Kezdőlap IngatlangazdálkodásHírek
Kedvelje oldalunkat a Facebookon! RSS Hírcsatorna Akadálymentes verzió

Hírek

Március 11-től ismét pályázhatók az önkormányzati bérlakások

Ez a cikk archív, így az ebben szereplő információk és adatok már nem biztos, hogy naprakészek.
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonát képező – felújításra szoruló – lakások bérleti jogának elnyerésére. A bérlakás pályázat 2013. március 11-én indul és 2013. április 12. 11.00 óráig adhatóak le a nyomtatványok a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél, a Béke út 65. és Hegedűs Gyula utca 15. szám alatti ügyfélszolgálatokon. A pályázattal kapcsolatban ugyanezeken a címeken további információ is kérhető.
4525871361.png
A mellékletben szereplő lakásokra azok a személyek is pályázhatnak, akik bérlakással nem rendelkeznek. A meghirdetett lakásokra fizetendő lakbér a pályázatban szerepeltetett, a pályázó és a vele együtt költöző személyek egy főre jutó jövedelme alapján kerül megállapításra.

A mellékletben szereplő lakások bérbeadásának általános feltételei:

a) A fizetendő lakbér megállapítása
• Ha az egy főre jutó nettó jövedelem nem több, mint a mindenkori öregségi nyugdíj (2013-ban 28.500 Ft) két és félszerese, azaz: 71.250 Ft, a fizetendő lakbér szociális alapú (ebben az esetben további feltétel, hogy
• a család nem rendelkezhet olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a bérbeadáskor az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250-szeresét meghaladja;
• a pályázónak vagy házastársának (élettársának), illetve vele együtt lakó vagy együtt költöző közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik beköltözhető lakás);
• Ha az egy főre jutó nettó jövedelem több, mint 71.250 Ft, de nem több, mint a mindenkori öregségi nyugdíj négyszerese, azaz 114.000 Ft, a fizetendő lakbér költség alapú;
• Ha az egy főre jutó nettó jövedelem több, mint 114.000 Ft, a fizetendő lakbér piaci alapú.
b) Az óvadék mértéke
A lakásokra a 19/2011. (IV.22.) Ök. sz. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján – a szociális alapú bérbeadás kivételével – óvadékot kell fizetni.
Költség alapú bérbeadás esetén az óvadék mértéke a lakás lakbérének 2 havi összege.
Piaci alapú bérbeadás esetén az óvadék mértéke a lakás lakbérének 3 havi összege.
c) A lakásigény mértéke
A 19/2011. (IV.22.) Ök. sz. rendelet 13. § alapján: „A lakásokat – komfortfokozattól függetlenül – a szobaszám és a költöző személyek figyelembevételével az alábbiak szerint lehet bérbe adni”:
1 szobás lakás 1-4 személy
1 + 2 félszobás lakás 3-7 személy
2 szobás lakás 2-6 személy
3 szobás lakás 4-8 személy
d) A bérleti jogviszony időtartama
Azok a pályázók, akik önkormányzati bérlakás leadása mellett pályáznak, a pályázat elnyerése esetén olyan (határozott vagy határozatlan idejű) bérleti jogot szereznek, amilyennel a leadásra kerülő lakásra is rendelkeztek. A lakás leadás nélkül pályázók esetén az elnyert lakás határozott, 5 éves időtartamra kerül bérbeadásra.
e) A pályázóval együtt költöző személyek köre
A pályázóval csak olyan személyek költözhetnek, akiket a Lakástörvény alapján a leendő bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat (házastárs, gyermek, befogadott gyermekének gyermeke, szülő), továbbá a bérbeadó hozzájárulásával nagyszülő, unoka, testvér, élettárs, házastárs/élettárs gyermeke és kiskorú unokája, gyermeke házastársa, vagy élettársa és annak kiskorú gyermeke, valamint gyámhatósági határozattal igazolható gondozottja.
Abban az esetben, ha a pályázó lakás leadása mellett pályázik, minden személyt fel kell tüntetni a pályázaton, aki az adott lakásban érvényes lakcímbejelentéssel rendelkezik! Amennyiben valaki nem kíván a pályázóval együtt költözni, arról írásban nyilatkozni kell!

