérleti szerződés a pályázat I. helyezettjével kerül megkötésre, amennyiben a pályázó a határidőben benyújtott igazolásokkal a pályázatban leírt tényeket és adatokat igazolni tudja. Ha a pályázat nyertese a jogvesztő határidőn belül a kért igazolásokat és mellékleteket nem csatolja be, illetve a szerződést nem köti meg, úgy a II., ezt követően a III. helyezett számára nyílik lehetőség a szerződéskötésre. A kért igazolások határidőben történő benyújtásának elmulasztása is a pályázati eljárásból 2 évre történő kizárását vonja maga után.
6. A pályázó által felajánlott lakásban az Önkormányzat képviselője helyszíni szemlét tarthat.
7. A pályázaton elnyert lakások bérletére – a többi önkormányzati tulajdonban lévő lakásokhoz hasonlóan – az 1993. évi LXXVIII. tv. (Lakástörvény) és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 19/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet előírásai vonatkoznak.

Az I-III. helyezett által az írásbeli értesítést követő 8 napon belül kötelezően benyújtandó mellékletek

1. A pályázó és a vele együtt költöző személyek – a pályázat benyújtását megelőző – 1 havi nettó jövedelmére vonatkozó igazolások (családtámogatási ellátások, szociális ellátások, segélyek esetében hivatalos pecséttel, aláírással ellátott igazolás, vagy tárgyévre vonatkozó határozat fénymásolata szükséges). Munkából származó jövedelem esetén 1 havi NETTÓ jövedelemre vonatkozó igazolás, ennek hiányában a Munkaügyi Központ által kiadott igazolás szükséges. Postai átvételi szelvényt, büntetőjogi nyilatkozatot és bruttó jövedelemigazolást nem tudunk elfogadni.
2. A „B” jelű lakásra történő pályázat esetén mozgásszervi fogyatékosságot igazoló dokumentáció másolata.
3. Tanuló esetében iskolalátogatási igazolás szükséges.
4. Önkormányzati bérlakás leadása mellett pályázók esetében igazolás arról, hogy a pályázónak nincs közüzemi díj tartozása. (Utolsó számlakivonat + befizetett csekk másolata is elegendő, amennyiben ebből megállapítható, hogy nincs hátralék.)
5. Orvosi igazolás szükséges a három hónapot meghaladó terhességről.
6. Nyertes pályázat esetén élettársi kapcsolatról szóló közjegyző által nyilvántartásba vett élettársi nyilatkozat, mely beszerezhető térítés ellenében bármely közjegyzőnél. Házastársi kapcsolat esetén a házassági anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges.
7. A pályázó és a vele együtt költözők személyi igazolvány és lakcímkártyáinak másolata. A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata – eredeti bemutatása mellett (gyermek elhelyezés esetén gyámügyi határozat, vagy bírósági végzés másolata szükséges!).
8. Amennyiben a pályázó személyi igazolványából vagy lakcímkártyájából nem állapítható meg a folyamatos, megszakítás nélküli XIII. kerületi tartózkodás, úgy a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (Lehel Csarnok, I. emelet – 1134 Budapest, Váci út 9-15.), vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (1132 Budapest, Visegrádi utca 110.; Telefon: 1818; Honlap: www.nyilvantarto.hu) által kiállított eredeti igazolás becsatolása szükséges. Felhívjuk a figyelmet a pályázat benyújtását megelőzően érdemes a Kormányhivatalban elindítani az ügymenetet, tekintettel az ügyintézési határidőre!