A pályázat további feltételei:
• A lakásokat az Önkormányzat nem idegeníti el.
• A megpályázható lakások felújításra szorulnak, esetenként hiányoznak a berendezési tárgyak. A pályázónak vállalnia kell a lakás felújítását, rendeltetésszerű állapotba hozatalát bérbeszámítási igény nélkül. A bérleti szerződés megkötése után az Önkormányzat három havi díjfizetési mentességet biztosít az új Bérlőnek! (A közüzemi díjakat a Birtokbaadási jegyzőkönyv dátumától kell fizetni!)
• A lakás felújítására a bérbeadó a birtokbaadás időpontjától számítva 90 napot biztosít és a határidő lejártát követően a felújítás elvégzését ellenőrzi.
• A közművekre vonatkozó (víz, gáz, villany) felújítási munkálatokat kizárólag a hatályos előírások szerint lehet elvégeztetni. Az elektromos hálózat cseréjét az érvényben lévő tűzvédelmi és érintésvédelmi szabvány előírásainak megfelelően, az arra feljogosított szakemberrel lehet elvégeztetni. A lakáson belüli fogyasztói gázvezeték és berendezések felújítása, illetve cseréje az érvényben lévő GMBSZ (Gáz Műszaki Biztonsági Szabályzat) előírásainak megfelelően végeztethető el.
• A pályázattal érintett lakások bérleti díja minden évben a Képviselő-testület döntésében foglaltak szerint változik. A lakbérfizetésen túl a bérlő köteles megfizetni a közüzemi díjakat (villany, fűtés, víz-csatorna, gáz stb.) is.
• Amennyiben a lakáshoz erkély/loggia is tartozik, úgy az erkély/loggia alapterületének az 50%-a után kell a bérleti díjat fizetni.
• Bérlőtársi jogviszonyban álló személyek esetében a pályázat csak az összes bérlőtárs aláírása esetén érvényes.
• Amennyiben a pályázó, vagy a vele együtt költöző családtag 3 hónapnál idősebb terhességet igazol, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni.
• A meghirdetett lakásokra az a személy pályázhat, akinek – vagy házastársának (élettársának), illetve a vele együtt költöző hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében nincs beköltözhető lakás, illetve amennyiben a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti jogával rendelkeznek, úgy arról térítés nélkül a pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat javára lemondanak. Ha a lakást jövedelemszerző célokra hasznosítják, akkor azt beköltözhetőnek kell tekinteni.
• A pályázatok a kiírt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően kizárólag személyesen (vagy meghatalmazott útján), az arra rendszeresített formanyomtatványon a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél nyújthatók be.
• Pályázatban a pályázónak 3 db lakás megjelölésére van lehetősége. A pályázó által megjelölt lakások sorrendisége a pályázat elbírálását nem befolyásolja. A Bizottság a pályázó által megjelölt bármelyik lakásra jelölheti helyezettként a pályázót.
• A pályázónak a pályázati nyomtatványban közölni kell a korábbi igazolható, érvényes pályázatainak számát, mely az elbírálás során ellenőrzésre kerül. A pályázatok számánál kizárólag a XIII. kerületi Önkormányzat által kiírt lakáspályázatokon történő részvételt lehet figyelembe venni! (Figyelem! Amennyiben a pályázó több címről nyújtott be pályázatot, vagy névváltozás miatt más néven pályázott, úgy azt szükség esetén igazolni kell!) Amennyiben a pályázót valamely korábbi pályázata kapcsán a döntésre jogosult Bizottság 2 évre kizárta, a kizárás időszaka alatt beadott pályázatai nem tekinthetők érvényesnek.

A pályázathoz a benyújtáskor nem kell az adatok igazolására szolgáló igazolásokat, illetve mellékleteket beadni.
Az igazolásokat, illetve mellékleteket csak a pályázat elbírálása után az I-II. és III. helyezettnek kell az értesítéstől számított 8 napon belül becsatolnia. Ennek határidőben történő elmulasztása jogvesztő.
Amennyiben a pályázat bármelyik – a benyújtandó igazolások, illetve mellékletek becsatolására felszólított – helyezettje olyan tényeket, vagy adatokat igazol, amelyek nem egyeznek a pályázatban közölt adatokkal és ezzel az elbíráló Bizottságot tévedésbe ejtette, vagy a kért igazolásokat a megadott határidőben nem csatolja be, vagy a pályázattól az eredményhirdetés után visszalép, 2 éven belül érvényesen újabb pályázatot nem adhat be.
A pályázat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a mellékelt Hirdetmény szövegét és ismerje meg a kiírásban foglalt feltételeket. A csatolt fájlok közül a Hirdetmény, a Pályázati nyomtatvány és a pályázati Melléklet tölthető le.